Συσχέτιση pattern ERGs-VEPS με αμφ/κές μεθόδους απεικόνισης για την διάγνωση και αξιολόγηση του γλαυκώματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Συσχέτιση pattern ERGs-VEPS με αμφ/κές μεθόδους απεικόνισης για την διάγνωση και αξιολόγηση του γλαυκώματος

Τσαούσης, Κωνσταντίνος Θ.

Παλλήκαρης, Αριστοφάνης
Πλαϊνης, Σωτήρης
Δετοράκης, Ευστάθιος

Σκοπός: Η διερεύνηση της διαγνωστικής αξίας των ηλεκτροφυσιολογικών εξετάσεων (οπτικά προκλητά δυναμικά και ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα) σε οφθαλμούς με ήπιες γλαυκωματικές αλλοιώσεις καθώς και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων, με δείκτες που προκύπτουν από τη scanning laser polarimetry(GDx-Vcc). Μέθοδος: 39 εξεταζόμενοι έλαβαν μέρος στη μελέτη αφού ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τα κριτήρια της ocular hypertension treatment study: 12 μάρτυρες,18 ύποπτοι για ανάπτυξη γλαυκώματος[GS] και 9 με πρώιμες γλαυκωματικές αλλοιώσεις[EMG]). Υποβλήθηκαν σε εξέταση με ταυτόχρονη καταγραφή οπτικών προκλητών δυναμικών (VEP) και pattern ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματος (ERG) όπου χρησιμοποιήθηκε ερέθισμα τύπου σκακιέρας με μέγεθος τετραγώνων 48 και 480 arcminutes και χρονικής συχνότητας 8 Hz ή 16 αναστροφές ανά δευτερόλεπτο (steady state αποκρίσεις). To contrast του ερεθίσματος ήταν 100% και η μέση φωτεινότητα της οθόνης 40 cd/m2. Μετρούμενοι δείκτες ήταν το εύρος της απόκρισης (που εξαγόταν μετά από ανάλυση Fourrier) στο μέγεθος των 48 arcmins και ο λόγος των αποκρίσεων στα δύο μεγέθη. 22 από τα παραπάνω άτομα εξετάσθηκαν με GDx-Vcc και χρησιμοποιούμενος δείκτης αποτέλεσε ο NFI. Αποτελέσματα: ‘Όσον αφορά στα οπτικά προκλητά δυναμικά , ο δείκτης 48 δεν έδειξε διαφοροποίηση των τριών ομάδων . Με το δείκτη 48/480 δείχθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ομάδα μαρτύρων με την ομάδα GS(p=0,001) και την ομάδα EMG(p=0,017). Για το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, ο δείκτης 48 έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ της ομάδας μαρτύρων και των EMG(p=0,034). Ο δείκτης 48/480 έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας μαρτύρων με τις ομάδες GS(p<0,001) και EMG(p<0,001) αλλά και μεταξύ των ομάδων GS και EMG(p=0,046). Δεν καταδείχθηκε συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των VEP, ERG με αυτά του GDx-Vcc Συμπεράσματα: Ο δείκτης pattern-ERG 48/480 αποδείχθηκε ο πιο αξιόπιστος στην κατηγοριοποίηση των ασθενών αφού εμφάνισε τη μικρότερη διασπορά και κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα και στις τρεις ομάδες των εξεταζομένων. Δεν καταδείχθηκε στατιστικά ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα ευρήματα των ηλεκτροφυσιολογικών δοκιμασιών και του GDx-Vcc κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στο μικρό αριθμό των ατόμων που υποβλήθηκαν στην εξέταση με GDx-Vcc και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του GDx-Vcc δεν συσχετίζονται με τις τρεις κατηγορίες ασθενών. (EL)
Purpose: To investigate the diagnostic value of the visual electrophysiological tests (Visual Evoked Potentials and Electoretinogram) in glaucoma and to correlate them with findings from scanning laser polarimetry (GDx-Vcc) Methods: 39 individuals participated in the study, who were classified in three groups, according to the criteria of the ocular hypertension treatment study: 12 controls, 18 glaucoma suspects(GS), and 9 early manifest glaucoma (EMG). The subjects were monocularly examined by simultaneous recording of pattern electroretinograms (PERGs) and visual evoked potentials (VEPs) using checkerboard stimuli, reversing at a rate of sixteen reversals per second. The single check was subtending 48 and 480 arc minutes. The luminance of the screen was 40 cd/m2, while the stimulus contrast was 100%. Analysis was performed on an average of 40 sweeps, each having an epoch of 4 sec. Main outcome measures were the amplitude of the response (calculated as the amplitude of the spectrum following fourrier analysis) for the 48 arcmin check size and the ratio of the amplitudes of responses for the 48 and 480 arcmin. 22 of the above individuals were tested with scanning laser polarimetry (GDx-Vcc) and the index NFI was used for the statistical analysis. Results: VEPs: the FFT amplitude for the 48 check size did not show any difference between the patient groups. The amplitude ratio 48/480 showed statistically significant differences between the control group and the GS (p=0,001) group and also the EMG group (p=0,017). ERGs: the FFT amplitude for 48 check size showed difference between the control group and the EMG group (p=0,034). The amplitude ratio 48/480 showed statistically significant difference between the control group the GS group (p<0,001) and the EMG group (p<0,001). Moreover, the specific index showed statistically significant difference between the GS group and the EMG group (p=0,046). No correlations between NFI values (from GDx) and pattern VEP-ERG parameters were found. Conclusions: The amplitude ratio (48/480) of the pattern-ERG was found the most reliable measure, since presented mionimal variance and showed statistically significant differences between all three groups of the study. No correlations between NFI values (from GDx) and pattern VEP-ERG parameters were found, probably due to the small (inefficient) number of the individuals tested with GDx-Vcc. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Γλαύκωμα Διάγνωση
Οπτική αντίληψη
Προσήλωση, Οφθαλμική
Evoked Potentials, Visual physiology
Diagnostic Techniques, Opththalmological
Glaucoma diagnosis


Greek

2008-04-03


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)