Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συνολική φαρμακευτική αγωγή ασθενών με ΧΑΠ και πιθανές αλληλεπιδράσεις
Total medication of COPD patients and its potential drug interactions

Λεντάρης, Ευάγγελος

Τζανάκης, Νικόλαος
Μοσχανδρέα, Ιωάννα

Στόχος: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της συνολικής φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με ΧΑΠ σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Επιπλέον σκοπός είναι η ανίχνευση πιθανών αλληλεπιδράσεων στην φαρμακευτικής τους αγωγής, το είδος και η σοβαρότητα αυτών. Μέθοδος: Το δείγμα της παρούσας μελέτης ήταν 68 άτομα που έπασχαν από ΧΑΠ, η οποία διαπιστώθηκε μετά από σπιρομέτρηση σε περιφερειακά ιατρεία και ιατρεία ΚΑΠΗ. Η φαρμακευτική αγωγή αυτών καταγράφηκε από τα βιβλιάρια υγείας και συμπληρωνόταν σε ερωτηματολόγιο από επιστήμονα υγείας μετά από συνέντευξη με τον ασθενή. Η συνολική αγωγή καθώς και οι αλληλεπιδράσεις καταγράφηκαν και διαπιστώθηκαν μέσα από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Αποτελέσματα: Τα φάρμακα του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού, και του γαστρεντερικού αποτελούσαν αυτά που κυρίως λάμβαναν οι συμμετέχοντες. Το 47% του δείγματος παρουσίαζε έστω και μια αλληλεπίδραση (13% φαρμακοδυναμικές, 21% φαρμακοκινητικές, και 13% συνδυασμό φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών), ενώ η ύπαρξη αλληλεπιδράσεων φάνηκε να έχει σχέση με τον αριθμό των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των δραστικών ουσιών (p<0.0001 αμφότερα) και, σε μικρότερο βαθμό, με την ειδικότητα του ιατρού που συνταγογραφεί τη μηνιαία αγωγή (p = 0.021). Στο 41% των ατόμων, οι αλληλεπιδράσεις ήταν κλινικά σημαντικές (μέτριες και σοβαρές). Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ ύπαρξης αλληλεπιδράσεων και ηλικίας (95% ΔΕ για τη διαφορά -3.2 έως 4.8). Η ύπαρξη κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων φάνηκε να έχει σχέση με την κακή Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 οικονομική κατάσταση (p = 0.012), την κατανάλωση αλκοόλης (p = 0.049), τον αυξημένο αριθμό των σκευασμάτων και τον αριθμό των δραστικών ουσιών (p <0.0001 αμφότερα). Σε πολυμεταβλητή ανάλυση, βρέθηκε ότι η πιθανότητα (odds) ύπαρξης κλινικά σημαντικής αλληλεπίδρασης ατόμου με αυτό-αναφερόμενη μέτρια- καλή οικονομική κατάσταση ήταν 0.27 (95% ΔΕ 0.10 έως 0.76) φορές την πιθανότητα ύπαρξης αλληλεπίδρασης σε άτομο με ΧΑΠ που θεωρεί ότι έχει κακή οικονομική κατάσταση. Συμπέρασμα: Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε υψηλό ποσοστό αλληλεπιδράσεων και κλινικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων στους ΧΑΠ ασθενείς, και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. (EL)
Aim: Objective of this study was to investigate the total pharmaceutical treatment of COPD patients in East Crete. Added to this, detection of potential drug interactions as well as the type and the severity of their treatment were conducted. Methods: 68 COPD patients were the sample size. The ascertaining of the disease was made by spirometry in peripheral infirmaries and infirmaries of KAPI. Information concerning their medication was gathered from the patient’s health booklets, and an interview with the patient with a help of a health care professional resulted in completion of a questionnaire. The overall treatment and its interactions were recorded and detected through the completed questionnaires. Results: The subjects involved in this study, were mainly administered with respiratory, cardiovascular and gastrointestinal drug classes. 47% of the sample had at least one interaction (13% pharmacodynamic, 21% pharmacokinetic, and 13% combined parmacodynamic and pharmacokinetic), while the existence of interactions seemed to be related more to the number of pharmaceuticals and the number of active ingredients (p<0.0001 both), and to a lesser extent, by the physician’s specialty prescribing the monthly treatment (p = 0.021). 41% of the sample presented clinically significant interactions (moderate and severe). There was no relation between age and interactions (95% CI for difference -3.2 to 4.8 years). The existence of clinically significant interactions appeared to be related to the low economic status (p = 0.012), alcohol consumption (p = 0.049), increased number of preparations as well as the number of active substances (p <0.0001 both). In a multivariate analysis, obtained that the odds of a clinically significant interaction with individual self-reported moderategood economic status were 0.27 (95% CI 0.10 to 0.76) times the odds of a person with COPD who considered themselves poor economic status. Public Health & Health Care Management Faculty of Medicine – University of Crete 4 Conclusion: This study reported a high rate of interactions and clinically significant interactions in COPD patients, leading in further investigation. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Pharmaceutical treatment
Drug interactions
ΧΑΠ
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Medication
Pharmacology
Φαρμακευτική αγωγή

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.