Timing-Driven Physical Design EDA Algorithms for Tackling Process Variations

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλγόριθμοι φυσικής σχεδίασης ηλεκτρονικού σχεδιαστικού αυτοματισμού με επίγνωση του χρονισμού για αντιμετώπιση της κατασκευαστικής μεταβλητότητας
Timing-Driven Physical Design EDA Algorithms for Tackling Process Variations

Κουναλάκης, Ευρυκλής Εμμανουήλ

Σωτηρίου, Χρήστος

Ο νόμος του Moore υποδεικνύει ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Για να διατηρηθεί αυτή η τάση, απαιτείται τόσο οι διαστάσεις των τρανζίστορ να συρρικνώνονται, όσο και να υπάρχουν εργαλεία ικανά να χειριστούν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων. Ο τομέας του Ηλεκτρονικού Σχεδιαστικού Αυτοματισμού (ΗΣΑ) μέχρι τώρα, αντιμετώπισε το πρό- βλημα αυτό, προσϕέροντας ροές και εργαλεία, τα οποία έκαναν δυνατό το χειρισμό κυκλωμάτων με πλήθος τρανζίστορ αρκετών εκατομμυρίων. Σήμερα όμως, τα εργα- λεία ΗΣΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν και το ϕαινόμενο της κατασκευαστικής μεταβλη- τότητας, το οποίο εισάγει αβεβαιότητα σε σημαντικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων, όπως ο χρονισμός και η κατανάλωση. Σε αυτήν τη διατριβή, αναπτύξαμε και αξιολογήσαμε αλγορίθμους βελτιστοποίησης για το στάδιο της τοποθέτησης και της βελτιστοποίησης μετά την τοποθέτηση, ώστε να αντιμετωπιστεί το ϕαινόμενο της μεταβλητότητας. Παρουσιάζουμε έναν καινοτόμο αλγόριθμο τοποθέτησης, SCPlace, ο οποίος βασιζόμενος στη στατιστική χρονική ανά- λυση του κυκλώματος, χειρίζεται την αβεβαιότητα στον χρονισμό. Επιπλέον, αναπτύ- ξαμε ένα εργαλείο βελτιστοποίησης της κατανάλωσης λόγω ρεύματος διαρροής, μετά την τοποθέτηση, το οποίο βελτιστοποιεί για κατανάλωση χωρίς να επηρεάζει αρνητικά το στατιστικό χρονικό ωϕέλιμο του κυκλώματος. Τέλος, η τρίτη συνεισϕορά της δια- τριβής αυτής είναι το εργαλείο CPlace, ένα εργαλείο τοποθέτησης, το οποίο μπορεί να χειρίζεται ασύγχρονα κυκλώματα, τα οποία είναι λιγότερο επιρρεπή στα αποτελέσματα της μεταβλητότητας. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το SCPlace πετυχαίνει καλύτερα απο- τελέσματα από τα καλύτερα βιομηχανικά και ακαδημαϊκά εργαλεία όσο αϕορά τη στα- τιστική συμπεριϕορά του χρονισμού του κυκλώματος μετά την τοποθέτηση. Η ροή μας για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πετυχαίνει 20% μείωση της κατανάλωσης χωρίς καμία επίδραση στο στατιστικό χρονικό ωϕέλιμο του κυκλώματος. Τέλος, το CPlace μπορεί με επιτυχία να χειριστεί ασύγχρονα κυκλώματα σεβόμενο τις χρονικές υποθέ- σεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Όλα τα εργαλεία που αναπτύ- ξαμε συμμορϕώνονται με βιομηχανικά στάνταρ και έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να ενταχθούν άμεσα σε βιομηχανικές ροές υλοποίησης κυκλωμάτων. (EL)
Moore’s law states that the total number of transistors of an integrated circuit approximately doubles every two years. Maintaining this trend, requires tools able to cope with the everincreasing complexity of chip design. Electronic Design Automation (EDA) has so far addressed this problem by providing automated tools and flows which enabled designers to handle chips consisting of more than a few millions transistors. However, the ever shrinking of the size of transistors and interconnects, now poses new obstacles for designers and automated EDA flows. Smaller dimension devices, although providing more speed and less area, pose new challenges. Contemporary Deep-Sub-Micron (DSM) fabrication processes suffer from the presence of manufacturing variations, due to unpredictability in the exact dimensions and characteristics of transistors and wires. These variations now affect high-level characteristics of the chips such as their speed and power consumption. Technology vendors have always provided a number of characterizations for each circuit element at different operating scenaria (operating corners). Nowadays, more corners are needed to account for process variations, which adds to the complexion of achieving closure for all corners simultaneously. One way to mitigate this phenomenon is to integrate multiple operating scenaria into a single, unified model, which can then be incorporated into existing flows. Statistical models offer this capability. They can encapsulate each corner into a random distribution, which can reflect the variation of speed and power consumption characteristics of the circuit elements. In this case, the delay and power becomes statistical rather than deterministic. Although such statistical models exist, their use in EDA flows has not been demonstrated. An alternative approach for combating variations is to design circuits which include clock-less or asynchronous speed-independent designs. These, possess the property of adjusting to their operating conditions instead of failing for fixed constraints. This approach requires further development of asynchronous circuits, the implementation of which has not been proven viable in EDA flows. Currently, there is significant lack of EDA tools capable of handling asynchronous circuits, making their use impossible in industrial designs. In this work, we have developed and evaluated placement and post-placement optimization algorithms, which aim to tackle the problem of process variations in contemporary EDA flows. We present a novel placement algorithm, SCPlace, which based on a statistical timing model in its optimization engine, alleviates the need for multi-corner placement. SCPlace is the first vi large-scale statistical optimization tool appearing in literature targeting placement, which is the cornerstone of physical implementation. SCPlace exploits statistical wire delay bounds, generated by our novel statistical slack assignment algorithms, which distribute slack according to statistical distributions. We have also developed a post-placement statistical leakage reduction algorithm, which is able to perform in-place statistical leakage reduction without negatively affecting statistical delay. Our third contribution is CPlace, a fully automated placer for asynchronous, cyclic circuits. CPlace is able to meet both performance and speed independent constraints. Experimental results indicate that SCPlace compares favourably with state-of-the-art, industrial and academic placers, providing routable designs which achieve superior timing yield computed from the resulting statistical delay distributions. Our statistical leakage reduction flow achieves 20% average leakage reduction, without affecting the statistical delay of the preplaced circuit. Our results also show that CPlace provides routable placements for asynchronous circuit and superior placements compared to state-of-the-art industrial and academic placers which cannot guarantee speed independent constraints. All three of our flows have been designed with ease of integration into contemporary EDA flows in mind, through the use of only industry-standard formats and by collaborating with commercial EDA tools. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Leakage
Ηλεκτρονικός σχεδιασμός
Μεταβλητότητα
Automation
Asynchronous
Eda
Τοποθέτηση
Κυκλώματα
Ρεύμα διαρροής
Variability
Ασύγχρονα
Χρονισμός
Design
Placement
Statistical
Timing


Αγγλική γλώσσα

2012-07-12


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.