Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερί της Γεωμετρίας του Χώρου των Quasi-Fuchsian Παραμορφώσεων Μιας Υπερβολικής Επιφάνειας
On the Geometry of Quasi-Fuchsian Space of a Hyperbolic Surface

Πλατής, Ιωάννης

Μελετάται η γεωμετρία του χώρου των Quasi-fuchsian παραμορφώσεων QF(S) μιας επιφάνειας S. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η μιγαδική συμπλεκτική γεωμετρία του QF(S). Χρησιμοποιώντας παλαιότερα αποτελέσματα του Χ. Κουρουνιώτη αποδεικνύεται ότι μια μιγαδική συμπλεκτική μορφή Ω ορίζεται στο QF(S) και ότι εκφράζεται σε κάθε σημείο μέσω της υπερβολικής γεωμετρίας της υποκείμενης 3-πολλαπλότητας. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής εξετάζεται η Hyperkuhler δομή του QF(S) όπως αυτή προκύπτει από το Weil-Peterson εσωτερικό γινόμενο και ένα νέο μιγαδικό τελεστή που εισάγεται για τον QF(S). Εν τέλει αποδεικνύεται η σχέση της Hyperkuhler δομής με την Ω. (EL)
We study the geometry of space of Quasifuchsian deformities QF(S) of a surface S. This thesis is divided in two parts. In the first part we study the complex symplectic geometry of QF(S).By using earlier results of C. Kourouniotis we prove that a complex symplectic form is defined everwhere in QF(S) and that is expressed at each points of the hyperbolic geometry of the underlying 3-manifild. In the second we study the Hyperkuhler structure of QF(S) as this arises from the Weil-Peterson inner product and a new complex operator which which is introduced for QF(S). Finally we prove the relation between the HYperkuhler structure and Ω. (EN)

text

Complex symplectic geometry
Hyperkuhler Γεωμετρία
Quasifuchsian space
Hyperkuhler geometry
Quasifuchsion χώρος
Μιγαδική συμπλεκτική Γεωμετρία

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2000-02-03
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.