Επίδραση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας στη μέτρηση της σκέδασης του οφθαλμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας στη μέτρηση της σκέδασης του οφθαλμού

Μπόντζος, Γεώργιος

Τσιλιμπάρης, Μ.
Γκίνης, Χ.
Πλαίνη, Σ.

Σκοπός: Η ποιότητα της αμφιβληστροειδικής εικόνας είναι ο κύριος παράγοντας για την ευκρινή όραση. Η σκέδαση του φωτός είναι μία σημαντική παράμετρος που μπορεί να μειώσει την ευκρίνεια του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε την επίδραση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας στη μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδαση του φωτός. Υλικό-Μέθοδος: Για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης χρησιμοποιήθηκε καινοτόμος διάταξη βασισμένη στην αρχή της διπλής οπτικής διέλευσης, με εξειδικευμένη πηγή φωτισμού, με χωρική και χρονική διαμόρφωση του φωτός από την οποία υπολογίστηκε ο δείκτης σκέδασης S. (Η πηγή αποτελείται από ομόκεντρους φωτεινούς δίσκους, που προβάλλονταν στον αμφιβληστροειδή επιτρέποντας την καταγραφή της PSF και επεξεργασία του σήματος από μετασχηματιστή Fourier.) Συνολικά, 30 ασθενείς με οίδημα στη περιοχή της ωχράς κηλίδας υποβλήθηκαν σε anti-VEGF ενδοϋαλοειδική ενέσιμη θεραπεία και επανεξετάστηκαν εντός ενός μέσου χρονικού διαστήματος 47,6 ημερών ± 12,2. Από αυτούς κατάλληλοι για ανάλυση κρίθηκαν οι 25 οφθαλμοί. Ο οφθαλμός στον οποίο δεν χορηγήθηκε anti-VEGF έγχυση εντάχθηκε στην ομάδα control (27 οφθαλμοί χαρακτηρίστηκαν κατάλληλοι για ανάλυση ως ομάδα ελέγχου). Το κεντρικό πάχος του αμφιβληστροειδούς (CRT) μετρήθηκε με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Οι μεταβολές των δύο εξεταζόμενων παραμέτρων καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων SPSS 22 for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA.) Αποτελέσματα: Συγκρίθηκε ο λογάριθμος της παραμέτρου σκέδασης σε ασθενείς που έλαβαν ενδοΰαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF πριν και μετά τη θεραπεία τους καθώς και στον έτερο υγιή οφθαλμό. Καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.01) ταξέως 0.168 για την παράμετρο log(S) στους οφθαλμούς που μελετήθηκαν ενώ ελάχιστη διαφορά παρατηρήθηκε και στους οφθαλμούς ελέγχου, η διαφορά στην μετρούμενενη μεταβλητή ήταν log(S)dif = 0.02. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητων CRT και log(S). Η συσχέτιση τους ήταν χαμηλή. Συμπέρασμα: Μπορέσαμε να εκτιμήσουμε ποσοτικά τη σκέδαση του οφθαλμού σε οφθαλμούς με και χωρίς οίδημα ωχράς κηλίδας. Η ενδοφθάλμια σκέδαση οδηγεί σε μείωση της οπτικής λειτουργικότητας και της ποιότητας της όρασης των ασθενών. Η επίδραση του οιδήματος της ωχράς συνεισφέρει σε αλλαγές στις μετρούμενες μεταβλητές. (EL)
Purpose: The quality of retinal image is a major factor for visual accuracy and performance. Straylight is a crucial factor which influences the proper formation of the retinal image. In the current study we examine the influence of macular edema in intraocular straylight measurements. Methods: In order to measure intraocular scattering a novel instrument was recruited. It is based on the principle of double-pass optical integration. The instrument utilizes a light source formed by an array of green light emitting diodes that is projected onto the ocular fundus. The source has two concentric parts, a disk (field angle 0-3 degrees) and an annulus (3 - 8 degrees) that are modulated at different frequencies. A silicon photomultiplier receives the light reflected from the central part of the fundus and the Fourier transform of the signal reveals the contribution of each part of the source. Their relative amplitude is used to quantify light scattering by means of the straylight parameter. In all, 30 patients with macular edema were measured and re-examined after 47,6 ± 12,2 days. 25 eyes were eligible for study analysis. The fellow healthy eyes were analyzed as a control group. Central retinal thickness (CRT) was measured using optical coherence tomography (OCT, Heidelberg Spectralis). The two values were analyzed and correlated using statistical analysis package SPSS 22 for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA.) Results: In the optical measurement, the logarithm of the straylight parameter was compared in different time intervals among patients receiving anti-VEGF treatment for macular edema. A difference of 0.168 in log(S) for significance level 0.01 was reported. Minimal difference of 0.02 was reported in healthy patient eyes. The optically measured straylight parameter was correlated to the CRT in OCT measurements. The Pearson correlation coefficient for significance level 0.01 “2-tailed” for the two sets of measurement is r=0.28 indicating low correlation between the two variables. Conclusions: We quantified intraocular straylight in eyes with macular edema and measurements were compared to healthy eyes. Intraocular straylight can deteriorate image quality and limit visual performance of patients. Macular edema contributed to changes in measured values of log(S). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2016 -12-13


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.