Μη Οπτικός Πλοηγός Ναυτίλος: Σύστημα Πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό για Τυφλούς Χρήστες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
Non-Visual Nautilus Browser:A Navigation System in the World Wide Web for Blind Users
Μη Οπτικός Πλοηγός Ναυτίλος: Σύστημα Πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό για Τυφλούς Χρήστες

Κεφαλάκης, Παύλος Ν (EL)
Kefalakis, Pavlos N (EN)

Τα τελευταία χρόνια ο Παγκόσμιος Ιστός έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πηγή πληροφορίας και ο αριθμός των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτόν αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς. Η αύξηση του πληθυσμού των χρηστών συνοδεύεται από αύξηση της ποικιλομορφίας του, με διαφορετικές απαιτήσεις πρόσβασης και αλληλεπίδρασης. Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη συστημάτων πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ικανότητες, απαιτήσεις, ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων είναι βασικό προαπαιτούμενο για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων πρόσβασης και αλληλεπίδρασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και ειδικότερα των τυφλών χρηστών, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Τα υπάρχοντα συστήματα πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στην κάλυψη των αναγκών αλληλεπίδρασης τυφλών χρηστών, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση των τελευταίων στον Παγκόσμιο Ιστό από προβληματική έως αδύνατη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο μη οπτικός πλοηγός Ναυτίλος, ο οποίος έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων πρόσβασης και αλληλεπίδρασης των τυφλών χρηστών στον Παγκόσμιο Ιστό. Ο μη οπτικός πλοηγός Ναυτίλος έχει υλοποιηθεί με σκοπό την κάλυψη των κενών που παρουσιάζουν παρόμοια συστήματα πλοήγησης, και την παροχή νέων σημαντικών διευκολύνσεων στους τυφλούς χρήστες για την πλοήγησή τους στον Παγκόσμιο Ιστό. Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται πολλαπλές συσκευές εισόδου και εξόδου, ενώ χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες λογισμικού προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα που υποστηρίζονται από τη γλώσσα περιγραφής υπερκειμένων HTML 4.01. Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του μη οπτικού πλοηγού Ναυτίλου έναντι άλλων πλοηγών περιλαμβάνονται: η ειδικά σχεδιασμένη μη οπτική διεπαφή του, η παροχή εναλλακτικών θεάσεων παρουσίασης ενός εγγράφου (π.χ. παρουσίαση μόνο συνδέσμων, παρουσίαση μόνο κειμένου), καθώς και η υποστήριξη νέων μη-οπτικών μεθόδων αλληλεπίδρασης. Τέλος, ο μη οπτικός πλοηγός Ναυτίλος υποστηρίζει ένα ρυθμό λειτουργίας ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε Δημόσια Σημεία Πληροφόρησης (Information Kiosks). Σε αυτό το ρυθμό υποστηρίζονται οι βασικές λειτουργίες πλοήγησης και ανάγνωσης τοπικά αποθηκευμένων υπερκειμένων για τυφλούς χρήστες, ενώ η διεπαφή περιορίζεται δραστικά ώστε να είναι εύχρηστη από οποιονδήποτε περιστασιακό χρήστη του συστήματος. (EL)
In recent years the World Wide Web (Web) has evolved into an important source of information and the number of users who have access to it is increasing rapidly. This increase in the user population is accompanied by an increase of the population's diversity, with new accessibility and interaction requirements surfacing every day. The above necessitate the availability of Web navigation systems, which are capable of addressing the special abilities, requirements, skills and preferences of each individual user. In fact, such systems are a vital prerequisite for meeting the accessibility and interaction requirements of people with special needs, and especially of blind users, who represent a significant proportion of the potential user population. The existing Web navigation systems (or Web browsers, as they are commonly referred to) exhibit important shortcomings with respect to addressing the interaction needs of blind users. This, in turn, renders access to the Web by blind people a task that ranges from problematic to impossible. This thesis presents the non-visual Nautilus Web browser, which has been specifically developed to address the accessibility and interaction requirements of blind users on the Web. The non-visual Nautilus browser aims to cover accessibility gaps present in existing browsers, as well as to provide new interaction facilities, that will facilitate and enhance the interaction of blind users with Web content. Specifically, the non-visual Nautilus browser supports a multitude of input and output devices, and supports new software technologies in order to ensure access to all the interaction and presentation elements supported by the HTML 4.01 specification. Some of the advantages of the non-visual Nautilus browser in comparison to other Web browsers for blind people, are: its non-visual user interface, designed specifically for use by blind people; the provision of alternative views of an HTML document (e.g. separate presentation of document links, text-only presentation). Finally, the non-visual Nautilus browser supports a mode of operation indented for use at Public Information Kiosks. In this operation mode, the browser supports the basic navigation and interaction tasks of blind users over locally stored hypertexts, while the user interface is substantially simplified to facilitate ease of learning and usability, even for occasional users. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2001-03-01
2001-03-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)