The role of RGSz1 protein in depression and the action of antidepressant pharmacological agents

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe role of RGSz1 protein in depression and the action of antidepressant pharmacological agents

Τερζή, Δήμητρα

Ζαχαρίου, Βενετία

Η κατάθλιψη είναι μία μείζονα συναισθηματική διαταραχή, που προκαλείται από συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η υποκείμενη παθοφυσιολογία της διαταραχής είναι αρκετά περίπλοκη, περιλαμβάνοντας διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την πρόκληση του καταθλιπτικού φαινοτύπου. Φαρμακολογικές ουσίες, που είναι αποτελεσματικές στην αναστροφή του φαινοτύπου, βασίζονται κυρίως στην εμπλοκή τους στο σύστημα των μονοαμινών, παρόλο που περισσότερο στοχευμένα φάρμακα αποτελούν ήδη αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Οι RGS πρωτεΐνες (ρυθμιστές της σηματοδότησης μέσω των G πρωτεϊνών) είναι μία οικογένεια πρωτεϊνών, που εμπλέκεται στη μεταγωγή σημάτων μέσω υποδοχέων που είναι συζευγμένοι με G πρωτεΐνες, μέσω πρόσδεσης σε G υπομονάδες και επιταχύνοντας την επαναφορά τους στην GDP ανενεργή κατάσταση. Η RGSz είναι μία μικρού μοριακού βάρους πρωτεΐνη, μέλος αυτής της οικογένειας, με σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της σηματοδότησης μέσω των μ-οπιοειδών υποδοχέων. Με βάση προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι η Gαz υπομονάδα, που είναι εκλεκτικά συζευγμένη με την RGSz, είναι ένα σημαντικό μόριο στην κατάθλιψη, αφού η έλλειψη προκαλεί έναν αξιοσημείωτο καταθλιπτικό και αγχώδη φαινότυπο, ερευνήσαμε το συμπεριφορικό φαινότυπο επίμυων στους οποίους έχει απαλειφθεί το γονίδιο της RGSz (KO επίμυες). Βρέθηκε ότι οι RGSz KO επίμυες είναι περισσότερο καταθλιπτικοί κια αγχώδεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου των αγρίου τύπου επίμυων, και περισσότερο ευαίσθητοι στις αντικαταθλιπτικές δράσεις τις φλουοξετίνης. Επιπλέον προσδιορίστηκε η κατανομή έκφρασης της RGSz σε πρωτεϊνικό επίπεδο σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και έγιναν προσπάθειες να αναπτυχθεί ένα μοντέλο κατάθλιψης σχετιζόμενο με εθισμό σε φάρμακα και χρόνιο πόνο για την περαιτέρω μελέτη του ρόλου της RGSz σε αυτές τις συναισθηματικές διαταραχές. Τα δεδομένα της μελέτης αυτής υποδεικνύουν για πρώτη φορά το ρόλο της RGSz στη ρύθμιση της διάθεσης και στη δράση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. (EL)
Depression is a major mood disorder caused by a combination of genetic and environmental factors. The underlying pathophysiology of the disorder is rather complicating, including various brain regions, which interact with each other for the induction of a depressive phenotype. Pharmacological agents that are effective in reversing this phenotype are primarily based on their intervention in the monoamine system, though more targeted drugs are also under investigation. RGS (Regulators of G-protein Signaling) proteins are a family of proteins, interfering in the signal transduction of G-protein coupled receptors, by binding to G subunits and accelerating their return to the GDP inactive state. RGSz is a small RGS protein with a rather important role in the regulation of mu- opioid receptors signaling. Based on data showing that the Gαz subunit, which is specifically coupled to RGSz, is an important molecule for depression, since its absence leads to increased depression and anxiety-like phenotype, we investigated the behavioral phenotype of mice lacking the RGSz gene (knockouts-KO). We found that RGSz KO mice show an anxiety and depression-like phenotype and are more sensitive to the antidepressant effect of fluoxetine. Moreover, we identified the expression pattern of RGSz at protein level in various brain regions and we tried to establish a model of depression related to addiction and chronic pain, and investigate the role of RGSz in such mood disorders. Our data provide the first evidence for a role of RGSz in mood modulation and ntidepressant drug action. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Proteins
Molecular Biology
Μοριακή Βιολογία
Πρωτεϊνες


Αγγλική γλώσσα

2008-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.