Ενσωμάτωση προσβασιμότητας, προσαρμοστικότητας και ευχρηστίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA Developer's Framework and Toolkit for Embessing Accessibility, Graceful Transformation and Ease of Use in Web-based Applications
Ενσωμάτωση προσβασιμότητας, προσαρμοστικότητας και ευχρηστίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Δουλγεράκη, Κωνσταντίνα Ν
Doulgeraki, Constantina N

Στεφανίδης, Κωνσταντίνος

Ο Παγκόσμιος Ιστός εξελίσσεται διαρκώς σε μία άνευ προηγουμένου και συνεχώς αναπτυσσόμενη πηγή γνώσης, πληροφοριών και υπηρεσιών, η οποία είναι, εν δυνάμει, προσβάσιμη από οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, και από οπουδήποτε. Εντούτοις, τα ποσοστά χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού σήμερα δεν είναι τα αναμενόμενα, κυρίως εξαιτίας της σχεδίασης των σύγχρονων διαδικτυακών διεπαφών, καθότι συχνά αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις όποιες ιδιαίτερες ανάγκες αλληλεπίδρασης χρηστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών Διαδικτύου σήμερα είναι η σχεδίαση για το «μέσο» χρήστη. Ωστόσο, ο «μέσος» χρήστης είναι στην πραγματικότητα ένας φανταστικός χρήστης. Συχνά διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, για παράδειγμα, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, αρχάριοι χρήστες ή χρήστες σε κίνηση, έχουν εκ διαμέτρου αντίθετο προφίλ. Η παρούσα εργασία υποστηρίζει και παρέχει τα μέσα για την ανάπτυξη καθολικά προσβάσιμων διαδικτυακών διεπαφών που χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα τους να προσαρμόζονται στα προφίλ πολλαπλών χρηστών ακόμα και όταν αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές, π.χ., λόγω αναπηρίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται η μέθοδος των /Ενοποιημένων Διαδικτυακών Διεπαφών/ ως μια νέα προσέγγιση για την σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Η προτεινόμενη προσέγγιση στηρίζεται κυρίως στις αρχές Σχεδίασης για Όλους, καθώς και στη μεθοδολογία των /Ενοποιημένων Διεπαφών/. Επιπλέον, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογία, υλοποιήθηκε μια προηγμένη εργαλειοθήκη, ονόματι /EAGER/ (Πρόθυμος). Η εργαλειοθήκη EAGER επιτρέπει σε προγραμματιστές που χρησιμοποιούν Microsoft® .NET την ανάπτυξη διεπαφών που εφενός συμμορφώνονται με τις καθιερωμένες οδηγίες προσβασιμότητας, και εφετέρου παρέχουν εναλλακτικές μορφές αλληλεπίδρασης ανάλογα με το προφίλ του εκάστοτε χρήστη ή πλαισίου χρήσης. Προκειμένου να επαληθευθεί η ισχύς της εργαλειοθήκης, αναπτύχθηκε μια πρότυπη και πλήρως λειτουργική διαδικτυακή πύλη η οποία, στη συνέχεια, αξιολογήθηκε από άποψη προσβασιμότητας και ευχρηστίας. Η ανάπτυξη αυτή επιβεβαίωσε ότι η εργαλειοθήκη EAGER προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Η διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού μέσω της εργαλειοθήκης EAGER, σε σχέση με την κλασική προσέγγιση σχεδίασης για τον «μέσο» χρήστη, αποδεικνύεται σαφώς απλούστερη, συντομότερη και με χαμηλότερες απαιτήσεις από άποψη εμπειρίας της ομάδας ανάπτυξης. Η παρούσα εργασία καταλήγει σε τελικά συμπεράσματα καθώς και σε προτάσεις για πιθανές προεκτάσεις στο μέλλον. (EL)
The Web is constantly evolving into an unprecedented and continuously growing source of knowledge, information and services, potentially accessed at by anyone anytime, and anywhere. Yet, the current uptake rates of the Web have not really reached their full potential, mainly due to the design of modern Web-based interfaces, which fail to satisfy the individual interaction needs of target users with different characteristics. A common practice in contemporary Web development is to deliver a single user interface design that meets the requirements of an “average” user. However, this “average” user is in fact an imaginary user. Often, the profiles of a large portion of the population, especially that of people with disability, elderly people, novice users and users on the move, differs radically. This work aims at supporting and providing the means for the development of inclusive Web-based interfaces that are capable to adapt to multiple and significantly different user profiles. To this purpose, the /Unified Web Interfaces/ (UWIs) method is proposed as an alternative approach to the design and development of Web-based applications. This novel method builds on well-established /Design for All/ principles and on the /Unified/ /User Interfaces/ methodology. Furthermore, /EAGER/, an advanced toolkit, is provided as a means to facilitate Web developers in following the proposed UWI method. EAGER allows /Microsoft® .NET/ developers to create interfaces that conform to W3C accessibility guidelines, and which are able to adapt to the interaction modalities, metaphors and user interface elements most appropriate to each individual user, according to profile information based on user and context specific parameters. As a means to validate the proposed toolkit, a prototype, fully functional Web portal was implemented by means of the EAGER toolkit and evaluated in terms of its accessibility and usability to all. Overall, this development confirmed that EAGER offers significant benefits to developers and ensures the delivery of accessible, usable and satisfying Web-based interfaces. The process of employing EAGER is significantly less demanding in terms of time, experience and skills required from the developer than the typical process of developing Web interfaces for the “average” user. Finally, this thesis discusses potential extensions of this work. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2007-12-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.