Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜία άλγεβρα χρονικού λογισμού με υποστήριξη ασάφειας
A Temporal Algebra supporting Indeterminacy

Μακρυδάκης, Ιωάννης Γεώργιος

Πλεξουσάκης, Δημήτρης

Η αναπαράσταση και επεξεργασία χρονοεξαρτώμενης πληροφορίας αποτελεί μια βασική απαίτηση στα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί μακροχρόνιο πεδίο έρευνας. Στον χώρο των βάσεων δεδομένων η καταγραφή της δυναμικής του κόσμου που αναπαριστάται απαιτεί την καταγραφή του χρόνου κατά τον οποίο ένα δεδομένο είναι έγκυρο. Απαραίτητη είναι και η δυνατότητα επεξεργασίας του χρόνου τόσο για την διατήρηση της ακεραιότητας της χρονικής πληροφορίας όσο και για την εξαγωγή των χρονοεξαρτώμενων δεδομένων. Αρκετά μοντέλα αναπαράστασης και επεξεργασίας του χρόνου έχουν προταθεί που βασίζονται κυρίως σε λογισμό και αποτέλεσαν το έναυσμα για την κατασκευή του δι-χρονικού εννοιολογικού μοντέλου. Οι προτάσεις όμως αυτές κυρίως επικεντρώνονται στο εννοιολογικό επίπεδο ή στο επίπεδο των σχεσιακών τελεστών, δίνοντας λιγότερη προσοχή στο χρονικό μοντέλο στο φυσικό επίπεδο και στην θεωρητική θεμελίωση μέσω μιας άλγεβρας της επεξεργασίας του χρόνου. Ακόμα μικρότερη είναι η προσοχή που έχει δοθεί στην αναπαράσταση και επεξεργασία του χρόνου όταν δημιουργείται ή απαιτείται η καταγραφή του ασαφούς χρόνου εγκυρότητας ενός δεδομένου. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί την εισαγωγή ενός γενικού χρονικού μοντέλου αναπαράστασης του χρόνου που υποστηρίζει και την χρονική ασάφεια. Αρχικά απαιτείται η αποσαφήνιση της σημασιολογίας των τελεστών στον συσχετισμό της χρονικής ασάφειας με σαφή χρονική πληροφορία. Η χρονική άλγεβρα που προτείνουμε μέσω της θεωρητικής θεμελίωσης των τελεστών μαζί με την υπολογιστική αποτελεσματικότητα, την φιλικότητα προς τον χρήστη, και την συμπαγή αναπαράσταση είναι βασικά στοιχεία για την τεκμηρίωση συστημάτων που επεξεργάζονται το χρόνο. Η υλοποίηση του μοντέλου ως ανεξάρτητες υπομονάδες καθιστά δυνατή την χρήση του στην υλοποίηση συστημάτων είτε εσωτερικά σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων είτε σε επίπεδο εφαρμογών. Επόπτης Καθηγητής: Δημήτρης Πλεξουσάκης Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο (EL)
The representation and processing of time-varying information is a basic requirement in the information systems and is a longstanding area of research. In the area of databases recording the dynamics of the world represented; requires recording the time at which a fact is valid. Essential is the ability to process time for both to maintain the integrity of temporal information and for extracting time-related data. Several models of representation and processing time have been proposed mainly based on calculus and triggered the bitemporal conceptual model. However these proposals primarily focus on the conceptual level or the level of relational operators, paying less attention on the time model closer to the physical layer and theoretical foundation through algebra of processing time. Even less attention is given to the representation and processing of time that comes to question when creating or recording the indeterminate time of validity over a fact. The purpose of this thesis is the introduction of a general temporal model for representing time that supports temporal indeterminacy. Initially demanding is to clarify the semantics of the operators in the correlation of time uncertainty with determinate temporal information. The temporal algebra we suggest with the theoretical foundation of its operators; accompanied with computational efficiency, user friendliness, and the compact representation is fundamental for the documentation of systems that process time. The implementation of the model as independent modules makes possible the use of system deployment either internally in database management systems either at the application level. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Χρονική άλγεβρα
Χρονικές βάσεις δεδομένων
Temporal Algebra
Temporal Databases


Αγγλική γλώσσα

2012-03-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.