Μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής διοδικών laser για ενδοχειρουργική χρήση στην οφθαλμαιτρική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής διοδικών laser για ενδοχειρουργική χρήση στην οφθαλμαιτρική

Τσατσάκης, Αναστάσιος

Φαρσάρη, Μαρία
Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Παλλήκαρης, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μέρος μιας πιλοτικής μελέτης ο σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας ενός χειρουργικού εργαλείου μιας χρήσης για ενδοχειρουργικές ε-πεμβάσεις laser. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία έχουν πραγ-ματοποιηθεί οι εξής φάσεις αυτής της πιλοτικής μελέτης: − Έρευνα της αγοράς και επιλογή του καθεστώτος λειτουργίας και λειτουργικών παραμέτρων της συσκευής. Επιλογή, βάσει της έ-ρευνας αγοράς, του συγκεκριμένου μοντέλου διοδικού laser για χρήση στην πειραματική διάταξη, − Σχεδιασμός και κατασκευή του πειραματικού προτύπου. − Δοκιμές της συσκευής στον οπτικό πάγκο: μέτρηση των χαρακτη-ριστικών ακτινοβολίας και λειτουργικών παραμέτρων. − Δοκιμαστική ακτινοβόληση οφθαλμολογικών αντικειμέ-νων(οφθαλμοί χοίρου). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών, η επίδραση της ακτινοβολίας του πειραματικού προτύπου σε ιστούς του βυθού εξορυχθέντων οφθαλμών χοίρου είναι συγκρίσιμη με επίδραση που έχει η ακτινοβολία του Nd:YAG laser. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για πιο τεκμηριωμένη επιλογή του μήκους κύματος, των παραμέ-τρων λειτουργίας και του συστήματος σταθεροποίησης και ελέγχου της ακτινοβόλησης. (EL)
This work is part of a pilot study which aims at the research of the possible implementation of a surgical tool, used in endophthalmic laser operations. Namely, in this work, the following phases of the study have been accomplished: - Market research and final choice of the operation’s mode as well as the functional parameters of the device. Selection of a certain laser diode for use in the experimental configuration, after a sedulous market research - Design and implementation of the experimental prototype - Test of the device on the optical bench: measurement of the radiation characteristics and the functional parameters - Trial radiation of ophthalmic objects (porcine eyes) According to the experimental results, the effect of the experimental prototype radiation on fundus tissues of porcine eyes, is comparable to that of the Nd:YAG laser radiation. Further study is demanded for a more thorough choice of the wavelength, the functional parame-ters, and the control and stabilization system of the radiation. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ophthalmology
Οφθαλμολογία


Greek

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)