Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαινοτόμος τεχνικές κατεύθυνσης δεσμών για διαστημικές εφαρμογές
Novel optical breadboard beam steering techniques for space applications

Μαυράκης, Κωνσταντίνος

Κοπιδάκης, Γεώργιος
von Klitzing Wolf Dietrich Carl
Παπάζογλου, Δημήτριος

Η ευθυγράμμιση δεσμών λέιζερ είναι καθοριστικός παράγοντας στις εφαρμογές των διαστημικών αποστολών. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την ακρίβεια της τοποθέτησης των υποσυστημάτων, τον οπτικό δρόμο και την ευθυγράμμιση της δέσμης είναι στα όρια των σύγχρονων τεχνολογιών τοποθέτησης και κατασκευής οπτικών. Επιπλέον, η σταθερότητα του συστήματος είναι σημαντικός παράγοντας καθώς βραχυχρόνιες και μακρυχρόνιες διακυμάνσεις στην θερμοκρασία αλλά και δονήσεις κατά την διάρκεια μίας διαστημικής αποστολής μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την απόδοση των οπτικών αλλά και συνολικά του συστήματος. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας εστιάσαμε στην πειραματική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, χρησιμοποιώντας παθητικά οπτικά υποσυστήματα τα οποία επιτρέπουν ακριβή ευθυγράμμιση της δέσμης σε μία οπτική διάταξη. Τα παθητικά οπτικά υπεισέρχονται στο σύστημα ώστε να αντισταθμίσουν για τυχόν αστοχίες κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών σταδίων. Συνεπώς, τα κατασκευασμένα στοιχεία δεν απαιτείται να είναι αψεγάδιαστα και κατά συνέπεια οι κατασκευαστικές ανοχές αμβλύνονται και οι απαιτούμενες τεχνολογίες μειώνονται. Επιπρόσθετα, αυτές οι τεχνικές είναι λιγότερο ευαίσθητες σε απευθυγραμμίσεις και οδηγούν σε μείωση της απαιτούμενης ακρίβειας των οπτικών στοιχείων. Τέλος, η οπτική σταθερότητα των χρησιμοποιούμενων τεχνικών εξετάζεται σε πρότυπες οπτικές διατάξεις. (EL)
Beam steering is a critical issue in optical space applications. The technical requirements with respect to the angular and translational beam alignment and the optical path length are at the limits of current mounting and optical component fabrication technology. Furthermore, stability is of paramount importance, since long and short term fluctuations in temperature as well as shocks and vibrations during space missions can dramatically affect the performance of the optical components and of the whole system. This work focuses on experimentally demonstrating novel techniques, using passive optical components, which allow precise beam-steering on an optical breadboard. The passive optical components are inserted to the system to compensate for inaccuracies during manufacturing stages of the components. Therefore, the manufactured components do not need to be flawless so the manufacturing tolerances are relaxed thus reducing the required technologies. Moreover, these techniques are less sensitive to misalignments and lead to reduced precision requirements by the optical components. Lastly, the stability of these techniques is also tested on prototype optical breadboards. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2017-07-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.