Το ζήτημα του αντισημιτισμού στη Σχολή της Φρανκφούρτης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Το ζήτημα του αντισημιτισμού στη Σχολή της Φρανκφούρτης

Βαμβουκάκη, Αικατερίνη

Λαβράνου, Αλίκη
Ιακώβου Βασιλική
Γκούνης Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία στοχεύει να προσεγγίσει το ζήτημα του αντισημιτισμού μέσα από τη σκοπιά ορισμένων στοχαστών της Σχολής της Φρανκφούρτης. Για αυτό το σκοπό, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την εργασία σε δύο “πυλώνες”. Με τον πρώτο αναφερόμαστε σε μία “πρώιμη”, οικονομικού τύπου εξήγηση, που δίνει ο Horkheimer για τον αντισημιτισμό το 1939 με το κείμενο «Οι Εβραίοι και η Ευρώπη», όπου οι Εβραίοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της σφαίρας της κυκλοφορίας στο φιλελεύθερο καπιταλισμό. Σε αυτό το έργο, ο Horkheimer στηρίζεται στην οικονομική θεωρία του Pollock για τον κρατικό καπιταλισμό και, για αυτό το λόγο, αφιερώσαμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτή τη θεωρία, αλλά και στη θεωρία του κορπορατισμού από το κείμενο «Το Αυταρχικό Κράτος» του Horkheimer. Ο δεύτερος “πυλώνας” αφορά μία “ύστερη” εξήγηση του φαινομένου που δίνουν ο Horkheimer και ο Adorno το 1944 στο τελευταίο κεφάλαιο της Διαλεκτικής του Διαφωτισμού, όπου δίνουν μία πιο ολοκληρωμένη εξήγηση του φαινομένου, καθώς, εκτός από τους οικονομικούς λόγους καταδίωξης των εβραίων, παρουσιάζονται και ψυχολογικοί και πολιτισμικοί με τους εβραίους να είναι εκπρόσωποι της μίμησης και της επιστροφής σε προηγούμενα στάδια πολιτισμού όπου υπήρχε συμφιλίωση του ατόμου με τη φύση. Η μετατόπιση του επιχειρήματος στην εξήγηση αυτή σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι το 1944 έχουν φανεί οι τρομακτικές συνέπειες του πολέμου κάτι που δεν είχε συμβεί το 1939. Άρα, οι προβληματισμοί που αναδεικνύονται είναι πώς οι εβραίοι είναι ταυτόχρονα εκπρόσωποι της φύσης και της σφαίρας της κυκλοφορίας; Υπό αυτή την έννοια, το κείμενο του 1944 συμπληρώνει αυτό του 1939 ή αποτελεί μία εκ νέου προσέγγιση αυτού του πολύπλοκου ζητήματος; Κατά τη γνώμη μας, όπως θα δείξουμε στο κείμενό, το δύο έργα αλληλοσυμπληρώνονται. (EL)
The master’s thesis aims to approach the question of anti-Semitism through the view some of the thinkers of Frankfurt School. For this purpose, we decided to write the text in the basis of two “pylons”. With the first we make reference to an “early” economical explanation for anti-Semitism, which is written by Horkheimer in 1939 (“Jews and Europe”), where Jews are presented as representatives of the field of circulation in the liberal capitalism. In this work, Horkheimer is based in Pollock’s economical theory for state capitalism, and, because of this, we have a separate chapter about this theory and about the theory of corporatism too, as it is presented in “Authoritarian State”. The second “pylon” is about a “post” explanation of the anti- Semitism, which Horkheimer and Adorno give in the last chapter of Dialectic of Enlightenment in 1944, where they show a more complete explanation of the phenomenon, as, apart from the economical reasons for the chase against Jews, they present physiological and cultural reasons too. Jews represent the imitation and the return in previous cultural stages, where the individual used to be in harmony with the nature. The change of the argument in this explanation has to do with the fact that in 1944 the terrible consequences of the war were obvious, in contrast with 1939. Consequently, we are concerned on how Jews are at the same time representatives of nature and of circulation? From this point of view, does the work of 1944 complete that of 1939 or is it a new approach of this complicated question? As we will show and in our opinion, the two works are mutually linked. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2016


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)