Αναπαραγωγή του Potato spindle tuber viroid RNA (PSTVd) στα φύλλα και τις ρίζες της τομάτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReplication of Potato spindle tuber viroid RNA (PSTVd) in leafs and roots.
Αναπαραγωγή του Potato spindle tuber viroid RNA (PSTVd) στα φύλλα και τις ρίζες της τομάτας

Κυδωνάκης, Γεώργιος Χαράλαμπος

Τσαγρή, Ευθυμία
Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
Καλαντίδης, Κρίτωνας

Οι μολύνσεις των φυτών με παθογόνους οργανισμούς μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους, ειδικά στη περίπτωση που η μόλυνση πραγματοποιηθεί νωρίς από το στάδιο των σποροφύτων. Η αλληλεπίδραση του ιού και των φυτών περιλαμβάνει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις του ιού (RNA ή πρωτεϊνών) με τις πρωτεΐνες του ξενιστή και του RNA του ιού με το RNA του ξενιστή. Τα ιοειδή είναι μοντέλα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός μη κωδικεύοντος γονιδιώματος και του γονιδιώματος του ξενιστή. Αν και είναι μικρού μεγέθους (250 - 400nt) και γνωστή η δομή τους, μόνο σε μερικές περιπτώσεις έχει προσδιορισθεί ο ακριβής μηχανισμός της παθογένειας. Κατά τη διάρκεια της μόλυνσης με το ιοειδές, η ρίζα των φυτών έχει αναλυθεί σε ελάχιστες μελέτες από άποψη συμπτωμάτων, στις μεταβολές της γονιδιακής έκφρασης και στα διακριτά στάδια της αντιγραφής. Με βάση όλα αυτά μελετήθηκε ο πολλαπλασιασμός του potato spindle tuber viroid (PSTVd) στο ξενιστή τους Solanum lycopersicum (ή lycopersicum esculentum) cv Rentita (ντομάτα). Ο σκοπός ήταν να διευκρινιστούν οι διαφορές του πολλαπλασιασμού (της ποσότητας και της ποιότητας) του ιοειδούς στα φύλλα και το ριζικό σύστημα. Τα φυτά μολύνθηκαν με το στέλεχος του ιοειδούς PSTVd KF440.2. Διεξήχθησαν πέντε πειράματα ένα σε άμμο με χώμα (3:1), δύο σε καλλιέργεια περλίτη και δύο πειράματα σε in vitro ασηπτική καλλιέργεια από σπόρο. Σε αυτές τις καλλιέργειες, ακολούθησαν οι διαδικασίες της ομογενοποίησης και της εκχύλισης, ώστε να απομονωθεί το RNA υλικό. Πάνω σε αυτό μέσω μεθόδων της ηλεκτροφόρησης, των αποδιατακτικών τζελ αγαρόζης – φορμαλδεΰδης, πολυακρυλαμίδης 5% και πολυακρυλαμίδης 15% με ουρία, διαχωρίσαμε το κυκλικό με το γραμμικό ιοειδές και προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε πιθανή εμφάνιση των siRNAs. Τέλος για τη σύγκριση των στελεχών του ιοειδούς στη ρίζα με τα φύλλα πραγματοποιήσαμε απομόνωση για αλληλούχιση. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, δείχνουν την πορεία της μόλυνσης, την ποσότητα του ιοειδούς, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των μορφών RNA του ιοειδούς μεταξύ του φύλλου και της ρίζας, και φαινοτυπικά φάνηκε η διαφορά στα έντονα συμπτώματα στο υπέργειο τμήμα, εν’ αντιθέσει με το υπόγειο που παρέμενε περίπου αναλλοίωτο. Με ενδιαφέρον αναμένεται η αλληλούχιση του RNA συγκριτικά από το φύλλο και τη ρίζα. (EL)
The infection of plants by pathogens can have serious effects on growth, especially in the event that contamination carried by the early seedling stage . The interaction of the virus and the plant includes the potential interactions of virus (RNA or proteins) with host proteins and RNA of the virus with the host RNA . Viroids are models for studying the interaction between a non-coding genome and the host genome. Although it is small (250 - 400nt) and known structure, only in some cases it has been determined the exact mechanism of pathogenesis. During viroid infection, the root of the plants has been analyzed in terms of few studies symptoms , changes in gene expression and distinct stages of replication. Based on all these studied the multiplication of potato spindle tuber viroid (PSTVd) in their host Solanum lycopersicum ( or lycopersicum esculentum) cv Rentita ( tomato ) . The purpose was to clarify the differences in proliferation (quantity and quality ) of the virus-like leaves and root system . Plants infected with the strain of the viroid PSTVd KF440.2. Five experiments were conducted in a sand soil (3:1), two in culture perlite and two experiments in vitro cultivation of aseptic seed. In these cultures, followed by the processes of homogenization and extraction , to isolate the RNA material. Over this through methods of electrophoresis , the gel denaturing agarose - formaldehyde , 5% polyacrylamide and polyacrylamide 15% urea , separated circular to linear viroid and tried to observe possible occurrence of siRNAs. Finally to compare strains of the virus-like radical leaves conducted isolation for sequencing. The conclusions show the course of infection, the amount of viroid , a comparison of the viroid RNA forms between the leaf and the root, and the phenotypic difference appeared in intense symptoms in the aerial parts , in contrast to the basement remained approximately unchanged . Interestingly expected sequencing of RNA than the leaf and root. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ιοειδή
Vivoids


Ελληνική γλώσσα

2014-03-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.