Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙξωδοελαστικότητα των φθοριομένων αλκανίων σε επιφάνεια νερού - αέρα.
Viscoelasticity of semifluorinated alkanes at the air-water interface

Χριστοπούλου, Χριστίνα Κ
Christopoulou, Christina K.

Βλασσόπουλος, Δημήτρης

Ερευνήσαμε τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες των φθοριομένων αλκανίων F(CF2)n(CH2)mH ποικίλης αρχιτεκτονικής , απλώνοντάς τα σε επιφάνεια νερού-αέρα. Langmuir monolayers του συγκεκριμένου ‘διπλού υδρόφοβου μοντέλου’ of these (‘doubly-hydrophobic’ model or ‘amphiphobic’) παρουσιάζουν κάποιο είδος επιφανειακής τάξης, όπως φαίνεται και μέσα από τις Π-Α ισόθερμες (pressure area isotherms). Αυτά τα films εκθέτουν μια συμπεριφορά ιξωδοελαστικού στερεού (ανάλογη με κολοειδής υάλους σε bulk) κατά το εύρος όλων των επιφανειακών πιέσεων που μετρήθηκαν. Καθώς η επιφανειακή πίεση αυξάνεται, οι τιμές των επιφανειακών μέτρων ελαστικότητας (storage and the loss surface moduli) αυξάνονται κ αυτές. Η σταθερότητα των films ελέγθηκε από κύκλους συστολής – διαστολής (compression-expansion cycles) οι οποίοι παρουσίασαν υστέρεση γύρω από την περιοχή της μετάβασης φάσεως. Με τη βοήθεια αυτών των μετρήσεων, αλλά και μετρήσεων AFM, καταλήξαμε ότι η μετάβαση φάσεως οφείλεται στο ‘tilting’ και εισάγει ένα μοντέλο από ‘tethered’ μόρια εξαιτίας της επιφανειακής πίεσης. Τα αποτελέσματά μας φαίνοντα να προτείνουν τρόπους για να ελέγχουμε την επιφανειακή δομή και την ρεολογία τέτοιων τύπων μορίων. (EL)
Abstract: We investigated the viscoelastic properties of semifluorinated alkanes F(CF2)n(CH2)mH of varying architecture, spread on the air-water interface. Langmuir monolayers of these model ‘doubly-hydrophobic’ (or ‘amphiphobic’) molecules exhibit some kind of surface ordering, as detected by pressure area isotherms and complementary structural studies. The films exhibited a solid-like viscoelastic response (analogous to colloidal glasses in the bulk) throughout the whole range of surface pressures studies. As the surface pressure increased, the values of the storage and the loss surface moduli increased as well. The film’s stability was probed by compression-expansion cycles that showed pronounced hysteresis around the transition. With the help of these experiments, as well as studies of temperature dependence and AFM measurements on the obtained films, we attribute the transition to tilting and induced order of the ‘tethered’ macromolecules due to surface pressure. Our findings appear to suggest ways for manipulating the surface structure and rheology of such types of molecules. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Υδρόφοβα συστήματα
Επιφάνεια νερού - αέρα
Hysteresis cycles
Pressure area – isotherms
Wilhelmy balance
Π/Α ισόθερμες
Air water interface
Hydrophobic systems
Rheology in 2D systems
Langmuir monolayers/films
Rheology of semifluorinated alkanes
Ρεολογία φθοριομένων αλκανίων
Wilhelmy ισορροπία
Μετάβαση φάσεως
Βρόγχοι υστέρεσης
Ρεολογία σε 2D
Phase transition


Αγγλική γλώσσα

2009-01-23


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.