Η καμπυλότητα της οσφυοϊερας μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε σχέση με την οστεοπ'ορωση και την οστεοαρθροπάθεια

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
The curvature of the lumbosacral spine in relation to osteoporosis and osteoarthritis
Η καμπυλότητα της οσφυοϊερας μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε σχέση με την οστεοπ'ορωση και την οστεοαρθροπάθεια

Παπαδάκης, Μιχάλης

Δουγαλής, Βασίλης
Δαμηλάκης,Ιωάννης
Βελεγράκης Γεώργιος
Σοφράς, Φραγκίσκος
Καμπάνης, Νίκος
Χλουβεράκης, Γρηγόρης
Κατώνης, Παύλος

Η καμπυλότητα της κατώτερης μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοπόρωσης και ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοαρθροπάθειας επηρεάζονται από πολλούς κοινούς παράγοντες. Καθώς η φυσιολογική λόρδωση παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση τιμών, είναι πιθανό στα άτομα με οστεοπόρωση να αντιστοιχεί ένα διαφορετικό φάσμα απ’ ότι στα άτομα με οστεοαρθροπάθεια. Σκοπός Πρωταρχικό στόχο της παρουσιαζόμενης διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης της οσφυϊκής λόρδωσης με τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης οστεοπόρωσης και οστεοαρθροπάθειας. Εκτός αυτού, επιχειρείται να διασαφηνιστεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ της καμπυλότητας της οσφυοϊεράς μοίρας της Σ.Σ. με την παρουσία της μιας ή της άλλης νόσου. Υλικό και μέθοδος Ο σχεδιασμός της μελέτης είναι επιδημιολογικός, τυχαιοποιημένος και μη παρεμβατικός (μελέτη παρατήρησης). Η διαλογή έγινε από μια ομάδα 524 διαδοχικών ασθενών που εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξέταση οστικής πυκνότητας από το ίδιο μηχάνημα. Επιπροσθέτως, σε όλους λήφθηκαν προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας σε όρθια θέση. Από αυτές, υπολογίστηκαν η γωνία Cobb της οσφυϊκής λόρδωσης μεταξύ των Ο1 –Ο5, Ο1 – Ι1 καθώς και η γωνία Ο5 – Ι1. Όλες οι ακτινογραφίες εξετάστηκαν από δύο παρατηρητές, ανεξάρτητα και από δύο φορές. Αποτελέσματα Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης βρίσκονται σε συμφωνία με τα ήδη ισχύοντα δεδομένα όσον αφορά την σχέση μεταξύ των παραγόντων κινδύνου και της παρουσίας της οστεοπόρωσης ή της οστεοαρθροπάθειας. Ωστόσο, η λόρδωση και η οσφυοϊερά γωνία δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ ασθενών με οστεοπόρωση, ασθενών με οστεοαρθροπάθεια, ασθενών με αμφότερες τις νόσους και υγιών ατόμων. Συμπεράσματα 79 Εκτός των υποθέσεων, ελέγχθηκαν και συσχετισμοί που ήταν ήδη γνωστοί, οι οποίοι βρέθηκαν να βρίσκονται σε συμφωνία με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Συνεπώς, αν και οι θεωρήσεις που οδήγησαν στην διατύπωση της υπό έλεγχο υπόθεσης είναι σωστές, τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την ορθότητα της. Προφανώς η επίδραση των κοινών παραγόντων στην ανάπτυξη της μίας ή της άλλης νόσου είναι διαφορετική από ότι στον καθορισμό του βαθμού της λόρδωσης. Μια άλλη αιτία για την έλλειψη συσχέτισης είναι πως οι άλλοι, μη κοινοί παράγοντες που εμπλέκονται εξασκούν ισχυρή επίδραση στην παθογένεια της μίας ή της άλλης νόσου ενώ εξασκούν αμελητέα ή και καθόλου επίδραση στην διαμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. (EL)
The curvature of the lumbar spine and the risk of developing either osteoporosis or osteoarthritis are influenced by many common factors. Since normal lordosis displays a wide spectrum of values, it is possible that patients with osteoarthritis have a different range than those with osteoporosis. Purpose The primary aim of this dissertation is to investigate the relationship between lumbar lordosis and the risk factors for developing osteoporosis and osteoarthritis. Besides that, an attempt is undertaken to clarify the correlation between lumbar spine curvature with the presence of either disease. Material and methods The design of the study was cross - sectional, randomized and observational. Subjects were selected from a group of 524 consecutive patients that were examined over a period of 6 months in the Outpatients Department of the Orthopaedics Clinic, University Hospital of Heraklion, Crete. All patients underwent DEXA scanning with the same equipment. Additionally, they were all referred for anteroposterior and lateral radiographic examination of the thoracic and lumbar spine in the standing position. From these, Cobb’s lumbar lordosis angle was calculated between L1- L5, L1- S1 and L5-S1. All lumbar radiographs were examined on two separate occasions, independently by two observers. Results The findings of this study are in agreement with previously established correlations between risk factors and the presence of osteoporosis or osteoarthritis. However, no significant differences were found in the degree of lumbar lordosis and the lumbosacral angle between patients with osteoporosis, patients with lumbar spine osteoarthritis, patients with both diseases and healthy individuals. Conclusions Besides the hypotheses, correlations were examined that were already known, and were found to be in agreement with already established facts. Consequently, although the presumptions that generated the tested hypothesis are valid, the results do not support it. Evidently, the magnitude of effect of these risk factors on disease occurrence is different than that on spinal configuration. Another reason for which the hypotheses was invalidated could be that the other, not common factors that are involved have a significant influence on disease development and a negligible or no influence on lordosis. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Musculoskeletal system
Osteoporosis
Lumbar lordosis
Οστεοπόρωση
Οστεοαρθροπάθεια
Οσφυική λόρδωση
Osteoarthritis


Greek

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)