Εμπόδια στην τήρηση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών στη γενική ιατρική : συστηματική ανασκόπηση και μετά-σύνθεση ποιτικών ερευνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBarriers to clinical guidelines adherence in general practice :
Εμπόδια στην τήρηση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών στη γενική ιατρική : συστηματική ανασκόπηση και μετά-σύνθεση ποιτικών ερευνών

Σκεμπές, Δημήτριος Α.

Λιονής, Χρήστος

Υπόβαθρο Η τήρηση και εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών από τους Γενικούς Ιατρούς παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή τους έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί εκτενώς μα τα συμπεράσματα ποιοτικών ερευνών είναι διάσπαρτα και η σύνθεση τους είναι αναγκαία προκειμένου να ερμηνευθούν οι βαθύτερες αιτίες του φαινομένου. Σκοπός Η ανεύρεση και σύνθεση ποιοτικών ερευνών που εξετάζουν τους παράγοντες που περιορίζουν τη συμμόρφωση των Γενικών Ιατρών προς τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και την εφαρμογή τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σχεδιασμός Μελέτης Συστηματική Ανασκόπηση και μετά-σύνθεση ποιοτικών ερευνών. Μέθοδος Έγινε ηλεκτρονική αναζήτηση σε επιλεγμένες βιβλιογραφικές βάσεις (MEDLINE, EMBASE, HMIC,WEB OF SCIENCE) και δικτυακούς τόπους που αποτέλεσαν τις πηγές των δεδομένων της μελέτης. Η επιλογή των μελετών έγινε στη βάση προεπιλεγμένων κριτηρίων από τον ερευνητή. Ακολούθησε κριτική αποτίμηση της ποιότητας των ερευνών και η εξαγωγή των ευρημάτων τους σε περιγραφικές θεματικές. Τέλος έγινε σύνθεση των ευρημάτων για την διατύπωση τελικών συμπερασμάτων. Αποτελέσματα Υπάρχει μια ποικιλία παραγόντων που εμποδίζουν την εφαρμογή των κλινικών οδηγιών που δεν σχετίζεται με τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των Γενικών Ιατρών. Η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων επί των οδηγιών , ο σκεπτικισμός ως προς την εφαρμοσιμότητα τους και οι ιδιαιτερότητες του ασθενούς ήταν οι σημαντικότερες αιτίες μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις. Ακόμη η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη πόρων του υγειονομικού συστήματος πολλές φορές μπορεί να εμποδίσει την υιοθέτηση των οδηγιών στην καθημερινή πρακτική της Οικογενειακής Ιατρικής. Συμπεράσματα Η συμμόρφωση με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες δείχνει να επηρεάζεται άμεσα από το επίπεδο γνώσης των Γενικών Ιατρών και από τη σχέση τους με τον ασθενή. Επίσης το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζει σε ένα μεγάλο και σημαντικό βαθμό τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών κλινικής διακυβέρνησης και κλινικού ελέγχου που θα λαμβάνει υπόψη την περίπλοκη φύση της αποστολής του Γενικού Ιατρού και τις ιδιαίτερες ανάγκες του στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. (EL)
Background General Practitioners’ adherence to practice guidelines is variable. Barriers to guideline implementation have been identified and extensively studied but the results of qualitative research remain spread. Synthesis and in depth analysis of the published results is necessary to interpret the causes of this phenomenon. Aim To identify and synthesize qualitative research on barriers to adherence of clinical practice guidelines by Family Physicians and their implementation in Primary Health Care. Design of the Study Systematic Review, meta synthesis of qualitative studies. Methods Electronic searches have been conducted in selected bibliographic databases (MEDLINE, EMBASE, HMIC, WEB OF SCIENCE) which were used as data sources. Identified studies were screened for inclusion according to selection criteria set by the reviewer. Critical appraisal of the methodological quality of the studies identified was then followed by data extraction carried out by the reviewer. The data were classified in descriptive themes. Finally analysis and meta- synthesis of the data collected lead to the final conclusions. Results There is a variety of barriers to guidelines adherence not primarily related to socio-demographic factors of General Practitioners. Lack of skill and knowledge on guidelines, scepticism of their feasibility and patient’s special characteristics were the most important causes for non-compliance with the recommendations. Lack of time and resources within the healthcare system can prevent implementation of clinical guidelines in daily practice of Family Medicine. Conclusion Compliance with clinical guidelines is directly affected by Physicians’ level of knowledge and their relationship with patients. The external environment can influence the process of clinical decision making in an extent degree. Planning and implementation of integrated policies for clinical governance and clinical audit is needed taking into account the complex nature of General Practitioner’s task and needs within Primary Healthcare. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Guideline adherence
Public Health
Συμμόρφωση
Ποιοτικές έρευνες
Γενική ιατρική
Systematic review
Εφαρμογή οδηγιών
Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες
Clinical practice guidelines
Meta-Synthesis
Συστηματική ανασκόπηση
General practice
Primary Health Care
Qualitative studies
Quality of Health Care
Practice Guidelines as Topic


Ελληνική γλώσσα

2009-04-07


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.