Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Parsons και Freud : Η κοινωνική κατασκευή του ατόμου
Parsons and Freud

Μαλινοπούλου, Ευθαλία

Ρωμανός Βασίλειος
Αράπογλου Βασίλειος
Κανακάκης Λελεδάκης Άκης

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της σχέσης ατόμου και κοινωνίας και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται το κοινωνικό υποκείμενο διαμέσου της διεργασίας της κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο του ύστερου έργου του Parsons. Στόχος είναι να αναδειχτεί το βασικό πρόβλημα της υπερκοινωνικοποίησης του παρσονικού υποκειμένου η οποία μοιάζει να ακολουθεί ως αποτέλεσμα μιας ιδιόρρυθμης ανάγνωσης του Freud από τον Parsons. Στο πρώτο κεφάλαιο πρόκειται να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της παρσονικής κοινωνικής θεωρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πέρασμά της από την πρώιμη στην ύστερη φάση. Στη συνέχεια πρόκειται να παρουσιαστούν σχηματικά ορισμένες θεμελιώδεις φροϋδικές κατηγορίες, τις οποίες, ο Parsons φορτίζοντας τες με αποκλίνουσα ερμηνεία, τις χρησιμοποιεί στο ύστερο έργο του, όπως αυτές του Εγώ και του Υπερεγώ, αφού, κατά την εκτίμησή του, ο Freud δείχνει με αυτές πώς συγκροτείται η ανθρώπινη προσωπικότητα διά της εσωτερίκευσης κοινωνικών και πολιτισμικών κανόνων και αξιών. Κατόπιν, προκειμένου να καταδειχθεί η καταλυτική επενέργεια που ασκούν, κατά τον Parsons, οι κοινωνικές δομές επί του ατόμου, εξετάζεται η διαμόρφωση της κοινωνικής θεωρίας του Parsons κατά την ύστερη περίοδο και γίνεται ειδική αναφορά στο Social Structure and Personality. Η επίδραση αυτή και η περιγραφή ενός ατόμου υπερκοινωνικοποιημένου γίνεται φανερή στο παρσονικό έργο, παρά το ότι, κατά την περίοδο αυτή, εισάγονται ψυχαναλυτικές κατηγορίες από το φροϋδικό έργο. Ακολουθεί η κριτική των θέσεων του Parsons, η οποία επικεντρώνεται στο ότι ο Parsons χρησιμοποίησε τις φροϋδικές κατηγορίες για τους δικούς του σκοπούς. Θα καταδειχθεί ότι ο Parsons, παρά το ότι ενσωματώνει ψυχαναλυτικές έννοιες στο πλαίσιο της γενικής κοινωνικής θεωρίας του, προβαίνει σε μία ιδιότυπη ανάγνωση και ερμηνεία του Freud: το θεωρητικό σχήμα το οποίο αναπτύσσει ο Parsons μοιάζει κατά βάσιν κοινωνιοκεντρικό, διότι σε καμία περίπτωση δεν δείχνει ότι αναγνωρίζει τη σημασία και την επίδραση που ασκούν στην προσωπικότητα και την εν γένει συμπεριφορά του ατόμου το Ασυνείδητο και τα απωθημένα ψυχικά περιεχόμενα· Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που περιγράφει ο Parsons την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική κατασκευή του παρσονικού υποκειμένου που απορρέει από αυτή την περιγραφή. (EL)
This paperwork deals with the problem of the relation between individual and society and more specific, at the frame of Parsons later work, focus on the way that social individual is constructed through the function of socialization. The objective is to highlight the basic problem of the oversocialization of Parsons Individual, which seems to be the result of a strange reading of Freud by Parsons. At the first chapter the basic principles of Parsons social theory are about to be represented, as they are formed at the course of the early to the later phase. Afterwards, certain Freudian categories such as Ego and Super Ego are about to be described schematically, which Parsons charging with deviant interpretation, uses them at his later work since according to him Freud shows how human personality is formed through the internalization of social and cultural rules and values. Going on, in order to show the catalytic effect of the social structures at the individual, according to Parsons, the formation of Parsons Social theory at his later work is been examined, and specific reference is made at “Social Structure and Personality”. This effect and the description of an oversocialized individual is clear at Parsons work, despite the fact that during this period phsycoanalytic categories from Freud’s work are been inserted. Review on Parsons point of view follows which focus on the way Parsons used Freud’s categories for his own purposes. It will be demonstrated that Parsons, despite the fact he integrates at the frame of his general social theory phsycoanalytic meanings, he proceeds to a peculiar reading and interpretation of Freud: the theoretical shape that Parsons develops seems social-centric, because in no way seems to recognize the meaning and the effect of the unconscious at the personality and the behavior of the individual. In conclusion, certain inductions are presented concerning the way Parsons describes socialization and social construction of Parsons individual which results from this description. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Υπερκοινωνικοποίηση
Oversocialization
Φροϋδική θεωρία
Principles of Parsons theory65
Αρχές Παρσονικής θεωρίας
Theory of Freud

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.