Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣειρές αναμονής στο Ε.Σ.Υ. : Ηθικοί προβληματισμοί
Waiting lists in Greek National Health Care System

Παπαδάκη, Χρουσούλα

Α. Φιλαλήθης
Τσινόρεμα Σταυρούλας
Γαλανάκη Εμμανουήλ

Οι σειρές αναμονής αποτελούν ένα αρνητικό χαρακτηριστικό για τα Συστήματα Υγείας εγείροντας αφενός κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των ασθενών και αφετέρου προβληματισμούς για τη διασφάλιση σημαντικών αξιών για τη ηθική της δημόσιας υγείας, όπως η δικαιοσύνη και η ακριβοδικία στην κατανομή Υπηρεσιών υγείας. Στο Ελληνικό Σύστημα υγείας το πρόβλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με μεγάλες λίστες να έχουν δημιουργηθεί για προγραμματισμένη επίσκεψη σε γιατρό και διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων και παρακλινικών εξετάσεων. Η ανορθόδοξη ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είναι οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες του φαινομένου. Η βιοηθική προσέγγιση του ζητήματος των σειρών αναμονής μέσω της Συνεπειοκρατίας και του Ωφελιμισμού, ενώ θεωρητικά προσφέρει ηθικές λύσεις για την ικανοποίηση αναγκών υγείας σε όσο το δυνατό περισσότερους ασθενείς, εν τούτοις αδυνατεί σε πρακτικό επίπεδο να καλύψει το πρόβλημα. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας προτάθηκε από τον Norman Daniels ένα ηθικό πλαίσιο εφαρμογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο τυγχάνει μεγάλης αποδοχής από αρκετά συστήματα υγείας και βασίζεται στους κύριους άξονες της θεωρίας της Δικαιοσύνης του John Rawls όπως οι βασικές αρχές δικαιοσύνης, η αμοιβαιότητα και οι κοινωνικές συναινέσεις (κοινωνικό συμβόλαιο), η έμφαση στο ορθό (έλλογο) και η πειθαρχία των ατόμων μέσω της επιβολής του νόμου. Το πλαίσιο καλείται “Λογοδοσία υπέρ Ορθολογικότητας” (Accountability for Reasonableness) και περιλαμβάνει τις συνθήκες της δημοσιότητας, της συνάφειας, των αναθεωρήσεων και της επιβολής, οι οποίες εφόσον ικανοποιούνται αξιώνεται η ακριβοδικία (fairness) στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Το βασικό ζητούμενο στο «ταλαιπωρημένο» Εθνικό Σύστημα υγείας είναι η διασφάλιση των αξιών της αυτονομίας των ασθενών και της δικαιοσύνης, για την επίτευξη της οποίας πρέπει να προχωρήσουν βασικές διαρθρωτικές αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα αφενός, και αφετέρου σε μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς και ενίσχυσης της αξιοπιστίας απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας. (EL)
Long waiting lists are considered a negative feature of health care systems, raising risks for the health and lives of patients, as well as concerns around securing important ethical values for public health, such as justice and fairness. This problem has expanded considerably in the Greek National health care system, which is characterized by long waiting lists for scheduled doctor appointments, surgical procedures and diagnostic tests. The main causative factors of this phenomenon are the unorthodox development of the primary health care system and the economic crisis that led the Greek citizens under heavy austerity the last five years. While the approach of waiting lists, underpinned by consequentialist and utilitarian ethical positions, seem to offer moral solutions to meet the health needs of patients, they have been unable to solve the problem. In early 2000, Norman Daniels proposed an ethical framework to address the problem, which has received a great considerable acceptance from several health care systems. It is based on the main axes of the theory of justice proposed by John Rawls, such as: the basic principles of justice as fairness; principles of ‘equal liberties’, ‘equality of opportunity’ and ‘difference’; an emphasis on reason and rationality; reciprocity, the ‘social contract’, and discipline as the consequence of breaking the ‘social contract’. The framework is called “Accountability for Reasonableness” and proposes the conditions of publicity, relevance, appeals and enforcement which, if met, should lead to the fairness of health services. The key issue in the “troubled” Greek Health care System is to ensure the values of patient autonomy and justice, which can be achieved firstly by introducing fundamental structural changes in primary health care, and secondly by tackling corruption measures and enhancing reliability within the public health care system. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Justice
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Δικαιοσύνη
Ακριβοδικία
Σειρές αναμονής
Waiting lists
Fairness
Greek National Health Care System


Ελληνική γλώσσα

2014


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.