Metabolic syndrome in fasters according to the Orthodox Christian Church fasting rituals for more than 20 years and non-fasters

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβολικό σύνδρομο σε άτομα που ακολουθούν την νηστεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας για περισσότερα από 20 χρόνια και σε μη νηστεύοντες
Metabolic syndrome in fasters according to the Orthodox Christian Church fasting rituals for more than 20 years and non-fasters

Παπαθανασάκη, Στυλιανή

Καφάτος, Αντώνιος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Νηστεία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας(ΝΟΧΕ) διαρκεί συνολικά, 180-200 ημέρες το χρόνο και χαρακτηρίζεται από την περιοδική εναλλαγή στην διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους, μιας φυτοφαγικού τύπου δίαιτας που επιτρέπει σε όλες τις νηστείες θαλασσινά και σαλιγκάρια με την κρεατοφαγική διατροφή, συνδυάζοντας τα οφέλη και των δύο και αποφεύγοντας τους κινδύνους που ενέχει η αποκλειστική διατροφή με αυτές. Το Μεταβολικό Σύνδρομο τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις παγκοσμίως, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο και Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνδέεται με την ανθυγιεινή διατροφή και την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας ενώ βασικός πυλώνας στην αντιμετώπιση του είναι η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών. Έχει βρεθεί πως η Μεσογειακή διατροφή έχει ευεργετική επίδραση στο Μεταβολικό Σύνδρομο. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως η ΝΟΧΕ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής παραδοσιακής διατροφής και της μεσογειακής διατροφής της Κρήτης ενώ τα τελευταία 10 χρόνια ερευνητικά δεδομένα μας δίνουν αποδείξεις σχετικά με την ευεργετική επίδραση της ΝΟΧΕ, σε βιολογικούς και βιοχημικούς δείκτες. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την σχέση που έχει η Νηστεία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, με το Μεταβολικό Σύνδρομο(ΜΣ) και τους παράγοντες που το αποτελούν. Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μεγαλύτερης μελέτης που επιπλέον ερευνά την σχέση της Νηστείας της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας με την άνοια, την κατάθλιψη, το στρες και την σωματική άσκηση. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 60 εθελοντές άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 55-70 ετών, εκ των οποίων οι 40 νήστευαν και 20 που δεν νήστευαν(ομάδα ελέγχου), στους οποίους έγιναν βιοχημικές και ανθρωπομετρικές εξετάσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε ότι οι νηστεύοντες σύμφωνα με την Νηστεία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας , παρουσιάζουν σε μικρότερο ποσοστό ΜΣ από ότι οι μη νηστεύοντες(52,5% των νηστευόντων έχει περισσότερα των τριών συστατικών του ΜΣ έναντι του 60% των μη νηστευόντων).Η πιθανότητα να έχουν ΜΣ είναι 42% μεγαλύτερη στους μη νηστεύοντες σε σχέση με τους νηστεύοντες (CI:0,42-4,78),p-value=0,572. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Η περιοδική φυτοφαγία που επιτρέπει την κατανάλωση θαλασσινών και σαλιγκαριών σε όλες τις περιόδους νηστειών που συνιστά η Νηστεία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας φαίνεται να συμβάλλει στην μείωση του κινδύνου για ΜΣ. Περαιτέρω έρευνα θεωρείται απαραίτητη καθώς η Νηστεία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής παραδοσιακής διατροφής και ενδεχομένως να συμβάλλει στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών και την δημόσια υγεία. (EL)
OBJECTIVE: The Fast of the Orthodox Christian Church lasts, 180-200 days annually and it is characterized by the periodically interchanging during the ecclesiastical year, to a vegetarian type diet(which allows in all fasting periods seafood and snails) and normal diet, combining the benefits of both and avoiding risks involved in these two exclusive diets. The Metabolic Syndrome tends to take epidemic proportions worldwide, and is an important risk factor for Cardiovascular Disease and Diabetes .Linked to poor diet and lack of physical activity. A key pillar in the treatment is to change eating patterns. It has been found that Mediterranean Diet has a beneficial effect on the Metabolic Syndrome. Scientific studies show that the Fast of the Orthodox Christian Church shares all the features of the traditional Greek diet and the Mediterranean Diet of Crete and the last 10 years research findings give us evidence of the beneficial effect of the Orthodox Christian Church s Fast on biological and biochemical indicators. The aim of this study is to investigate the relationship between the Fast of the Orthodox Christian Church and he metabolic syndrome and its components METHODS: The present study is a part of a larger study that investigates the relationship between fasting of the Orthodox Christian Church, with dementia ,depression ,stress and physical activity. A total of 60 adults men and women took part to this study, all of them volunteers, aged 55-70 years old, of whom 40 were strict fasters and 20 no fasters (control group).A total of five biochemical and anthropometric measurements performed. RESULTS: Data indicates that 52,5% of the fasters, and 60% of non-fasters, had more than three components ,of the Metabolic Syndrome. The non fasters were 42% more likely to have Metabolic Syndrome (OR=1,42,95%CI:0,42-4,78) p-value=0,572 compared to fasters. CONCLUSION: The periodic vegetarianism recommendations of Orthodox Christian Church, reduces the risk of metabolic syndrome. Further research is necessary as the Fast of the Orthodox Christian Church shares the characteristics of the traditional Greek diet and the Mediterranean diet of Crete and may attributes to the prevention of diseases and Public Health promotion. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Μεσογειακή Διατροφή
Orthodox Christian Church fasting
Mediteranean diet
Νηστεία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας
Μεταβολικό σύνδρομο
Metabolic syndrome


Αγγλική γλώσσα

2014-12-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.