Study of physicochemical processes of polybrominared diphenyl ethers (PBDEs) in the atmosphere

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών των πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων στην ατμόσφαιρα
Study of physicochemical processes of polybrominared diphenyl ethers (PBDEs) in the atmosphere

Μπέσης, Αθανάσιος Δ.

Στεφάνου, Ευριπίδης

Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Ανάφλεξης (BFRs) είναι μια ομάδα πολυάριθμων χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καθυστέρηση ή την αναστολή της ανάπτυξης της φωτιάς. Οι Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλαιθέρες (PBDEs) είναι μια κατηγορία BFRs με την μεγαλύτερη χρήση και εμπεριέχονται σε πληθώρα προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως τάπητες, βαθές, στρώματα, έπιπλα και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και οθόνες. Η ζήτηση των PBDEs έχει αυξηθεί με τα χρόνια και οι ετήσιες πωλήσεις τους φτάνουν τους 70000 μετρικούς τόνους. Γενικά τα BFRs και ειδικότερα τα PBDEs έχουν προξενήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας μετά την αποδοχή ότι βιοσυσσωρεύονται στους ανθρώπους και στην γενικότερη πανίδα. Σημαντικοί τρόποι έκθεσης του γενικού ανθρώπινου πληθυσμού, στους PBDEs είναι η διατροφή, η εισπνοή και η χρήση προϊόντων που τα περιέχουν. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες αέρα στις περιοχές της Φινοκαλίας, του Ηρακλείου και της Αθήνας για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των PBDEs στην ατμόσφαιρα. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της κατανομής των PBDEs μεταξύ της αέριας και της σωματιδιακής φάσης και προσδιορισμός της κατανομής των PBDEs σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων. Επίσης, η εκτίμηση των πιθανών πηγών προέλευσης, σύγκριση των επιπέδων PBDEs στις υπο μελέτη περιοχές, καθώς και σύγκριση με αντίστοιχες μελέτες από τη βιβλιογραφία. Για τον υπολογισμό της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης των PBDEs συλλέχτηκε και αναλύθηκε δείγμα ολικής εναπόθεσης στο Ηράκλειο. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs έγινε με τη χρήση της τεχνικής της αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας. Τα μέλη των PBDEs που μελετήθηκαν σε όλα τα ατμοσφαιρικά δείγματα ήταν τα BDE-15 -28, -47, -99, -100, -153, -154 και ΒDE-209. Η συγκέντρωση των PBDEs, η οποία προσδιορίστηκε στην περιοχή της Φινοκαλιάς, ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στο Ηράκλειο και στην Αθήνα. Οι PBDEs, σε όλα τα δείγματα του κρουστικού διαχωριστή σχετίζονται με σωματίδια με διάμετρο 8,1 ως 3,36 μm καθώς και στα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 0,57 μm. Οι συγκεντρώσεις των Σ7PBDE εμφανίζουν δραστική μείωση στα σωματίδια με διάμετρο μεταξύ 0.57 και 3,36 μm. Η μέση τιμή της`συγκέντρωσης των Σ7PBDE ήταν 14 και 24 pg m-3 στο Ηράκλειο και στην Αθήνα αντίστοιχα. Σε όλα τα δείγματα, το ποσοστό συνεισφοράς των μελών BDE-47 και BDE-99 στη συνολική συγκέντρωση των PBDEs ήταν περίπου 40 και 30 %, αντίστοιχα. Στο δείγμα της ολικής εναπόθεσης, το ποσοστό συνεισφοράς του BDE-209 στην ολική ποσότητα των PBDEs, ήταν 66,9 %. (EL)
Brominated flame retardants (BFRs) constitute a diverse group of chemicals, which are used to slow down or inhibit the development of fires. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are one class of the most widely used BFRs and they are consistently present in numerous everyday products including carpets, paints, mattresses, furniture and electronic devices, such as computers, monitors and TV sets. Not surprisingly, the use of PBDEs has increased over the years, and annual sales are now 70000 Μt. BFRs in general, but in particular the PBDEs, have led to both scientific and public concern since they have been found to bioaccumulate in humans and wildlife. The general population is targeted by the PBDEs via the food web, via the inhalation and due to their applications. In this study air samples were collected from Finokalia, Heraklion and Athens for the dertemination of the PBDE concentrations in atmosphere. The objective of this study was to measure the gas-particle partitioning and the distribution of PBDEs with particle size. Also, the estimation of possible sources, the comparison between concentration from different sampling sites, as well as the comparison with similar studies. For the determine of dry deposition fluxes of PBDEs a total deposition sample was collected from the area of Heraklion. For the qualitative and quantitative determination of PBDEs was performed using a gas chromatography system with a mass spectrometer. The PBDE congeners that were investigated in ambient air samples, were BDE-15 -28, -47, -99, -100, -153, -154 and BDE -209. The PBDEs concentration measured in the area of Finokalia was much lower than the concentration in Heraklion and in Athens. PBDEs in all cascade impactor samples were associated with the 8,1 and 3.36 μm diameter aerosols and with diameter less than 0,57 μm. The concentrations of Σ7PBDE showing radical decrease in aerosols with diameter between 0.57 and 3,36 μm. Average concentration of Σ7PBDE was 14 and 24 pg m-3 in Heraklion and in Athens respectively. In all samples, BDE-47 and BDE-99 accounted for 40 and 30%, of total PBDE concentration, respectively. In total deposition sample the contribution of ΒDE-209 to the total concentration of PBDEs, was 66,9%. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας Dissertations
Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες
Κατανομή σωματιδίων ως προς το μέγεθος
Κρουστικός διαχωριστής σωματιδίων
Cascade impactor
PBDES
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατριβές.
Αστική ατμόσφαιρα
Urban atmosphere
Particle-size distribution


Ελληνική γλώσσα

2008-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.