HWSC - Εργαλείο Σύνθεσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοHWSC - A Tool for Web Services Composition
HWSC - Εργαλείο Σύνθεσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Τζαγκαράκης, Χαράλαμπος Εμμανουήλ

Νικολάου, Χρήστος
Πλεξουσάκης, Δημήτρης
Μαγκούτης, Κώστας

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σεμια ποικιλία εφαρμογών, που κυμαίνεται από εργαλεία οικιακής χρήσης μέχρι βιντεοπαιχνίδια, βοηθώντας τους χρήστες για την επίλυση διαφόρων τύπων προβλήματα. Ωστόσο, η πιο σημαντική χρήση τους είναι σε επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς και για ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις. Μια ηλεκτρονική υπηρεσία τυπικά χαρακτηρίζεται από δύο σύνολα παραμέτρων: ένα σύνολο των εισόδων (συνήθως αντιπροσωπεύεται από μια αίτηση SOAP) και ένα σύνολο εξόδων (συνήθως αντιπροσωπεύεται από μια απάντηση SOAP). Η επιτυχής εκτέλεση μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας με όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους εισόδου (οι οποίες υποτίθεται ότι είναι διαθέσιμες) αναμένεται να παράγει τις απαιτούμενες παραμέτρους εξόδου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αίτημα περιέχει ένα σύνολο παραμέτρων εισόδου και ζητάει ένα σύνολο παραμέτρων εξόδων, ένα τυπικό πρόβλημα είναι να βρεθεί μία υποψήφια ηλεκτρονική που μπορεί να παράγει την απαιτούμενη έξοδο εάν η απαιτούμενη είσοδος παρέχεται. Αυτό το πρόβλημα ορίζεται ως ανακάλυψη Υπηρεσία Web στη βιβλιογραφία. Σε αυτήν την εργασία επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ενιαία ηλεκτρονική υπηρεσία που ικανοποιεί πλήρως ένα συγκεκριμένο αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει σύνθεση πολλαπλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών , προκειμένου να ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Η σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Η σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνει το συνδυασμό και τον συντονισμό μιας σειράς υπηρεσιών σε μια ροή εργασίας με σκοπό την επίτευξη λειτουργικότητας που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε μεμονωμένη υπηρεσία. Αρκετά μοντέλα σύνθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχουν προταθεί, με τα πιο γνωστά να είναι η ενορχήστρωση υπηρεσιών και η χορογραφία υπηρεσίας. Θα παρουσιάσουμε ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται HWSC το οποίο διαβάζει ένα αίτημα που εκφράζεται σε μια προκαθορισμένη μορφή και επιχειρεί να απαντήσει στο αίτημα, με τη δημιουργία μιας σύνθετης υπηρεσίας που συνδυάζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από μια αποθήκη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αρχικά το εργαλείο διαβάζει τις περιγραφές WSDL των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού που περιέχονται στο αποθήκη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στη συνέχεια εφαρμόζει ένα αλγόριθμο σύνθεσης που οδηγεί σε μια σύνθετη υπηρεσία που ικανοποιεί το αίτημα. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του εργαλείου είναι τα εξής: 1) Παρέχει μια βασική προσέγγιση για την σύνθεση που βασίζεται μόνο σε WSDL εισόδου-εξόδου περιγραφές. 2) Χρησιμοποιεί τεχνικές ομοιότητας διαβάζοντας ένα αίτημα του 5 χρήστη επιτρέποντας του 20% πιθανότητα σφάλματος στα ονόματα εισόδου και εξόδου 3) Χρησιμοποιεί ένα αλγόριθμο βασιζόμενο στο μοντέλο STRIPS , το οποίο αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο προγραμματιστή διαδικασιών στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βρει την ακολουθία σύνθεσης που ικανοποιεί το αίτημα του χρήστη. 4) Εξάγει την τελική ακολουθία σύνθεσης σε ένα template αρχείο BPEL, to οποίo μπορεί να επεξεργαστεί με εργαλεία υποστήριξης BPEL και εκτελεστεί από μια μηχανή BPEL. (EL)
Web services can be used in a variety of applications, ranging from household tools to video games, assisting users in solving different types of problems. However, the most significant impact is witnessed in businesses that use Web services for commercial and integrated business solutions. A Web service is typically characterized by two sets of parameters: a set of inputs (usually represented by a SOAP request) and a set of outputs (usually represented by a SOAP response). A successful execution of a Web service with all required input parameters (which are assumed to be available) is expected to produce the required output parameters. Given a request containing a set of input parameters and requesting a set of output parameters, a typical problem is to find candidate single Web services that can produce the required output if the required input is provided. This problem is defined as Web Service discovery in literature. In this thesis we focus on the case where there is not any single Web service that fully satisfies a given request. In this case we must compose multiple Web services in order to satisfy the given request. Web Service composition aims to address that problem. Web Service composition involves combining and coordinating a set of services in a workflow with the purpose of achieving functionality that cannot be realized with any individual service. Several service composition models have been proposed, with the most prominent ones being service orchestration and service choreography. We present a tool named HWSC which reads a request expressed by a use in a predefined format and attempts to answer the request by creating a composite service combining Web services from a repository. The tool first reads the WSDL descriptions of the Web Services contained in the repository and then applies a composition algorithm that results in a composite service that satisfies the request. The innovative characteristics of the tool are: 1) Provides a lightweight approach to composition based only on WSDL inputoutput descriptions. 2) Uses similarity techniques while reading a user request allowing for a 20% probability of error in input and output names. 3) Uses an algorithm based on STRIPS, an automated planner in artificial intelligence, in order to find the composition sequence that satisfies the user request. 4) Exports the final composition sequence in a BPEL template file, which can be edited by tools supporting BPEL and executed by a BPEL engine. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Web Services Composition
Σύνθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Web Services


Αγγλική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.