Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη επίδρασης pH διαλύματος στις ιδιότητες οξειδίων βαναδίου για ενεργειακές εφαρμογές
Hydrothermal growth and characterization of shape controlled NH4 V308

Αποστολοπούλου, Μαρία

Αρματάς, Γ.
Βερνάρδου, Δ.
Βαμβακάκη, Μ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό οξειδίων βαναδίου για ενεργειακές εφαρμογές. Σκοπός της είναι η σύνθεση και η μελέτη της επίδρασης του pH διαλύματος στις ιδιότητες των οξειδίων βαναδίου καθώς και η εναπόθεση επιστρώσεων με ικανοποιητική πρόσφυση, διαπερατότητα και ηλεκτροχημική συμπεριφορά. Η εναπόθεση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με την υδροθερμική μέθοδο στους 95 οC μεταβάλλοντας συνθήκες εναπόθεσης όπως την τιμή και τον ρυθμιστή του pH. Oι τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η περίθλαση ακτίνων-Χ και η φασματοσκοπία Raman για την εύρεση της δομής τους, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης για την μελέτη της μορφολογίας τους και τέλος έγινε χρήση της κυκλικής βολταμμετρίας για τον προσδιορισμό της ηλεκτροχημικής τους συμπεριφοράς. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2016


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.