This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Παροχή Υπηρεσιών Ιστού Πάνω Από Ομότιμα Δίκτυα
Web Service Provisioning Over Peer-to-Peer Networks

Ξανθόπουλος, Νίκος (EL)
Ksanthopoulos, Nick (EN)

Τον τελευταίο καιρό οι Υπηρεσίες Ιστού κερδίζουν συνεχώς το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηματικού κόσμου. Γίνεται πλέον κοινή συνείδηση η δυναμική τους η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση και ολοκλήρωση ετερογενών συστημάτων μπορεί να γίνει με έναν ενιαίο, ανεξάρτητο πλατφόρμας, τρόπο. Η διαχείριση των Υπηρεσιών και του λογισμικού γενικότερα προσεγγίζει σε ευκολία αυτό της διαχείρισης της πληροφορίας. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού προτύπου για τη δημιουργία σύνθετων Υπηρεσιών από άλλες απλές, αυξάνοντας έτσι την αξία τους. Συγχρόνως τα ομότιμα δίκτυα δείχνουν να έχουν παγιώσει τη θέση τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας προσφέροντας κατανεμημένη οργάνωση κόμβων, αυτονομία, καταμερισμό εργασίας και διαμοιρασμό πόρων. Επισημαίνοντας ως βασική αδυναμία, του υπάρχοντος μοντέλου λειτουργίας των Υπηρεσιών Ιστού, τον κεντρικοποιημένο χαρακτήρα του, προτείνουμε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική στην οποία οι ρόλοι του παροχέα, καταναλωτή και μεσολαβητή Υπηρεσιών δεν εκφράζονται μέσα από την περιοριστική σχέση πελάτη-εξυπηρέτη. Αξιοποιώντας την τοπολογία των ομότιμων δικτύων η δημοσίευση και η εύρεση Υπηρεσιών στα «ευρετήρια υπηρεσιών» που ακολουθούν το πρότυπο του UDDI αποκτά σαφώς κατανεμημένο χαρακτήρα. Σε αντίθεση με το υπάρχον μοντέλο χρήσης στο οποίο υπάρχει ένα κεντρικό, τοπικό UDDI ή λίγα παγκόσμια χρησιμοποιούμενα από όλες τις Υπηρεσίες, τα UDDIs είναι πολλά, διάσπαρτα και τοποθετημένα δίπλα στους υπερ-κόμβους (super peers) του ομότιμου δικτύου. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ομαδοποίηση των κόμβων που παρέχουν ομοειδείς Υπηρεσίες, έλεγχος αναφορικά με το κατά πόσο είναι σε λειτουργία τη στιγμή που ζητείται η Υπηρεσία τους και κατανεμημένη αναζήτηση τους στα UDDIs. Δημιουργούνται, συνεπώς προϋποθέσεις κλιμάκωσης του δικτύου τόσο με δημόσια όσο και με ιδιωτικά UDDIs. Συγχρόνως επιλέγουμε ένα μηχανισμό σύνθεσης των Υπηρεσιών με στατικό τρόπο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από απλότητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και ευρεία αποδοχή ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε ρεαλιστικές συνθήκες, συμπληρώνοντας την παραπάνω αρχιτεκτονική. Το σύστημα WeSProDiN υλοποιεί την προτεινόμενη αυτή αρχιτεκτονική. Επιλέγοντας προσεκτικά επίσημα και de-facto πρότυπα από τον χώρο των Υπηρεσιών Ιστού, αξιοποιούμε την παρεχόμενη λειτουργικότητα της πλατφόρμας JXTA για να δημιουργήσουμε κοινότητες από κόμβους που προσφέρουν ομοειδής Υπηρεσίες. Οι Super Peers ανταλλάσουν μεταξύ τους πληροφορίες για να είναι ενήμεροι για το είδος των Υπηρεσιών που αποθηκεύονται σε κάθε UDDI, κατευθύνοντας έτσι τις αναζητήσεις των κόμβων. Παράλληλα, ελέγχουν την κατάσταση αυτών τη στιγμή που ζητείται η παροχή της Υπηρεσίας, προσφέροντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, στοιχεία ποιότητας (QoS) στη διαδικασία κλήσης. Η κλήση σύνθετων Υπηρεσιών, επιλεγμένων μέσα από τις βασικές λειτουργίες παροχής Τουριστικού προϊόντος, γίνεται μέσω SOAP μηνυμάτων, κατόπιν εκτελέσεως διεργασιών εκφρασμένων σε WS-BPEL, από την μηχανή BPWS4J. (EL)
Web Services are gaining attention of both academic and business world. It is acknowledged their potency, due to the fact, that interconnection and integration of heterogeneous systems is now possible in a unified, platform independent, way. Managing Web Services and software, in general, can be compared, in terms of simplicity, to that of information management. Meanwhile there is an increase in trying to adopt a common standard in order to create composite Web Services, thus adding value to them. Meanwhile peer-to-peer networks are considered as an integral part of modern technology, offering distributed organization, autonomy, load balancing and resource sharing. Bearing in my mind the basic weakness of current model of Web Services, which is being centralized, we propose a distributed architecture where the roles of provider, requestor and broker are no longer expressed through the traditional, and too restrictive, relationship of client-server. Publishing and finding of Web Services in registries adopting UDDI standard, can be distributed by leveraging the topology of peer-to-peer networks. Contrary to current model where only one UDDI exists locally, or a few globally which are been used by almost all Web Services, UDDIs can be too many, distributed and placed next to Super Peers. Adopting this architecture means grouping nodes offering same kind of Web Services, checking whether they are up and running when they are asked to provide their service and making search to UDDIs distributed. Expansion of network is feasible by adopting both public and private UDDIs. Same time we select a way of composing Web Services in a static manner, which is simple, flexible, productive and generally approved so that it can be combined with the above architecture, in real conditions of use. WeSProDiN is an implementation of the above architecture. Carefully selecting formal and de-facto standards from the area of Web Services we leverage JXTA platform in order to create communities of peers offering same kind of Web Services. Information, according to the domains supported by each UDDI, is being transported between Super Peers in order to be kept informed and thus lead the queries of peers to relevant UDDIs. Same time they check the status of peers offering a Web Service each time they are asked to provide it, in order to improve Quality of Service. We select Web Services closely related to Tourism. The invocation of the composed ones takes place using SOAP messages after being executed the analogous processes expressed in WS-BPEL by the BPWS4J engine. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2005-12-01
2006-01-23


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)