Νοσοκομειακές λοιμώξεις από Acinetobacter στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-παράγοντες κινδύνου,θεραπευτική αγωγή και εξέλιξη της νόσου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Acinetobacter infection in heraklion university hospital -risk factors treatment and outcome
Νοσοκομειακές λοιμώξεις από Acinetobacter στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-παράγοντες κινδύνου,θεραπευτική αγωγή και εξέλιξη της νόσου

Αριστοδήμου, Άριστος

Γκίκας, Αχιλλέας

Τα είδη Acinetobacter, με κυριότερο εκπρόσωπο το Acinetobacter baumannii αποτελούν βασικό αίτιο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με ολοένα και μεγαλύτερη αντοχή στα αντιβιοτικά. Η παρούσα μελέτη ασθενών- μαρτύρων κατέγραψε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα περιστατικά απομόνωσης Acinetobacter με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες κινδύνου για αποικισμό/λοίμωξη, για το είδος της λοίμωξης που προκαλείται, αλλά και για την θνησιμότητα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Συμμετείχαν συνολικά 74 ασθενείς και 153 μάρτυρες. Από τους ασθενείς οι 62 είχαν λοίμωξη από A. baumannii, οι 8 αποικισμό από A. baumannii και οι 4 αποικισμό από A. lwoffii. Οι ασθενείς είχαν μέση διάρκεια νοσηλείας 54 μέρες και οι μάρτυρες 14 μέρες. Οι περισσότερες λοιμώξεις εντοπίστηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αφορούσαν κυρίως λοιμώξεις του αναπνευστικού (62,9%) και βακτηριαιμίες (14,5%). Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες ήταν το 55% των στελεχών που απομονώθηκαν και η κολιστίνη αποτέλεσε τη συχνότερα χρησιμοποιούμενη αντιβίωση για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από A. baumannii. Ως παράγοντες κινδύνου για τη λοίμωξη/αποικισμό από Acinetobacter αναγνωρίστηκαν η χρήση κορτικοειδών (OR=4,09, p=0,016), η χρήση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (OR=1,88, p=0,027), η παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα (OR=6,48, p<0,001), ουροκαθετήρα (OR=3,23, p<0,001), ρινογαστρικού σωλήνα (OR=4,77, p< 0,001), η παρεντερική (OR=6,26, p<0,001) και η εντερική σίτιση (OR=3,64, p<0,001), το πρόσφατο χειρουργείο (OR=1,93, p=0,024) ή η παρεμβατική τεχνική (OR=2,77, p=0,026), η νοσηλεία Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 στη ΜΕΘ (OR=2,02, p=0,015), ο μηχανικός αερισμός (OR=5,45, p<0,001), η τραχειοστομία (OR=9,15, p<0,001) η αιμοκάθαρση με Prisma (OR=3,58, p=0,032) και η μεταφορά από άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα (OR=2,91, p<0,001). Το 46,7% των ασθενών με λοίμωξη από A. baumannii πέθαναν, σε σύγκριση με το 13,1% των αντίστοιχων μαρτύρων. Ο υψηλός δείκτης Charlson και APACHE II και η χρήση πολλών ειδών αντιβιοτικών το τελευταίο έτος φάνηκαν να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για άλλες, ακόμη πιο εξειδικευμένες μελέτες, αλλά και να ευαισθητοποιήσει για ακόμη πιο αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων στο ΠΑΓΝΗ. (EL)
Acinetobacter species, mainly Acinetobacter baumannii are a major cause of hospital infections, with an increasing resistance to antibiotic treatment. This case-control study, for a specific study period recorded Acinetobacter isolations in order to draw conclusions concerning the risk factors for colonization/infection, the type of infection caused but also the mortality and the factors that affect it. The study population consisted of 74 patients and 153 controls. From the patients 62 had an Acinetobacter baumannii infection, 8 were colonized with Acinetobacter baumannii and 4 were colonized with Acinetobacter lwoffii. Patient and control mean hospitalization duration was 54 and 14 days respectively. Most infections were recorded in the Intensive Care Unit and were mainly respiratory infections (62,9%) and bacteremias (14,5%). The resistance to carbapenems was 55% and the most frequently used antibiotic for infections caused by Acinetobacter baumannii was colistin. The risk for Acinetobacter isolation was increased by the use of corticoids (OR=4,09, p=0,016), the antibiotic use during the previous year (OR=1,88, p=0,027), the presence of a central venous catheter (OR=6,48, p<0,001), the presence of an urinary bladder catheter (OR=3,23, p&llllllt;0,001), the presence of a levin (OR=4,77, p<0,001), parenteral (OR=6,26, p<0,001) and enteral feeding (OR=3,64, p<0,001), recent surgery (OR=1,93, p=0,024) or medical intervention (OR=2,77, p=0,026), intensive care unit hospitalization (OR=2,02, p=0,015), mechanical ventilation (OR=5,45, p<0,001), tracheotomy (OR=9,15, p<0,001), hemodialysis with Prisma (OR=3,58, p=0,032) and transportation from other hospitals (OR=2,91, p<0,001). 46,7% of patients with Acinetobacter baumannii infection died compared to 13,1% of the control group. A high Charlson or APACHE II score and the use of a large variety of antibiotics during the previous year were Public Health & Health Care Management Faculty of Medicine – University of Crete 4 found to increase the probability of death. The present study could lead to other more specific studies, but also increase awareness for a more rigid implementation of hospital infection control measures in PAGNI. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Acinetobacter baumannii
Bacterial infections
Hospital infections
Acinetobacter
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
ΠΑΓΝΗ


Greek

2011-04-12


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)