Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο τον 19ο αιώνα
The care of abandoned babies in wider Greek world in 19th century

Μανιδάκη, Άννα

Τασέλη, Κική
Τρομπούκης, Κωνσταντίνος
Φιλαλήθη ,Αναστάσιο

Η παρούσα εργασία εξετάζει την περίθαλψη των έκθετων βρεφών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο τον 19ο αιώνα. Η εγκατάλειψη βρεφών αποτελεί ένα φαινόμενο που συναντάται στην παγκόσμια ιστορία ανά τους αιώνες. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αποτέλεσε μια πρακτική ευρύτατα διαδεδομένη σε Ευρώπη, Ρωσία και Αμερική. Σε όλες τις κοινωνίες έγιναν προσπάθειες για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος, άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπό μελέτη χρονική περίοδος, καθώς ο 19ος αιώνας για τον ελλαδικό χώρο χαρακτηρίστηκε από πληθώρα μεταβολών και εξελίξεων σε πολιτικό επίπεδο, και προβλήματα σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και δημόσιας υγείας με εμφανή την απουσία οργανωμένου υγειονομικού συστήματος. Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο διακρίνεται σε δύο συστήματα: το σύστημα ανοιχτής περίθαλψης ή το λεγόμενο οικογενειακό με την ανάθεση των βρεφών σε τροφούς, και το σύστημα κλειστής περίθαλψης με την ίδρυση Βρεφοκομείων ή άλλων ευαγών Ιδρυμάτων. Υπήρξαν και περιπτώσεις που εφαρμόστηκε το μικτό σύστημα περίθαλψης. Παράλληλα παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για Ευρώπη, Ρωσία και Αμερική, προκειμένου να αποδοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του μείζονος αυτού κοινωνικού προβλήματος. (EL)
In the present study, we examine the care of abandoned infants in the wider Greek world in the 19th century. Infant abandonment is a phenomenon that has occurred in global history over the centuries. Particularly, during the 19th century there was a widespread practice in Europe, Russia and America. In every society there have been attempts to address this important issue, sometimes successfully, but some other times unsuccessfully. Of particular interest is the19th century for the Greek world, as it was marked by many changes and developments in political level, and problems not only social and financial but also in terms of public health with an apparent lack of organized health system. The care of abandoned infants in the wider Greek world is divided into two systems: the open-care system or family-system, by assigning the infant to a wetnurse, and the institutional care system by establishing Foundlings Homes and other charitable Institutions. There were cases that a combination of the two systems of care was applied. The corresponding facts are simultaneously presented for Europe, Russia and America, in order to give a complete picture of this major social problem. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ιστορία της Ιατρικής
Βρεφοκομείο
Εγκατάλειψη βρεφών
Έκθετα βρέφη
Child abandonment
Εγκατάλειψη παιδιών
Foundling hospital
History of medicine
19th century
19ος αιώνας
Public health
Infant abandonment

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-04-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.