Μελέτη των γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς ηλικίας 50+ με Σακχαρώδη Διαβήτη απο την Ευρωπαϊκή Έρευνα SHARE

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Cognitive functions for diabetes-patients aged over 50 years result fromthe SHARE study
Μελέτη των γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς ηλικίας 50+ με Σακχαρώδη Διαβήτη απο την Ευρωπαϊκή Έρευνα SHARE

Πλουμάκη, Μαριάννα

Πελεκίδου, Μ.
Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μιχελή, Αικατερίνη

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας. Όσον αφορά το θέμα της υγείας, μια σημαντική ασθένεια που πλήττει την τρίτη ηλικία και τα τελευταία χρόνια είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Πρόκειται για μια συχνή πάθηση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που επηρεάζει περίπου 20% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση του επιπολασμού των γνωστικών λειτουργιών των Ελλήνων ηλικίας 50+ και η διερεύνηση της σχέσης των γνωστικών λειτουργιών με την παρουσία Σακχαρώδη Διαβήτη, με δεδομένα από το Ελληνικό δείγμα της Ευρωπαϊκής μελέτης για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση (μελέτη share) Μέθοδοι: Για την διεξαγωγή της έρευνας θα αντλήσουμε πληροφορίες από τα δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί μέσω ερωτηματολογίων στη μελέτη SHARE από πρώτο κύμα κατά την περίοδο 2004. Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης απαρτίζεται από το ελληνικό δείγμα της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την Υγεία τη Γήρανση και την Συνταξιοδότηση (SHARE Survey, (www.share-project.org) και περιλαμβάνει όλα τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+ ανεξαρτήτως φύλου, που συμμετείχαν στην μελέτη κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος (2004-2005). Το συνολικό δείγμα της Ελλάδας στη μελέτη για άτομα 50+ ετών είναι 2.669. Οι μεταβλητές της συγκεκριμένης μελέτης αφορούν 7 δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, και παραμέτρους σωματικής και ψυγικής υγείας. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την μέθοδο της συνδιακύμανσης και της πολλαπλής ανάλυσης συνδιακύμανσης, ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Αποτελέσματα: Από την παρούσα μελέτη βρέθηκε πως ο Σακχαρώδης Διαβήτης αυξάνεται όσο αυξάνεται: το σωματικό βάρος ,η έλλειψη μέτριας σωματικής δραστηριότητας και το μέτριο -κακό αυτοαναφερούμενο επίπεδο υγείας. Ενώ η γνωστικές λειτουργίες ελαττώνονται όσο αυξάνεται: η ηλικία, το σωματικό βάρος , τα συμπτώματα κατάθλιψης και ο αριθμός χρόνιων νοσημάτων. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν πως οι γνωστικές ικανότητες δεν επηρεάζονται από την παρουσία ή όχι σακχαρώδη διαβήτη γεγονός που χρήζει περαιτέρω έρευνα για τη σχέση μεταξύ ΣΔ και γνωστικής εξασθένησης. (EL)
Introduction: In the recent decades, it has been recorded a significant increase in the third-age population. Focusing on health, diabetes constitutes a serious disease which has been mainly linked with older population groups over the last years. Diabetes is a common pathological condition which is frequently met among pesons belonging in older population groups affecting approximately the 20% of the total population aged over 65 years. Objective: The objective of this study is to measure the prevalence of cognitive functions for Greeks aged over 50 years old and further to investigate empirically the relationship between cognitive functions and diabetes using data from the Greek sample included in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE study). Methods: The data used in this study were retrieved from the SHARE questiannaite survey (1st version, 2004). The sample contains information for Greek individuals reported in the European Study on Health, Ageing, and Retirement (SHARE Survey, (www.share-project.org) and it includes all persons aged over 50 years (regardless of gender) who participated in the study during the first wave (2004-2005). The total number of observations in the Greek sample is 2.669. The data used in this study contain a set of demographic variables, along with information on physical and mental health characteristics. The data analysis was based on covariance and multiple covarianve analysis 9 methods while considering for possible bias arising from the presense of confounders. Results: Diabetes was found to exhibit positive patterns with body weight, and variables related with physical activity and self-reported health status. On the other hand, cognitive functions were found to decrease as long as age, body weight, depression symptoms and chronic diseases increase. Conclusions: The findings of the present study reveal that cognitive abilities are independent of the presence of diabetes. The results suggest that further research on the relationship between diabetes and cognitive impairment is required. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Cognitive functions
Σακχαρώδης διαβήτης
SHARE study
Diabetes
Μελέτη SHARE


English

2014-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)