Sea bream (Sparus aurata) larvae foraging behavior under different rearing mediums

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Sea bream (Sparus aurata) larvae foraging behavior under different rearing mediums

Αντωνακάκη, Αγγελική

Κεντούρη, Μαρουδιώ

Οι νυμφικές καλλιέργειες αποτελούν ένα από τα πλέον ευαίσθητα και ευάλωτα στάδια στην παραγωγική διαδικασία των ιχθύων. Συνεπώς, βέλτιστες συνθήκες εκτροφής αποτελούν κρίσιμο σημείο καμπής στην υδατοκαλλιέργεια, αναδεικνύοντας την ανάγκη να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη των νυμφών. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η αύξηση της παραγωγής και η προσφορά καλύτερης ποιότητας του τελικού προϊόντος. Έχει φανεί, ότι οι συνθήκες εκτροφής, όπως η θερμοκρασία, η ιχθυοφόρτιση, η παροχή τροφής, η ένταση του φωτός, η θολερότητα του περιβάλλοντος νερού και η χρήση «πράσινου νερού» ως μέσο εκτροφής επηρεάζουν άμεσα την επιβίωση και την ανάπτυξη των νυμφών των ψαριών. Ειδικότερα, η χρήση μικροφυκών ως μέσο εκτροφής στις νυμφικές καλλιέργειες αποτελεί σήμερα κοινή πρακτική καθώς επιδρά θετικά στην αύξηση, στην ανάπτυξη και στην επιβίωση των νυμφών. Οι πληροφορίες που υπάρχουν όμως, σχετικά με την επιρροή των μικροφυκών στη συμπεριφορά θήρευσης της ζωντανής τροφής των νυμφών, είναι ελάχιστες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ερευνηθεί αν και πώς επηρεάζει η θολερότητα του μέσου εκτροφής (παρουσία μικροφυκών ή άλλων ουσιών) τη θηρευτική συμπεριφορά των νυμφών συγκριτικά με τη χρήση καθαρού νερού (απουσία θολερότητας) που εφαρμόζεται επίσης σε διάφορα είδη. Στην πλαίσια της παρούσας εργασία έγινε καταγραφή του ρυθμού αύξησής των νυμφών και αναλύθηκε και ποσοτικοποιήθηκε η θηρευτική τους συμπεριφορά σε τρία διαφορετικά μέσα εκτροφής. Παράλληλα, καταγράφηκε η διαμόρφωση του προτύπου θήρευσης της ζωντανής τροφής κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των νυμφών. Πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν, δύο πειράματα σε πλήρως ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Για κάθε ένα από τα δύο πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 50000 αυγά τσιπούρας τα οποία ισοκατανεμήθηκαν σε εννέα πειραματικές δεξαμενές. Στο 1ο πείραμα ελέγχθηκαν, σε τριπλέτες, τρία μέσα εκτροφής, το φυτοπλαγκτόν που αποτελούνταν από το μικροφύκος, Chlorella minutissima, τα διάτομα που αποτελούνταν από διάλυμα σκόνης διατόμων και το καθαρό νερό. Στο 2ο πείραμα το φυτοπλαγκτόν και το καθαρό νερό παρέμειναν, ενώ τα διάτομα αντικαταστάθηκαν από τη χλωροφύλλη (διάλυμα σκόνης χλωροφύλλης). Η καταγραφή της δραστηριότητας των νυμφών στις δεξαμενές έγινε με τη χρήση καμερών, που ήταν τοποθετημένες στο πάνω μέρος των δεξαμενών. Οι καταγραφές διαρκούσαν μια ώρα και γίνονταν δύο φορές τη μέρα για το 1ο και τρεις φόρες ημερησίως για το 2ο πείραμα. Η παροχή τροφής στις νύμφες γινόταν στο μέσο της περιόδου καταγραφής. Στις νύμφες παρέχονταν ζωντανή τροφή που περιελάμβανε αρχικά Τροχόζωα (Brachionus plicatilis) ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν και καρκινοειδή (Artemia sp. nauplii). Κατ’ εξαίρεση, στο 2ο πείραμα δόθηκε στις νύμφες και βιομηχανική τροφή κατά τις τελευταίες μέρες του πειράματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και εβδομαδιαίες μετρήσεις που αφορούσαν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της ποιότητας του νερού των δεξαμενών για τη διασφάλιση σταθερών συνθηκών στην καλλιέργεια (2ο πείραμα). Από τη συλλογή των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο ρυθμό αύξησης μεταξύ των τριών μέσων εκτροφής (σε κάθε πείραμα). Η συμπεριφορά θήρευσης μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τα αναπτυξιακά στάδια των νυμφών τσιπούρας. Τέλος, ο αριθμός των επιθέσεων στη ζωντανή τροφή σχετίζεται με το μέσω εκτροφής. (EL)
Larviculture still represents the most important stage on fish production. Larvae survival and growth are correlated with the rearing parameters, such as temperature, stocking density, food supply, light intensity, water turbidity, use of green water, etc. Particularly, the use of microalgae in the rearing medium is a common procedure, nowadays, since it positively influences the survival, growth and development of most farmed fish larvae. However, quite scarce information exists regarding the potential effect of microalgae on larval foraging behavior. In addition, whether turbidity created by microalgae or equivalent water turbidity opposed to clear water medium affect feed intake during early developmental stages of fish is yet to be explored. We investigated: a) Quantification and analysis of larval foraging behavior under three different rearing mediums b) larvae foraging pattern towards live feed along the developmental stages, and c) the growth rate. Two successive experiments were conducted under fully-controlled laboratory conditions. A total number of 105 sea bream eggs were used in this study, equally distributed to nine experimental tanks (5000eggs/tank/experiment). In the 1st experiment, three rearing mediums were tested in triplicates: Phytoplankton Medium (PM), consisting of Chlorella minutissima, Diatom Medium (DM), consisting of diatom’s powder solution and Clear water Medium (CM). In the 2nd experiment, DM was replaced by Chlorophyl Medium (ChM), which consisting of chlorophyll powder solution. Larvae activity in tanks was being recorded twice every day in the 1st and three times per day in the 2nd experiment. Recordings were focused on the feeding time, where live feed (Brachionus plicatilis (Trochozoa) and Artemia sp. nauplii (Crustacean) were provided. Exceptionally in the second experiment, small amount of moisture was provided. Further, profile measurements regarding the water quality in tanks was performed every week to ensure stable conditions for larviculture. From the results obtained, it can be concluded that a) the foraging behavior alters in relation with the developmental stages of sea bream larvae, b) the number of attacks was associated with the rearing medium and c) growth rate varies within the three rearing mediums (in each experiment). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Αquaculture


Αγγλική γλώσσα

2014-03-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.