Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Σχεδίαση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για την Τεκμηρίωση των Εργασιών Συστήρησης
Design of Computer-aided Conservation Documentation System

Χατζηδάκη, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό της το σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την τεκμηρίωση και υποστήριξη των εργασιών συντήρησης αντικειμένων της παγκόσμιας πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, με τη βοήθεια του σχεσιακού - οντοκεντρικού μοντέλου. Η τεκμηρίωση της διαγνωστικής εξέτασης, της κατάστασης διατήρησης και των εργασιών συντήρησης είναι μια απαραίτητη διαδικασία που επιβάλλεται από τη σύγχρονη δεοντολογία της συντήρησης. Η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστληαμτος τεκμηριωσης των εργασιλων συντήρησης βοηθά στην οργάνωση, τυποποίηση, ταξινόμηση και αξιοποίηση των δεδομένων και κάνει πιο αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα τη διαδικασία της τεκμηρίωσης. Οι απαιτήσεις του συστήματος καθορίστηκαν μέσω διερεύνησης των αναγκών των πιθανών χρηστών και θεωρητικής μελέτης του αντικειμένου της τεκμηρίωσης στη συντήρηση. Η εννοιολογική σχεδίαση του συστήματος υποστηρίζει τρεις κύριες διαδικασίες τεκμηρίωσης: (α) την καταγραφή, που περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαχειριστικές πληροφορίες και τις βασικές πληροφιρίες για το φυσικό αντικείμενο. (β) την τεχνική εξέταση, που περιλαμβάνει πληροφορίες για την τεχνολογία κατασκευής, το υλικό του αντικειμένου, την κατάσταση διατήρησής του, την καταγραφή των φθορών του, την καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών, εξετάσεις, αναλύσεις, δοκιμές, προτεινόμενες εργασίες συντήρησης και (γ) τη συντήρηση, που περιλαμβάνει πληροφορίες για την επεμβατική και προληπτική συντήρηση. Στα πλαίσια της εργασίας εντάσονται επίσης τα αποτελέσματα από την υποβολή ερωτηματολογίου σε συντηρητές και μια πρώτη προσπάθεια οργάνωσης θησαυρού όρων για τη συντήρηση. (EL)
The objective of the present work is the design of a computer-aided system for the documentation of conservation work on objects that belong to the cultural and natural heritage of the world, using the Entity/ Relationship model. The documntation of the diagnostic examination, of the state of preservation, and of the conservation and restoration interventions is a necessary procedure, which is demanded by modern standards of conservation. The use of a computer-aided system for the documentation of conservation projects helps to improve the organization, standardization, archiving and utilization of the data, and renders the procedure of documentation more effective, and less time consuming. The requirements of the present system were determined through examination of the needs of the prospective users, and from the theoretical study of the object of documentation in the conservation project. The conceptual design of the system supports three main areas of documentation: (a) cataloguing, which includes the necessary handing procedure and other basic information about the natural object; (b) technical examination, which includes information on the construction technology, the material(s), the state of preservation of the object, a list of damages, a comprehensive description of environmental conditions, examination and analysis results, and suggested conservation techniques; (c) conservation, which includes information on remedial and preventive- maintenance conservation actions. The present work also includes the results obtained through a questionnare, which was distributed to art-conservationists, as a first attempt to organize a thesaurus of conservation terminology. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.