Πρωτεϊνική μεταθέταση τύπου ΙΙΙ: Πρωταρχικός χαρακτηρισμός κυτταροπλασματικών παραγόντων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
Πρωτεϊνική μεταθέταση τύπου ΙΙΙ: Πρωταρχικός χαρακτηρισμός κυτταροπλασματικών παραγόντων

Χαλκιαδάκη, Αγγελική
Chalkiadaki, Aggeliki

Οικονόμου, Αναστάσιος

Η εκκριτική μηχανή Τύπου ΙΙΙ απαντάται σε παθογόνα Gram αρνητικά βακτήρια και αποτελεί μηχανισμό απ' ευθείας μεταφοράς παθογονικών πρωτεϊνών σε ευκαρυωτικούς ξενιστές. Πρόκειται για πολύπλοκη μηχανή, εκτενώς συντηρημένη σε βακτηριακά παθογόνα φυτών και ζώων καθώς και ομόλογη με το μαστιγίο. Ως πρότυπος οργανισμός για τη μελέτη του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το φυτοπαθογόνο Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. H ενζυμική και ολιγομερική ανάλυση της HrcN έδειξε ότι είναι υψηλού ρυθμού ATPάση και ενεργή ως ολιγομερές ~600kDa που είναι μορφή που εντοπίζεται και στο κύτταρο. Στην προσπάθεια παρατήρησης συμπλόκων που συμμετέχει η ATPάση ή/και το εκκρινόμενο υπόστρωμα φάνηκαν κάποια σύμπλοκα μεγάλου μοριακού βάρους καθώς και μεμονωμένες κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, ειδικές στο επαγώμενο σύστημα που αλληλεπιδρούν με τα παραπάνω. Η ταυτότητα και η σημασία τους για τη λειτουργία της έκκρισης μένουν να προσδιοριστούν. (EL)
The Type III Secretion (TTS) machine is present in Gram negative pathogenic bacteria and it is used for straight forward delivery of pathogenic proteins into eucaryotic hosts. It is a complex machine, conserved among bacterial pathogens of plants and animals and homologous to the flagellum. The phytopathogenic Pseudomonas syringae pv. phaseolicola was used as model organism to study TTS. The enzymatic and oligomeric analysis of HrcN showed that it is a high rate ATPase and active as an oligomer of ~600kDa, a conformation that can also be detected in the cell. Trying to visualize complexes that the ATPase and/or the substrate participate, high molecular weight complexes and specifically TTS induced cytoplasmic proteins interacting with the the ATPase and/or the substrate appeared. The identity and the importance of these proteins remain to be found. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2001-12-06


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)