Σύστημα τεκμηρίωσης και ευρετηριασμού περιοδικών εικαστικών τεχνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIndexing and documentation system of art magazines
Σύστημα τεκμηρίωσης και ευρετηριασμού περιοδικών εικαστικών τεχνών

Κατινιού, Ευδοκία

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για σωστή οργάνωση των δεδομένων και κυρίως για τη γρήγορη και εύκολη ανάκτησή τους έχουν οδηγήσει σε ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μεγάλη είναι η βοήθεια που προσφέρουν οι βάσεις δεδομένων, πέρα από διάφορους τομείς της καθημερινής πραγματικότητας, και στην επιστημονική έρευνα. Ένας χώρος στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων βοηθώντας σημαντικά στην έρευνα είναι η τεκμηρίωση και ο ευρετηριασμός επιστημονικών περιοδικών. Σ'αυτήν την ενότητα εντάσσεται και η παρούσα εργασία με συγκεκριμένο θέμα την τεκμηρίωση και τον ευρετηριασμό περιοδικών που ασχολούνται με τις εικαστικές τέχνες. Ένα περιοδικό εικαστικών τεχνών, αλλά και γενικότερα περιοδικό που ασχολείται με θέματα σχετικά με τον πολιτισμό, έχει όλα εκείνα τα τυπικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλα τα είδη περιοδικών (π.χ. τεύχη, σελίδες, διάφορες κατηγορίες περιεχομένων), αλλά παρουσιάζει ταυτόχρονα και κάποιες ιδιαιτερότητες (έμφαση σε εικόνες και στα αντικείμενα που αυτές παρουσιάζουν, ειδικές θεματικές κατηγορίες όπως η κριτική εκθέσεων κ.α.), οι οποίες απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Την ανάγκη για ένα σύστημα που θα τεκμηριώνει και θα ευρετηριάζει την ύλη ενός τέτοιου είδους περιοδικό αποτελώντας ένα πολύτιμα βοήθημα για τον ερευνητή ιστορικό της τέχνης-αρχαιολόγο καλείται να καλύψει η παρούσα εργασία, υιοθετώντας για τη σχεδίασή του το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων. (EL)
The modern demands for proper organization of data and mainly for their easy and quick recovery has resulted in a wide development of the Data Base Management Systems. Data Bases offer great help, apart from different sectors of every-day life, in scientific research. An area where the technology of databases could be used and help the research is the documentation and indexing of scientific magazines. In this thematic area the present project is classified, with the specific topic of the documentation and indexing of art magazines. An art magazine, and in general all magazines which are interested in cultural matters, has all the typical characteristics that are common in all types of magazines (i.e. issues, pages, different thematic categories), but presents in the same time some specialities ( emphasis on pictures and the objects they represent, special thematic categories like review of exhibitions), that demand a special treatment. The need for a system that documents and indexes magazines of this type and could be very helpful to a researcher tries to cover this project, which adopts in its drawing the Entity/Relationship Model. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.