Διάγνωση της αθηρωματικής νόσου με φασματοσκοπία φθορισμού προκαλούμενου από ακτινοβολία Λέιζερ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Diagnosis of atherosclerosis by laser induced fluorescence spectroscopy
Διάγνωση της αθηρωματικής νόσου με φασματοσκοπία φθορισμού προκαλούμενου από ακτινοβολία Λέιζερ

Liu, Wen-Qing L (EL)
Liu, Wen-Qing L (EN)

Κατα τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής με λέϊζερ, η έλλειψη του κατάλληλου ελέγχου κατά την αποδόμηση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας αρτηριακής διάτρησης. Καθώς όμως το σύστημα αγγειοπλαστικής με λέϊζερ είναι καθοδηγήσιμο, η φασματοσκοπική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε η ενέργεια του έίζερ να εφαρμοσθεί επιλεκτικά πάνω στα ασθενή τμήματα του αγγείου. το αντικείμενο της εργασίας μου ήταν: I. H μελέτη του φθορισμού με στόχο την, in vitro και in vivo, αναγνώριση του φυσιολογικού και αθηρωματικού ανθρώπινου ιστού μέσω του ενδογενούς φθορισμού τους. ΙΙ. Η μελέτη του εκλθόμενου φθορισμού μέσω της χρήσης εξωγενών φωτοευαισθητοποιών ουσιών που συγκεντρώνονται επιλεκτικά στην αθηροσκληροτική πλάκα με σκοπό την ενίσχυση της διαγνωστικής ικανότητας. ΙΙΙ. Η ανάπτυξη ενός συμπαγούς και ευέλικτου μοντέλου για ανίχνευση φθορισμού επαγωμένου από ακτινοβολία λέϊζερ. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η οπτική φασματοσκοπία παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για την ανίχνευση αθηροσκληροτικών αλλιώσεων in vitro και in vivo. - Οι αλγόριθμοι που εφαρμόστηκαν στην φασματοσκοπία ενδογενούς αρτηριακού φθορισμού αποδείχθηκαν ικανοί να διακρίνουν τον φυσιολογικό από τον αθηρωματικό ιστό. Η ακρίβεια - ευαισθησία αναγνώρισης της αθηροσκληροτικής πλάκας in vivo ήταν χαμηλότερη από αυτή που επιτεύχθηκε in vitro, παρότι ο πραγματικός χρόνος συλλογής του φάσματος φθορισμού in vivo, ανθρώπινου αρτηριακού ιστού είναι κατάλληλα επιλέξιμος ώστε να διαχωρίζεται με υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία ο φυσιολογικός από τον αθηρωματικό αρτηριακός ιστός. (EL)
Lack of appropriate control of the laser ablation process is the predominant factor for arterial perforation during laser angioplasty, thus the laser angioplasty system has to be guided. Spectroscopic information may be used to precisely target the laser energy to the diseased parts of the vessel only. So the objective of this work was to study the fluorescence towards identification of normal and atherosclerotic human tissue through their endogenous fluorescence both in vitro and in vivo, and to study the fluorescence of exogenously administrated fluorophore localized to atherosclerotic plaque in order to enhance and simplify the diagnostic capabilities. The second objective was the development of a compact and flexible module for laser - induced fluorescence detection. Our results indicated that optical spectroscopy offers several criteria for atherosclerotic lesions detection both in vitro and in vivo. Algorithms implemented to on the endogenous arterial fluorescence spedtra has been shown to be capable of discriminating normal from atherosclerotic tissue. The sensitivity of in vivo atherosclerotic plaque recognition was less than that achieved in vitro. Even though, the real-time acquisition of fluorescence spectra in vivo from human vascular tissue is feasible and can be discriminate with high specificity and sensitivity normal from atheromatous vascular tissue. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1997-06-6
1995-09-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.