Μελέτη μορφολογικών ταξινομικών χαρακτήρων σε πληθυσμούς των taxa του section Genea του γενους Bromus(Poaceae) στην Κρήτη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Μελέτη μορφολογικών ταξινομικών χαρακτήρων σε πληθυσμούς των taxa του section Genea του γενους Bromus(Poaceae) στην Κρήτη

Τσεκούρα, Ζωή (EL)
Tsekoura, Zoh (EN)

Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια ταξινόμησης 794 δειγμάτων από πληθυσμούς των taxa του τομέα Genea του γένους Bromus L. (Poaceae) της Κρήτης. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιήθηκαν κλείδες του γένους που αναφέρονται σε περιοχές που περιλαμβάνουν ή γειτονεύουν με την Κρήτη. Από τα αποτελέσματα αναδείχθηκε ότι το 36% των δειγμάτων ταξινομείται μονοσήμαντα, ανεξαρτήτως της κλείδας που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ το 64% ταξινομείται διαφορετικά ή και καθόλου, ανάλογα με την κλείδα που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι πολλοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται εμφανίζουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των ειδών, γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία περισσότερο με την πληθυσμιακή διάσταση της έννοιας του είδους παρά με την τυπολογική. Ως πλέον αποτελεσματική αναδείχθηκε η κλείδα πολλαπλής εισόδου, που προτείνεται στην τελευταία αναθεώρηση του τομέα Genea, αφού ενσωματώθηκαν σ'αυτήν ορισμένες τροποποιήσεις, που βρίσκονταν σε συμφωνία με τις περιγραφές, που συνόδευαν την κλείδα. Με βάση τη μελέτη των ιστογραμμάτων συχνοτήτων των μορφολογικών, ταξινομικών χαρακτήρων στα δείγματα των πληθυσμών της Κρήτης προτάθηκαν χαρακτήρες που συμβάλλουν στην διάκριση των δυσταξινόμητων δειγμάτων, ενώ ασκήθηκε κριτική στην χρήση χαρακτήρων, οι τιμές των οποίων εμφανίζουν επικαλύψεις μεταξύ των ειδών. Τέλος, προτάθηκε κλείδα πολλαπλής εισόδου, που εφαρμόστηκε στα δείγματα των πληθυσμών της Κρήτης προσδιορίζοντας μονοσήμαντα το 97% αυτών. (EL)
Τhis project was an attempt to identify specimen collected from cretan populations of taxa of the section Genea, genus Bromus L. (Poaceae). For this purpose identification keys of this genus and the broader geographical area where used. A 36% of the specimen are uniquely identified with any key used, while 64% of the specimen are differently or not at all identified according to the key used.This was acclaimed to the fact that many characters overlapp between the different species. This agrees with the populational versus typological definition of species. Most effective key proved to be the multiple entrance key, proposed at the last revision of the section, but only after the incorporation of some modifications that are in agreement with the descriptions in the same paper. The study of histogramms of morphological, taxonomic characters of the cratan populations showed that some characters could contribute to uniquely identify the double or triple identified specimen and showed that other characters are not suitable to distinguish between different species, because of overlapping. Finally, a new multiple entrance key was proposed. This key was used to identify the cretan populations' specimen and proved to be more efficient than the used ones while uniquely identifying the 97% of them. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2000-07-01
2000-08-02


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)