Πρωτοβάθμια μαιευτική φροντίδα σε Ελλάδα και Ευρώπη

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Primary maternity care in Greece and in Europe
Πρωτοβάθμια μαιευτική φροντίδα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Παναγιωτάκη, Ειρήνη Μ

Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Εισαγωγή: Η μαιευτική φροντίδα αφορά σε υπηρεσίες περίθαλψης της εγκύου αλλά και στη φροντίδα της κατά τη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας. Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, οι μαίες είτε απουσιάζουν, είτε υπάρχουν μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία όπου λειτουργούν ως βοηθοί των μαιευτήρων, γεγονός που οφείλεται στην ιατρικοποίηση της παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και του τοκετού αλλά και στην απεμπόληση επαγγελματικών δικαιωμάτων τους από τις ίδιες τις μαίες. Σε μερικές μόνο ευρωπαϊκές χώρες, οι μαίες είναι πλήρως υπεύθυνες για τη φροντίδα της φυσιολογικής εγκυμοσύνης, του φυσιολογικού τοκετού και της λοχείας, είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκομείο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να προβεί σε μια συγκριτική ανάλυση της πρωτοβάθμιας μαιευτικής φροντίδας στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση, μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Scopus και μέσω της μηχανής αναζήτησης Google Scholar, για το χρονικό διάστημα 1989 - 2010, με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: «maternity care, primary maternity, primary health care, perceptions of health, maternity care in Europe, maternity care in France, maternity care in German, maternity care in Greece, maternal mortality». Από το σύνολο των 70 άρθρων, που επιλέχθηκαν προς μελέτη, αποκλείστηκαν 47 και περιλήφθηκαν 23 πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες. Αποτελέσματα: Στην Ελλάδα οι μαιευτικές υπηρεσίες παρέχονται είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε από ιδιωτικές κλινικές. Ωστόσο τα ζευγάρια προτιμούν τον τοκετό σε ιδιωτικό μαιευτήριο, προκειμένου να βρίσκονται σε ένα όμορφο και πολιτισμένο περιβάλλον, με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. Στη Γερμανία ο τοκετός διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικά ιατρεία. Οι μαίες έχουν σημαντικό ρόλο στην προγεννητική φροντίδα και μπορούν να δουλεύουν μόνες τους σε ανεξάρτητα ιατρεία, κάτι που δεν ισχύει στην Ελλάδα. Στη Γαλλία, οι περισσότερες γυναίκες γεννούν στο νοσοκομείο. Έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα τις φροντίσει μαία, ιατρός γυναικολόγο ή μαιευτήρας-γυναικολόγος. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα, οι γυναίκες να λαμβάνουν μετά τον τοκετό κατ' οίκον επισκέψεις από ανεξάρτητη μαία ή μαία που απασχολείται στο νοσοκομείο που διενεργεί κατ' οίκον επισκέψεις. Συμπεράσματα: Και οι τρεις χώρες διαφοροποιούνται κατά πολύ στη μαιευτική φροντίδα. (EL)
Introduction: The obstetrical care is referred to a pregnant woman's health care services and care during normal childbirth. In many developed and developing countries, midwives are either absent, or exist only in large hospitals where they work as assistants to obstetricians. In a few European countries, midwives are fully responsible for the care of normal pregnancy and childbirth, either at home or in hospital. Purpose: The purpose of this paper is to undertake a comparative analysis of primary maternity care in Greece, Germany and France. Methods: Conducted literature search, internet, electronic databases Pubmed and Scopus through the search engine Google Scholar, for the period 1989 – 2010, with the following keywords: «maternity care, primary maternity, primary health care, perceptions of health, maternity care in Europe, maternity care in France, maternity care in Germany, maternity care in Greece, maternal mortality». From a total of 70 articles, 47 were excluded and included 23 primary research studies. Results: In Greece, the obstetric services are provided by either public hospitals or private clinics. However, couples prefer giving birth at a private hospitals, as they are usually located in beautiful and civilized environments, with high tech equipment. In Germany, the birth takes place mainly in private clinics. Midwives have an important role in prenatal care and they can work independently at their own clinics, something that does not apply in Greece. In France, most women give birth in hospitals. They also have the right to choose whether to seek a midwife, doctor or gynecologist, obstetrician-gynecologist. Finally, there is the possibility that women receive postpartum home visits by an independent midwife or midwife who is employed at the hospital carrying out home visits. Conclusion: All three countries differ greatly in obstetric care (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Primary maternity care
Μαιευτική φροντίδα
Μαιευτική φροντίδα στην Ελλάδα
Maternity care in France
Maternal Health Services
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Perceptions of health
Μητρότητας υπηρεσίες υγείας
Maternity care
Μητρική θνησιμότητα
Πρωτοβάθμια μαιευτική φροντίδα
Μαιευτική φροντίδα στη Γαλλία
Μαιευτική φροντίδα στην Ευρώπη
Maternal mortality
Maternity care in Germany
Maternity care in Europe
Αντιλήψεις για την υγεία
Primary Health Care
Μαιευτική φροντίδα στη Γερμανία
Maternity care in Greece

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2012-04-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)