Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ρυθμιστικών παραγόντων της τάξης ΙΙ μορίων του κύριου σύμπλοκου ιστοσυμβατότητας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ρυθμιστικών παραγόντων της τάξης ΙΙ μορίων του κύριου σύμπλοκου ιστοσυμβατότητας

Δημακόπουλος, Ανδρέας (EL)
Dimakopoulos, Andrew (EN)

Μελετήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις των παραγόντων που προσδένονται στο πλαίσιο X του υποκιμητή των Τάξης ΙΙ μορίων του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας. Για το σκοπό αυτό κλωνοποιήθηκαν και καθαρίστηκαν βιομηχανικά πέντε σημαντκά μόρια για την έκφραση των γονιδίων. Διαπιστώθηκε ότι ο RFX5 αλληλεπιδρά in vitro με τους RFXANK, RFXAP, CREB, αλλά και το συνενεργοποιητή CIITA όπως βρέθηκε με πειράματα GST συγκατακρημνίσεων. Ο CIITA αλληλεπιδρά και in vivo με τον RFX5, όπως αποδεικνύεται με πειράματα συνανοσοκατακρήμνισης και in vitro επιπλέον αλληλεπιδρά με τον RFXAP.Επίσης, βρέθηκε ότι οι RFX παράγοντες αλληλεπιδρούν με το συνενεργοποιητή P/CAF in vitro. Συνεπώς, ο πυρήνας του ενισχυτικού συμπλόκου στον υποκινητή φαίνεται πως είναι ο RFX5 μαζί με τον CIITA οι οποίοι αλληλεπιδρούν και στρατολογούν τους υπόλοιπους παράγοντες του X στοιχείου και σενενεργοποιητές όπως ο P/Caf, ώστε να ξεκινήσει η μεταγραφή των Τάξης II. (EL)
We studied the interactions of regulatory factors that bind X box of the promoter of the Class II molecules of the major histocompatibility complex. To this end five important factors were cloned and purified. Using GST pulldown assays, we found that RFX5 interacts in vitro with RFXANK, RFXAP, CREB and the Class II Transactivator (CIITA) applying GST. CIITA interacts in vivo with RFX5 as it is shown by coimmunoprecipitation experiments and it also interacts in vitro with RFXAP. Interestingly, RFX also interacts with P/CAF. Thus, RFX5 and CIITA are the first players that allow the formation of enhaceosome by recruiting the other architectural proteins and finally the essential coactivators like CBP or P/CAF. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2001-06-20
2000-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)