Ολογραφία και η δομή φάσεων των βαρυτικών θεωριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοHolography and the plase structure of gravity theories
Ολογραφία και η δομή φάσεων των βαρυτικών θεωριών

Ιατράκης, Ιωάννης

Τσάμης, Ηλίας
Τομαράς, Θεόδωρος
Πέτκου, Αναστάσιος
Παπανικολάου, Νικόλαος
Κυρίτσης, Ηλίας

Η αντιστοιχία βαρυτικών θεωριών με θεωρίες βαθμίδας χρησιμοποιείται για την κατασκευή ολογραφικών μοντέλων που περιγράφουν την Κβαντική Χρωμοδυναμική (Κ.Χ.Δ.) στο όριο ισχυρής σύζευξης. Υποθέτοντας ότι Nf<<Nc, κατασκευάζουμε ένα ολογραφικό μοντέλο που περιγράφει την φυσική του μεσονικού τομέα των ισχυρών αλληλεπιδράσεων, όπως το σπάσιμο της chiral συμμετρίας, την αποκατάσταση της πάνω από την θερμοκρασία της αλλαγής φάσης από την φάση του περιορισμού χρώματος στη απελευθέρωσή του και το φάσμα των μαζών των μεσονίων. Το μοντέλο επίσης χρησιμοποιείται για την μελέτη του εγκάρσιου μέρους της συνάρτησης συσχέτισης του διανυσματικού ψευδοδιανυσματικού ρεύματος γεύσης υπό την παρουσία ασθενούς εξωτερικού πεδίου, η οποία είναι σημαντική στον υπολογισμό κβαντικών διορθώσεων της μαγνητικής ροπής του μυονίου. Στην συνέχεια το μοντέλο γενικεύεται, ώστε να περιγράψει την Κ.Χ.Δ. Στο όριο του Veneziano, που τα Nf και Nc τείνουν στο άπειρο αλλά ο λόγος, Nf<<Nc είναι σταθερός. Τα κύρια αποτελέσματα είναι το διακριτό φάσμα μαζών για x<xc, όπου xc είναι το σημείο της σύμμορφης αλλαγής φάσης. Καθώς το x τείνει στο xc, όλες οι παράμετροι της θεωρίας τείνουν στο μηδέν ακολουθώντας την ασυμπτωτική συμπεριφορά Miransky. Ο ρυθμός διάχυσης Chern-Simons, ΓCS, υπολογίζεται στο πλαίσιο της Improved Holographic QCD (IHQCD). O ΓCS είναι μία σημαντική ποσότητα για το chiral magnetic effect στο πλάσμα κουάρκ-γλοιονίων και είναι ανάλογο με το όριο μηδενικής ορμής και συχνότητας το φανταστικού μέρους της καθυστερημένης συνάρτησης Green του περιττού υπό τον CP μετασχηματισμό τελεστή, tr(εμνρς Fμν Fρσ), όπου F είναι ο YM τανυστής τάσης του πεδίου. (EL)
The gauge/gravity duality is used in order to construct effective holographic models that describe strongly coupled QCD. Assuming Nf<<Nc, a holographic model is built that describes the physics of the meson sector of strong interactions, such as chiral symmetry breaking, chiral symmetry restoration above confinement/deconfinement phase transition and the meson mass spectrum. This model is also used to study the transverse part of the vector-axial vector flavor current correlator in the presence of weak external electric field, which is important for the calculation of the two-loop electroweak radiative corrections to the muon anomalous magnetic moment. It is then generalized to describe the spectrum of QCD in the Veneziano limit of large Nf and Nc but at fixed x = Nf / Nc. The main results include discrete and gapped spectrum for x<xc, where xc is the conformal transition point. As x→xc all the parameters of the theory with non trivial mass dimension approach zero following Miransky scaling. The Chern-Simons diffusion rate, ΓCS is studied in the context of Improved Holographic QCD model. ΓCS is an important quantity for the chiral magnetic effect in the quark-gluon plasma and is proportional to the zero-momentum, zero-frequency limit of the imaginary part of the retarded two-point function of the CP-odd operator tr [F∧F], where F is the YM field strength. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Κβαντική χρωμοδυναμική
ADS/CFT
Quantum chromodynamics


Αγγλική γλώσσα

2013-11-14


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.