Epidemiological data and glucose control on patients with Diabetes Mellitus type 1 in the Venizelio hospital of Heraklio in Crete 1988-2008

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδημιολογικά δεδομένα και γλυκαιμικός έλεγχος ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Κρήτης τα έτη 1988-2008
Epidemiological data and glucose control on patients with Diabetes Mellitus type 1 in the Venizelio hospital of Heraklio in Crete 1988-2008

Κούμπα, Ειρήνη

Παππάς, Α
Λιονής, Χρήστος

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 που επισκέπτεται το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στα έτη 1988 – 2008 και η γλυκαιμική τους ρύθμιση τα τελευταία 20 χρόνια.. Στη μελέτη εξετάστηκε αναδρομικά το αρχείο της Διαβητολογικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου ,της μεγαλύτερης κλινικής παρακολούθησης ασθενών με Σ.Δ. στην Κρήτη το διάστημα 1988-2008. Στην εργασία έλαβαν μέρος διαβητικοί ασθενείς τύπου 1 μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης, που είχαν τρεις τουλάχιστον επισκέψεις ανά έτος παρακολούθησης στο ιατρείο, επιρρεπείς για κέτωση, ανεξαρτήτου ηλικίας εμφάνισης του διαβήτη ,και που χρήζουν συνεχόμενη ινσουλινοθεραπεία μέσα σε διάστημα ≤ των 24 μηνών από την ηλικία εμφάνισης του διαβήτη. Στις αμφίβολες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε σαν κριτήριο το χαμηλό c-πεπτίδιο. Όλες οι μετρήσεις της HbA1c έγιναν με τον DCA Analyser και η στατιστική ανάλυση με το SPSS 18.0 στατιστικό πακέτο. Τα κριτήρια επιλογής απέδωσαν τελικά 404 ασθενείς , 220 άνδρες (54,5%) και 184 γυναίκες (45,5%) , 219 (54,2%) εκ των οποίων διαμένουν στις πόλεις και 185 (45,8%) στα χωριά . 4 Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης Μελετήθηκαν η ηλικία εμφάνισης του διαβήτη, η εποχιακή κατανομή και η συσχέτιση της με την ηλικία εμφάνισης, η τάση για έναρξη του διαβήτη με επεισόδιο κετοξέωσης , ο ρυθμός εμφάνισης των νέων περιστατικών και η γλυκαιμική ρύθμιση των ασθενών του ιατρείου στο διάστημα των 20 ετών. Τα ευρήματα μας συμβαδίζουν κατά το πλείστον με την διεθνή βιβλιογραφία και διαπιστώθηκε βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου με την πάροδο των ετών πιθανά σαν αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των νέων θεραπειών και στην χρήση των νέων υψηλής τεχνολογίας προϊόντων αν και ακόμα η πλειονότητα των καταγραφών βρίσκεται μακριά από τους θεραπευτικούς στόχους. Συμπερασματικά εξετάζοντας αυτό το μεγάλο δείγμα από την Κρήτη θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και για το σύνολο του πληθυσμού της Κρήτης και να θέσουμε στόχους για περαιτέρω βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου των ασθενών. (EL)
The aim of this study was to provide epidemiological data about Diabetes Mellitus Type 1, from the patients of Diabetological Clinic of Benizelio Hospital and the estimation of of glucose of the patient during the last two decades. In this study we examined retrospectively the records of the Diabetic Clinic of Venizelion Hospital, the major diabetic clinic in Heraklion (Crete, Greece) during the period 1988-2009. Τhey included diabetic patients, permanent citizens of Crete who attended clinic at least three scheduled consecutive visits per year, , prone to ketosis , independent age of appearance of diabetes, and who needed continuous insulin treatment within 24 months from initial diagnosis. . Low c- peptide was available as criterion for ambiguous cases. Hbα1c was estimated by DCA 2000 Analyser (Bayer) throughout all the follow up period. Statistical analysis was carried out, as appropriate, using commercial available software (SPSS statistics, 17.0). The study included finally 404 patients, 220 (54,5%) men and 184 (45,5%) women, 219 (54,2%)resident of urban and 185 (45,8%) of countryside areas. We studied the age at onset of DM I, the seasonal distribution and the correlation with the age onset, the tendency of having the onset of diabetes with episode of ketoacidosis, and the rythm of having new incidents and the glucose control . 6 Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 7 Our foundings are simillar with what we have from the international bibliography and it was realised improvement of glucose control probably as result of intensifying of new treatments and because of the use high technology products even if still the majority of recordings is found far from the therapeutic targets. As the conclusion of all this we can say that the sample was big enough to export epidemiologic conclusions for the population of Crete and put targets for further improvement of glucose control of patients. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Επιδημιολογία
Κετοξέωση
Γλυκαιμικός έλεγχος
Endocrine system
Ketoacidosis
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
Epidemiology
HbA1c
Diabetes Mellitus type 1
Glucose control


Ελληνική γλώσσα

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.