Φασματοσκοπία υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦασματοσκοπία υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία

Τσιάπα, Ειρήνη

Παπάζογλου, Δημήτριος

Βασική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση μιας διαθλαστικής επέμβασης με λέιζερ είναι η ακριβής γνώση του βαθμού ενυδάτωσης του κερατοειδούς. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια τεχνική που μπορεί να μετρήσει «in vivo» την τιμή της ενυδάτωσης με ικανοποιητική ακρίβεια. Βασικός στόχος της παρούσης εργασίας ήταν ο συσχετισμός φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών του κερατοειδή που σχετίζονται με την ενυδάτωση. Πέρα από τον ποιοτικό συσχετισμό προχωρήσαμε και στον ποσοτικό προσδιορισμό της ενυδάτωσης από μετρήσεις μέχρι και σε δύο φασματικές περιοχές μικρού εύρους στο εγγύς IR. Χρησιμοποιώντας τις φασματοσκοπικές πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυσή μας η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε 10 δείγματα κερατοειδών από χοίρειους οφθαλμούς και μέσο της συσχέτισης με τις μετρήσεις απόλυτης ενυδάτωσης (λόγος μάζα του κερατοειδή ως προς την απόλυτα αφυδατωμένη μάζα) επιτύχαμε τον απόλυτο φασματοσκοπικό προσδιορισμό της ενυδάτωσης με μια ακρίβεια ~ 2,5%. Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: Αρχικά παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία της δομής και της ενυδάτωσης του κερατοειδή ο οποίος θα μελετηθεί φασματοσκοπικά. Έπειτα περιγράφονται οι βασικές αρχές της φασματοσκοπίας και εξηγείται η λειτουργία του φασματοφωτόμετρου με μετασχηματισμό Fourier. Ακολουθεί η παρουσίαση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ποιοτική και ποσοτική εξάρτηση των φασμάτων διαπερατότητας, ανάκλασης και απορρόφησης του κερατοειδή σε σχέση με την ενυδάτωση στην περιοχή του εγγύς Υπερύθρου. (EL)
A basic factor with major influence on the outcome of the refractive surgery using laser is the precise knowledge of the corneal hydration degree during the procedure. To our knowledge, no successful and safe way to estimate «in vivo» the corneal hydration during the procedure has been found until now. The basic concept of this thesis, was the correlation of spectroscopic characteristics of corneal related with the hydration. Besides the qualitative correlation we also worked in the quantitative determination of hydration via experimental measurements in two narrow spectroscopic regions in the near IR. Using spectroscopic information obtained form 10 pork cornea samples and their correlation to absolute hydration measurements (accurate dry and wet tissue weight measurement) we achieved the absolute spectroscopic determination of the hydration with a ~ 2.5% accuracy. The thesis is organised as follows: Initially certain basic elements of structure and hydration of corneal are presented which will be studied spectroscopicaly. Then the basic principles of spectroscopy and the elucidation of the operation of Fourier Transform Spectrometry are described. Afterwards, the process that was developed at the samples is illustrated. The qualitative and quantitative dependence of spectra of transmission by means of reflection and absorption of cornea concerning the hydration in the near Infra red region are analytically presented. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Eye Diseases diagnosis
Ophthalmology
Οφθαλμολογία


Ελληνική γλώσσα

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.