Accessible Online Tools Supporting the Development of Accessible and Adaptable Web Forms

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσβάσιμα Διαδικτυακά Εργαλεία για την Κατασκευή Προσβάσιμων και Προσαρμόσιμων Φορμών Αλληλεπίδρασης
Accessible Online Tools Supporting the Development of Accessible and Adaptable Web Forms

Καρτάκης, Γεώργιος
Kartakis, Georgios

Στεφανίδης, Κωνσταντίνος

Ο Παγκόσμιος Ιστός γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο πληθαίνουν και γίνονται όλο και πιο σύνθετες (π.χ., PDAs, φορητές συσκευές, iTV, κλπ). Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του διαδικτύου να είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία, μέσα από μία ποικιλία διαφορετικών συσκευών. Η προσβασιμότητα του διαδικτύου αντιμετωπίζεται κυρίως μέσα από οδηγίες και " de facto" πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού, και απαιτείται βάσει νόμου σε πολλές χώρες. Επίσης είναι διαθέσιμα εργαλεία που ελέγχουν ότι οι εφαρμογές που αναπτύσσονται ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες του διαδικτύου δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία, ως αποτέλεσμα των περιορισμένων γνώσεων των κατασκευαστών λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό σε θέματα προσβασιμότητας και στα σχετικά εργαλεία. Επιπλέον, για την ανάπτυξη διεπαφών του διαδικτύου, κατάλληλων για διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες και συσκευές, απαιτείται πρόσθετο κόστος υλοποίησης και συντήρησης εναλλακτικών εκδόσεων των διεπαφών αυτών. Επομένως, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω προκλήσεις με εργαλεία που με εύκολο τρόπο βοηθούν στην ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών ικανών να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους με ευφυή τρόπο, δηλ. να προσαρμοστούν στα ποικίλα χαρακτηριστικά των χρηστών, στις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις τους, καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων συσκευών, όπως η διάσταση οθόνης, αποφεύγοντας την ανάγκη για πολλαπλές υλοποιήσεις. Με αυτό το σκοπό, η διατριβή αυτή προτείνει ένα διαδικτυακό εργαλείο συγγραφής φορμών αλληλεπίδρασης οι οποίες: . βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με το τρέχον " de facto" πρότυπο προσβασιμότητας του διαδικτύου WCAG 1.0, . μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, . είναι προσβάσιμες μέσα από διάφορες πλατφόρμες και συσκευές, και . μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση της προσβασιμότητας του διαδικτύου, ή ακόμα και της ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου Καθώς το εργαλείο που αναπτύχθηκε είναι πλήρως προσβάσιμο, αποτελεί ένα βήμα προς την παροχή ενός επαρκούς μέσου για τα άτομα με αναπηρία ώστε να είναι σε θέση τα ίδια να παράγουν προσβάσιμο περιεχόμενο για τον Παγκόσμιο Ιστό. (EL)
The Web is becoming an increasingly important vehicle for many types of every day activities. At the same time, the technological platforms and devices used to access the Web are increasing both in number and complexity (e.g., PDAs, mobile devices, iTV, etc). Therefore, it is of crucial importance that web applications and services are accessible to all citizens in the Information Society, including people with disabilities, through a variety of different devices. Currently, Web accessibility is addressed mainly through development guidelines and de facto standards, and is required by law in many countries. Tools for assessing conformance to such guidelines are also available. Still, it is widely recognized that most web applications and services are not accessible by disabled people, due to limited expertise of web developers in web accessibility issues and related tools. Additionally, the development of web interfaces appropriate for different technological platforms and devices often requires the additional cost of maintaining alternative versions. Therefore, it becomes particularly important to face the above challenges in a cost effective way, by producing web interface elements capable of intelligent adaptation behaviour, i.e., capable of adapting to users? diverse characteristics, requirements and preferences, as well as to different devices, screen resolution, and aspect ratio, avoiding the need of multiple implementation. Towards this end, this thesis proposes an online tool which supports the development of fully accessible web resources, and in particular web forms, that: . Fully comply with current web accessibility de facto standard . Can be personalised according to users? needs and preferences Can be accessed through various platforms and devices . Can be constructed without specific knowledge of web accessibility, or indeed web development. As the developed tool is itself fully accessible, it also constitutes a step towards providing adequate means for people with disabilities to author web resources themselves. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2007-12-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.