Ανάπτυξη πειραματικού αυτεμβολίου έναντι παθογόνων βακτηρίων σε εκτρεφόμενα λαβράκια (Dicentrarchus labrax)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDevelopment of experimental autogenus vaccine against bacteria pathogenic to intensively cultured seabass (Dicentrarchus labrax)
Ανάπτυξη πειραματικού αυτεμβολίου έναντι παθογόνων βακτηρίων σε εκτρεφόμενα λαβράκια (Dicentrarchus labrax)

Σμυρλή, Μαρία Ν.

Παυλίδης, Μιχάλης
Καθάριος, Παντελής
Μυλωνάς, Κωνσταντίνος

Σκοπός της εργασίας ήταν ο χαρακτηρισμός και η ταυτοποίηση παθογόνων βακτηριακών στελεχών, που προκαλούν θνησιμότητες και νοσηρότητα σε εκτρεφόμενα λαβράκια (Dicentrarchus labrax), με αρχική διάγνωση που αφορούσε στέλεχος Aeromonas sp. και η ανάπτυξη πειραματικού αυτεμβολίου για την αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με αυτά ασθένειας. Η προς διερεύνηση ασθένεια, εμφανίζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και προσβάλει ψάρια εμπορικού μεγέθους. Τα βακτηριακά στελέχη που απομονώθηκαν από ασθενή λαβράκια, ταυτοποιήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν με φαινοτυπικούς δείκτες και μοριακά εργαλεία. O αιτιολογικός παράγοντας της ασθένειας προσδιορίστηκε ως στέλεχος Aeromonas veronii, είδος που δεν έχει αναφερθεί ξανά στο λαβράκι. Ένα από τα στελέχη χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή πειραματικού αυτεμβολίου και μελετήθηκε εκτενέστερα. Μελετήθηκαν επιπλέον, η μολυσματικότητα και η απόκριση του σε αντιβιοτικά καθώς και οι βέλτιστες συνθήκες αύξησης. Παρασκευάστηκε εμβόλιο αδρανοποιημένης βακτηρίνης το οποίο χορηγήθηκε σε λαβράκια, σε συγκέντρωση 107 και 109 κύτταρα ml-1, με ενδοπεριτοναϊκή ένεση. Η ανοσολογική απόκριση των εμβολιασμένων ψαριών μελετήθηκε βάσει της ενεργότητας της λυσοζύμης στον ορό και του τίτλου αντισωμάτων για συνολικά 75 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. O τίτλος αντισωμάτων ανιχνεύθηκε στις δύο συγκεντρώσεις βακτηρίνης σε αραιώσεις 1:1000-1:8000. Σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου προκύπτουν μεταξύ 14ης-44ης ημέρας στη συγκέντρωση βακτηρίνης 109 κύτταρα ml-1, διάστημα στο οποίο ο τίτλος αντισωμάτων παραμένει σταθερός και σε επίπεδα που μπορεί να συγκριθούν με εμβόλια που περιέχουν ανοσοενισχυτικά. Δεν προέκυψε μεταβολή της συγκέντρωσης της λυσοζύμης. Τα αποτελέσματα της εργασίας συνηγορούν σε επίτευξη ανοσίας εφόσον το εμβόλιο χορηγηθεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη έξαρση της ασθένειας, σε συγκέντρωση βακτηρίνης 109 κύτταρα ml-1. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η πειραματική επιμόλυνση εμβολιασμένων λαβρακιών για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου βάσει το σχετικού ποσοστού επιβίωσης των ψαριών (relative percent survival-RPS). (EL)
The purpose of this study was the characterization and identification of a bacterial pathogen causing mortality and morbidity in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax), initially identified as Aeromonas sp. and the development of an experimental autogenous vaccine to confront the related disease. The particular disease occurs regularly in recent years and affects fish of commercial size. The bacterial strains that were isolated from diseased seabass were identified and characterized by phenotypic markers and molecular tools. The causative agent of the disease was determined as an Aeromonas veronii strain, a species not previously reported in sea bass. One of the strains was used for the preparation of an experimental autogenous vaccine and infectivity, response to antibiotics and optimal growth conditions were further studied. An inactivated bacterin vaccine was prepared and intraperitoneally injected to seabass fish in concentrations of 107 and 109 cells ml-1. The immune response of the vaccinated fish was studied based on serum lysozyme activity and specific antibody titer for 75 days post-vaccination. Antibody titer was detected in both bacterin concentrations at dilutions ranging from 1:1000-1:8000. Significant differences compared to the control group (unvaccinated fish), were detected between days 14th to 44th in bacterin concentration 109 cells ml-1, a time period for which, antibody title remains constant and may be compared with adjuvanted vaccines. There was no change in the concentration of lysozyme. The results of this work suggest that immunity can be achieved as long as the vaccine is administered at least two weeks before the expected outbreak of the disease, in bacterin concentration of 109 cells ml-1. However, a challenge experiment is necessary in order to assess the vaccine’s efficacy of protection (relative percent survival-RPS). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ασθένειες
Εμβόλια
Λαβράκι
Υδατοκαλλιέργιες
Vaccines
Aquaculture
Diseases


Ελληνική γλώσσα

2014-07-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.