Μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίτευξης επιλεγμένων θεραπευτικών στόχων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε διαβητολογικό κέντρο της Αθήνας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Observational study to appraise the achievement of selected therapeutic targets in patients with type 2 diabetes mellitus seeking health services of Athens ' centre speccialized in diabetes
Μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίτευξης επιλεγμένων θεραπευτικών στόχων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε διαβητολογικό κέντρο της Αθήνας

Μαλιάτσου, Μαρίνα Ν.

Λιονής, Χ.
Φιλαλήθης, Α.
Κούτης, Α.

Γενικά : Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας . Υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός της νόσου παγκοσμίως για το 2014 ανήλθε στο 9% του ενήλικου πληθυσμού(1) ενώ η θνητότητα από τη νόσο για το 2012 ανήλθε σε 1,5 εκατομμύρια ασθενείς (2). Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες (3), η αντιμετώπιση του ΣΔ2 απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση , συστηματική προσέγγιση και συνεργασία ειδικών [γίνεται κυρίως από ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , με περιοδική διαβούλευση (consultation) με εξειδικευμένους παθολόγους/ενδοκρινολόγους και νευρολογική , νεφρολογική , καρδιολογική , οφθαλμολογική κλπ εκτίμηση επί ύπαρξης επιπλοκών , ενώ η ομάδα συμπληρώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας] . Η παρακολούθηση των ασθενών σε διαβητολογικά κέντρα , είτε πρόκειται για εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων είτε για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κέντρα υγείας, πολυϊατρεία κ.α.) μπορεί να βελτιώσει την αντιμετώπισή τους , ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση , η οποία αντανακλά στους αντικειμενικούς στόχους της θεραπείας . Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οργανωμένης παρακολούθησης των ασθενών , της συστηματοποίησης και καταγραφής της μακροχρόνιας παρακολούθησης , της διεπαγγελματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και της διαρκούς μετεκπαίδευσής τους καθώς και του συνεχούς ποιοτικού ελέγχου των εφαρμοζόμενων διαδικασιών (4). Μέθοδος : Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τέτοιων δομών στην Ελλάδα , ελέγχθηκε αναδρομικά η επίτευξη συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων σε ασθενείς που εντάχθηκαν και παρακολουθήθηκαν σε Διαβητολογικό Κέντρο . Ως δείκτες αξιολόγησης της ρύθμισης χρησιμοποιήθηκαν η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη Αίματος (HbA1c) και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index - BMI). Αναζητήθηκαν οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά την ένταξη ενηλίκων ασθενών με διαγνωσμένο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -Π.Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- κατά το έτος 2012, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές μετά την ολοκλήρωση του πρώτου και δεύτερου χρόνου παρακολούθησης (2013 και 2014 αντίστοιχα). Εξαιρέθηκαν από τη μελέτη ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ2, νοσηλευόμενοι ασθενείς καθώς και ασθενείς που δεν ολοκλήρωσαν τουλάχιστον ένα χρόνο παρακολούθησης με πλήρη καταγραφή. Αποτελέσματα : 122 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 62,8 έτη και η αναλογία αντρών/γυναικών 56,6% / 43,4%. 85,2% ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και 53,3% ήταν εκτός του στόχου HbA1c≤7% κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο Κέντρο. Μετά τον πρώτο χρόνο παρακολούθησης, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική μείωση του ΒΜΙ, 71,3% των ασθενών κατόρθωσαν να έχουν καλή γλυκαιμική ρύθμιση με μέσο όρο HbA1c 6,8%(p=0,001). Κατά το δεύτερο έτος παρακολούθησης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Συμπεράσματα : Η ανάλυση της αναδρομικής μελέτης παρατήρησης έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΣΔ2 επωφελήθηκαν από την παρακολούθησή τους από το Κέντρο , επιτυγχάνοντας στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων HbA1c , που διατηρήθηκε και κατά το δεύτερο χρόνο παρακολούθησής τους . Παρόλα αυτά , δε διαπιστώθηκε ανάλογη μείωση στα επίπεδα του ΒΜΙ . (EL)
General : Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is one of the major public health issues . It is estimated that the prevalence of the disease worldwide in 2014 amounted to 9% of the adult population(1) while mortality from the disease in 2012 amounted to 1.5 million patients(2). According to current guidelines(3) , the treatment of T2DM requires constant medical supervision , systematic approach and cooperation of specialists (is mainly done by primary care physicians with periodic consultation from expert internists/endocrinologists and assessment by neurologist , nephrologist , cardiologist , ophthalmologist , etc. in case of complications while the group should be completed with specially trained nurses , dieticians , psychologists and other health specialists) . Monitoring of patients in centres specialized on Diabetes, whether these are outpatient hospital clinics or primary health care units improves their treatment in order to achieve maximum patient compliance , which reflects to the objectives of the treatment . This is achieved through organized monitoring of patients , systematization and recording of long-term follow-up , through interprofessional cooperation of stakeholders involved , continuous post-graduate training of the personnel and continuous appraisal and performing quality control procedures(4). Method : In order to appraise the effectiveness of units providing specialized health services to patients with T2DM in Greece , according to clinical excellence gyidelines , the aim of the study was to evaluate the achievement of specific therapeutic goals in patients seeking medical services and monitoring from the Centre specialized on Diabetes of the 2nd Department of Internal Medicine of the National and Kapodistrian University of Athens . HbA1c and Body Mass Index (BMI) were used as indicators . Measures for these indicators of patients with type 2 Diabetes visiting the Centre for the first time during the year 2012 were sought and compared with the corresponding measures after the completion of the first and second year of follow-up (2013 and 2014 respectively) . Patients with newly diagnosed T2DM , hospital patients and patients that had not completed at least one year of follow-up with complete data recording were excluded from the study . Results : 122 patients met the inclusion criteria . The mean age of the patients was 62.8 years and the male/female ratio 56.6% / 43.4% . 85.2% were overweight or obese and 53.3 % did not meet HbA1c target of ≤7.0% at their first visit to the Centre . After the first year of follow-up , while there was no significant lowering of BMI levels , 71,3% of the patients managed to achieve glycaemic control with a mean HbA1c of 6.8%(p=0.001). During the second year of follow-up no statistically significant differences were observed. Conclusions: The analysis of this retrospective study showed that a significant percentage of T2DM patients achieved glycaemic target levels after the first year of monitoring, preserving it during the second year of follow up. However, no significal change in BMI levels was found. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Body mass index
Glycosylatrd hemoglobin
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη


Greek

2016-07-22


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)