Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εγκεφαλικό οίδημα και μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία του
Brain edema and molecular mechanisms involved in the pathophysiology

Καραμπέτσος, Δημήτριος Α.

Θερμού, Κυριακή

Το εγκεφαλικό οίδημα αποτελεί κοινή συνέπεια πολλών ετερογενών παθο- λογικών καταστάσεων, όπως το τραύμα, η ισχαιμία, οι λοιμώξεις και οι όγκοι του ΚΝΣ. Επίσης αποτελεί σημαντική παγκόσμια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ως εγκεφαλικό οίδημα ορίζεται η καθαρή αύξηση του ύδατος που περιέχεται στο εγκεφαλικό παρέγχυμα και σύμφωνα με τον Igor Klatzo διακρίνεται, με βάση την παθοφυσιολογία του, σε αγγειογενές και κυτταροτοξικό. Θεμελιώδης αιτία ανάπτυξης αγγειογενούς οιδήματος αποτελεί η διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, μιας ιδιαίτερα πολύπλοκης δομής που έ- χει στόχο τη σχεδόν πλήρη και ελεγχόμενη απομόνωση του ΚΝΣ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό περιβάλλον λειτουργίας των νευρώνων. Το κυτταροτοξικό οίδημα, οφείλεται στην ενεργειακή έκπτωση των κυττά- ρων του ΚΝΣ, κυρίως λόγω ισχαιμίας. Η συνακόλουθη δυσλειτουργία των ε- νεργό - εξαρτώμενων αντλιών της κυτταρικής μεμβράνης, επιτρέπει σε ιόντα να εισέρχονται ανεξέλεγκτα εντός του κυτταροπλάσματος, από ειδικούς διαύλους ιόντων. Προς αποκατάσταση της ωσμωτικής ισορροπίας, τα ιόντα ακολουθούνται από νερό που διακινείται από ειδικούς διαύλους ύδατος, τις ακουαπορίνες, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των κυττάρων και τελικά τον κυτταρικό θάνατο μέσω διαδικασίας «όγκωσης». Οι ακουαπορίνες είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες με ιδιότητες διαύλου ύδα- τος. Από αυτές, η AQP4 εκφράζεται κυρίως στις περιαγγειακές απολήξεις των αστροκυττάρων και είναι υπεύθυνη για την ταχεία διακίνηση ύδατος από και προς το κύτταρο. Πειραματικές μελέτες σε ζώα με γενετική απουσία AQP4 έδειξαν ότι η συγκε- κριμένη πρωτεΐνη είναι υπεύθυνη για την ταχεία απομάκρυνση του υγρού του αγγειογενούς οιδήματος, ενώ από την άλλη, είναι επίσης υπεύθυνη για την είσοδο νερού εντός των κυττάρων στα πλαίσια του κυτταροτοξικού οιδή- ματος. Ένα έτερο μέλος της οικογένειας των ακουαπορινών, η AQP1, φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και τη διακίνηση του ΕΝΥ, με πιθανή συμμετοχή στις διαταραχές του, όπως ο υδροκέφαλος. Η ανάπτυξη ειδικών αναστολέων ή επαγωγέων των ακουαπορινών, θα μπο- ρούσε να αποτελεί ελπίδα για μια νέα θεραπευτική προσέγγιση του εγκε- φαλικού οιδήματος, η οποία όμως δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα. (EL)
The cerebral edema is a common consequence of many heterogeneous pathologies, such as trauma, ischemia, infections, and CNS tumors. Also constitutes an important global cause of morbidity and mortality. The brain edema is defined as the net increase in the amount of water contained into the brain parenchyma and according to Igor Klatzo it is distinguished, based on the pathophysiology, in angiogenic and cytotoxic edema. A fundamental cause of development of the vasogenic edema is the disruption of the blood brain barrier, which is a very complex structure designed to ensure the almost complete and controlled isolation of the CNS so as to preserve a stable environment for the operation of the neurons. The cytotoxic edema, is attributed to the energy depletion of CNS cells, mainly due to ischemia. The resulting impairment of energy - dependent pumps of the cell membrane, allows uncontrolled ion flux into the cytoplasm, by specific ion channels. To restore osmotic equilibrium, water is moving intracellularly through specific water channels, the aquaporins, resulting in cell swelling and ultimately in cell death through "oncosis' process. The aquaporins are transmembrane proteins with water channel properties. One of these, AQP4, is predominantly expressed in the perivascular astrocyte endings and it is responsible for the rapid movement of water into and out of the cell. Experimental animal studies with AQP4-null animals, demonstrated that the specific protein is responsible for the rapid depletion of the fluid of the vasogenic edema, while, on the other hand, it is also responsible for the entry of water into the cells in cytotoxic edema. Another member of the family of aquaporins, the AQP1, seems to play an important role in the production and transport of the CSF, which implements a possible participation in CSF disorders such as hydrocephalus. The development of specific inhibitors or inductors of aquaporins could be a hope for a new therapeutic approach of cerebral edema, which however has not been possible yet. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Vasogenic
Aquaporins
Ακουαπορίνες
Cerebral edema
AQPS
Citotoxic
Κυτταροτοξικό

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-07-19


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.