Η αξιολόγηση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : μια συστηματική ανασκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αξιολόγηση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : μια συστηματική ανασκόπηση

Μουστάκα, Αλεξάνδρα

Λιονής, Χρήστος
Σουλιώτης, Κυριάκος

Η αξιολόγηση της ποιότητας έχει εξελιχθεί σε κεντρικό ζήτημα στα περισσότερα συστήματα υγείας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η πρόοδος της ποιότητας της φροντίδας υγείας , συμπεριλαμβανομένου της δυνατότητας που δίνει στους επαγγελματίες υγείας να εξασφαλίσουν αποδοτικότερες υπηρεσίες , να ελαχιστοποιήσουν τα ιατρικά λάθη παράλληλα με την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότερης φροντίδας και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων , και να κατευθύνουν την φροντίδα υγείας από τις «ανάγκες» των ασθενών στις «προτιμήσεις» των ασθενών. Ειδικότερα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που αποτελεί την κορωνίδα κάθε Εθνικού Συστήματος Υγείας σταδιακά αναπτύσσονται όλο και περισσότερα εργαλεία αποτίμησης της ποιότητας των οποίων τα αποτελέσματα συμβάλουν στη θέσπιση προτεραιοτήτων και στην ορθολογική λήψη αποφάσεων. Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη μέσα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία δεικτών ποιότητας. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα . Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε μια συστηματική αναζήτηση σε 5 βάσεις δεδομένων άρθρων σχετικών με τη δημιουργία και την αξιολόγηση δεικτών ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τα αποτελέσματα της συστηματικής αναζήτησης περιελάμβαναν 73 άρθρα από τα οποία μόνο τα 5 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής που είχαμε θέσει. Μέσα από αυτά συλλέχτηκαν 76 δείκτες ποιότητας οι οποίοι μεταφράστηκαν στα ελληνικά, διαμορφώθηκαν σε μια λίστα σημείων ελέγχου (check list) και διαχωρίστηκαν σε 5 κύριες θεματικές οι οποίες αφορούν :Δομές και υποδομές, Οργάνωση και διοίκηση, Πρόληψη και προαγωγή υγείας, Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και Προσωπικό. Οι δείκτες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν από ένα ερευνητικό πρόγραμμα για να αναδείξουν επιμέρους ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και να 5 εντοπίσουν τα σημεία στα οποία χρειάζεται να γίνουν αλλαγές για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας. Γενικά οι δείκτες ποιότητας φαίνεται να αποτελούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο που τηρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να δώσει κατευθύνσεις για την βελτίωση της ποιότητας . Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξαγωγή τεκμηριωμένων πορισμάτων, τα οποία θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό πολιτικών υγείας στη χώρα μας. (EL)
The evaluation of quality has become a central issue in most health systems. There are many reasons why progress in quality of health care is important, including the opportunity that gives to health professionals to ensure effective services, to minimize medical errors while maximizing efficiency and better outcomes, and to direct health care towards the needs and preferences of patients. Particularly for primary health care, comprising the cornerstone of a country’s national health system, a number of research tools are gradually being developed to assess quality of outcomes, contributing to priority setting and rational decision making. The purpose of this Thesis is the identification and promotion of quality indicators in both Greek and international literature. These indicators may be a convenient and reliable tool for assessing the quality of primary health care services. The results of a systematic literature search included 73 articles of which only 5 met the criteria set. From these five articles, 76 quality indicators were identified and were translated into Greek. 6 Next, quality indicators were organized into a check list and were separated into 5 main themes as follows: 1) Structures and infrastractures, 2) organization and administration, 3) prevention and health promotion, 4) management of chronic deseases and 5) human resource management. These indicators will be used in a subsequent research program to highlight particular issues concerning primary health care in Greece, as well as to identify areas where changes should be made to improve quality of service in Health Centers. Overall, quality indicators appear to be a reliable and easy to use tool that, given the right conditions, can be used to assess quality of services in primary health care and to provide guidelines for improving quality. The initiative aim is to export factual findings, which may form the basis for planning health policies in our country. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Quality Indicators, Health Care
Assessment
Ποιότητα φροντίδας υγείας
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Primary Health Care
Αξιολόγηση της ποιότητας
Quality of Health Care
Δείκτες ποιότητας


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.