Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνικές υπολογιστικής τομογραφίας την μελέτη των ιερολαγονίων αρθρώσεων
Computed tomograph techniques in the evaluation of the sacroiliac joints

Φαφλιά, Χριστίνα Π

Τσέτης, Δημήτριος
Κουρούμαλης, Ηλίας
Πρασόπουλος, Π.
Δαμηλάκης, Ιωάννης
Παπαδάκη, Ελένη
Γκουρτσογιάννης, Νικόλαος
Περισυνάκης, Κ.

Σκοπός: Εισαγωγή βελτιωμένης τεχνικής ΥΤ ιερολαγονίων αρθρώσεων –ΙΑ χαμηλής δόσης και υψηλής ευκρίνειας -ΥΤΥΕ. Περιγραφή της φυσιολογικής εμφάνισης των ΙΑ στην ΥΤ, συμπεριλαμβανομένων των ανατομικών παραλλαγών και συσχέτισή τους με ηλικία, δείκτη μάζας σώματος και αριθμό τοκετών. Εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΥΤΥΕ των ΙΑ σε ασθενείς με γνωστή φλεγμονώδη εντερική νόσο –ΙΦΕΝ ώστε να διερευνηθεί η συχνότητα εμφάνισης ιερολαγονίτιδας και η συσχέτιση των απεικονιστικών ευρημάτων με τη διάρκεια και την ενεργότητα της νόσου. Μέθοδος και υλικό: Έγινε δοσιμετρία σε ανθρωπόμορφο ομοίωμα για 4 πρωτόκολλα ΥΤ και 2 πρωτόκολλα απλών ακτινογραφιών ΙΑ και ακολούθησε μελέτη της ποιότητας της εικόνας, καθώς και κλινική μελέτη. Η μελέτη της φυσιολογικής γήρανσης και των ανατομικών παραλλαγών των ΙΑ συμπεριέλαβε 288 και 534 ασθενείς αντίστοιχα. Όλοι υποβλήθηκαν σε ΥΤ πυέλου για λόγους άσχετους με νόσο των ΙΑ. Έγινε ΥΤΥΕ ΙΑ σε 40 ασθενείς με ΙΦΕΝ -17 συμπτωματικοί για ιερολαγονίτιδα, 23 ασυμπτωματικοί. Αποτελέσματα: Πρωτόκολλο ΥΤΥΕ με τομές πάχους 1.5mm, μεσοδιάστημα 3.5mm και τη χαμηλότερη δόση θεωρήθηκε κατάλληλο για την εξέταση των ΙΑ. Το μεσάρθριο διάστημα τείνει να γίνεται πιο στενό και λιγότερο ομοιόμορφο προϊούσης της ηλικίας, ενώ η υποχονδρική ευρύτερη και λιγότερο ομοιόμορφη στους ηλικιωμένους. Αγκυλώσεις και διαβρώσεις παρατηρήθηκαν σπάνια και μόνο μετά την 5η δεκαετία. Υψηλότερη συχνότητα ασύμμετρου και ανομοιόμορφου μεσάρθριου διαστήματος, μη καλώς περιγεγραμμένης και ανομοιόμορφης, ευρείας υποχονδρικής σκλήρυνσης και αγκυλώσεων παρατηρήθηκαν σε γυναίκες, πολύτοκες και παχύσαρκους. Έξι τύποι ανατομικών παραλλαγών σημειώθηκαν: επικουρικές ΙΑ, ιερολαγόνιο σύμπλεγμα, δισχιδής ή μηνοειδής λαγόνια επιφάνεια, ημικυκλικά ελλείμματα και κέντρα οστεοποίησης. Ασυμπτωματική και συμπτωματική ιερολαγονίτιδα παρατηρήθηκε στο 39.1% και 47% των ασθενών αντίστοιχα, με όμοια συχνότητα στη νόσο Crohn και στην ελκώδη κολίτιδα, χωρίς να συσχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου. Συμπεράσματα: Τεχνική ΥΤΥΕ με λεπτές τομές και μεσοδιάστημα παρέχει χαμηλή δόση ακτινοβολίας και ευκρινή απεικόνιση των ΙΑ. Η εμφάνιση των ΙΑ συνδέεται στενά με τα φυσικά χαραχτηριστικά των ατόμων. Η γνώση των απεικονιστικών χαραχτηριστικών τους στον φυσιολογικό πληθυσμό μπορεί να είναι χρήσιμη στην ερμηνεία εξετάσεων παθολογικών ΙΑ. Η ανάδειξη υψηλής συχνότητας ασυμπτωματικής ιερολαγονίτιδας σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση νέων περιστατικών ΙΦΕΝ και στην έγκαιρη χορήγηση θεραπείας. (EL)
Purpose: To select an optimal technique for low dose high resolution CT-HRCT of the sacroiliac joints -SJ. To describe the normal CT appearance of the SJ including the anatomical variants and correlate the radiological findings with patients physical data. To apply a HRCT protocol of the SJ in a group of patients with known inflammatory bowel disease-IBD in order to determinate the prevalence of sacroiliitis and to correlate the CT findings with the duration and activity of the disease. Materials and methods: Dose measurements were performed on a Rando anthropomorphic phantom for 4 CT protocols and 2 x-ray protocols of the SJ, followed by image quality study and clinical study. The study of the normal ageing and anatomical variants of the SJ comprised 288 and 534 patients respectively. All patients underwent pelvic CT for various reasons unrelated to joints diseases. 40 patients with IBD underwent HRCT of the SJ -17 symptomatic for sacroiliitis and 23 asymptomatic. Results: HRCT protocol of the SJ, with 1.5mm slice thickness, 3.5mm interval and the lowest dose comparing to the other protocols, was considered optimal for the examination of the SJ. The joint space tends to become narrow and less uniform with advancing age, while subchondral sclerosis appears to be wider and less uniform in the elderly. Ankylosis and erosions were observed rarely only after 50yrs. A higher prevalence of asymmetric, non uniform SJ space, ill defined, non uniform, extensive subchondral sclerosis and ankylosis were observed in women, obese and multiparous mothers. Six types of anatomical variants were observed: accessory SJ, iliosacral complex, bipartite or crescent-like iliac bony plate, semicircular defects and ossification centers. Asymptomatic and symptomatic sacroiliitis was observed in 39.1% and 47% of patients respectively, with similar frequency to Crohn’s disease and ulcerative colitis, without correlation to the activity of the disease. Conclusions: HRCT technique of the SJ with thin slices and interspacing provides high quality images and implies the lowest dose. The CT appearance of the SJ is closely related to patients’ physical data. Knowledge of the spectrum of radiological findings observed in the normal population may be useful when interpreting examinations of patients with SJ disease. Awareness of the high frequency of asymptomatic sacroiliitis in patients with IBD, may lead to the detection of unsuspected cases of IBD or to providing early treatment. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

High Resolution
Inflammatory bowel diseases
Υπολογιστική τομογραφία
Computed tomography
Υψηλής ευκρίνειας ΥΤ
Φλεγμονώδεις εντεροπάθειες
Sacroiliac Joint radiography
Technology, Radiologic
Τεχνολογία, Ακτινολογική
Anatomy
Ιερολαγόνια άρθρωση Ακτινογραφία
Ανατομία


Ελληνική γλώσσα

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.