Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος των ερπητοϊών στην ανδρική υπογονιμότητα
The implication of herpes viruses in male infertility

Νεοφύτου, Ειρήνη Ν

Σπαντίδος, Δημήτριος
Μακρυγιαννάκης, Αντώνιος
Σουρβίνος, Γεώργιος

Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα από τα προβλήματα που επηρεάζουν σχεδόν το 15-20% των ζευγαριών στις Ευρωπαϊκές χώρες. Tο 30% των ασθενών υποφέρουν από ιδιοπαθή υπογονιμότητα. Ολοένα και περισσότερες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι ιϊκές μολύνσεις συμβάλλουν στην ανδρική υπογονιμότητα. DNA από μέλη της οικογένειας Herpesviridae, όπως οι HSV-1, HSV-2, CMV ή EBV έχουν ανιχνευτεί στο σπέρμα ασυμπτωματικών στείρων ασθενών. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η ανίχνευση των 8 μελών της οικογένειας των ερπητοϊών σε δείγματα σπέρματος και η συσχέτιση της παρουσίας τους ή μη με τις παραμέτρους του σπέρματος. Αρχικά έγινε συλλογή φρέσκων δειγμάτων σπέρματος και χαρακτηρισμός τους. Έγινε ανίχνευση του DNA των ερπητοϊών με PCR. Επίσης, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν υψηλή παρουσία των ερπητοϊών (92,8%) είτε σε φυσιολογικά είτε σε μη- φυσιολογικά δείγματα σπέρματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στατιστική σημαντικότητα που εμφανίστηκε ανάμεσα στην παρουσία του EBV και στα δείγματα με πυοσπερμία. Ο EBV επηρεάζει τον αριθμό των WBCs που ανιχνεύονται στο σπέρμα, καθιστώντας το πυοσπερμικό. Η παρουσία του HHV-6 ήταν στατιστικά σημαντική στα δείγματα με φυσιολογικά μεν σπερματοζωάρια παθολογικό δε σπερματικό υγρό. Η υψηλή παρουσία του HHV-8 ήταν στατιστικά σημαντική στα δείγματα με ολιγοασθενοζωοσπερμία. Η παρουσία του ιού HHV-8 στα δείγματα σπέρματος φαίνεται ότι μειώνει το μέσο αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, προκαλώντας έτσι εμφάνιση ολιγοασθενοζωοσπερμίας. Στο τελευταίο μέρος πραγματοποιήθηκαν πειράματα επιβεβαίωσης της ικανότητας μόλυνσης των σπερματοζωαρίων από τον ΗCMV. Τα αποτελέσματα της παρούσης διατριβής παρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τη εμπλοκή των ερπητοϊών στις τροποποιημένες παραμέτρους του σπέρματος, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ανίχνευση τους στον έλεγχο ρουτίνας μαζί με το σπερμοδιάγραμμα σε ασθενείς που αποζητούν τον έλεγχο της γονιμότητας τους αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν εξωσωματική γονιμοποίηση. (EL)
Infertility accounts for one of the problems the affect almost 15-20% of the couples in European countries. 30% of the patients suffer from idiopathic infertility. Raising evidence suggest that viral infections contribute to male infertility. Viral DNA from the members of the Herpesviridae family (HSV-1, HSV-2, CMV or EBV), have been detected in the semen of asymptomatic sterile patients. The aim of this PhD thesis was the detection of the 8 members of the Herpesviridae family in semen samples and the correlation of their presence or no with the samples’ altered semen parameters. Firstly, fresh semen samples were collected and characterized. Secondly, the detection experiments for the herpes viruses were performed by PCR. Thirdly, statistical analysis was performed. In vivo experiments were also conducted in order to confirm the capacity of infection of CMV in spermatozoa. Semen samples were incubated in culture medium with the virus. The semen showed high viral presence (92,8%) independently of their characterization. Interestingly, there was a statistical significance between the EBV presence and the pyospermia. The presence of EBV influences the concentration of WBCs detected in semen. The HHV-6 presence was statistically significant. These results suggest that HHV-6 affects those semen parameters concerning seminal fluid. The high presence of HHV-8 was statistically significant in samples with oligoasthenozoospermia. A statistical significant correlation was also found between samples positive for HHV-8 and reduced concentration of spermatozoa (p=0,030) and reduced motility (p=0,015). Concluding, the presence of HHV-8 in sperm samples seems to cause oligoasthenozoospermia. The results of this PhD Thesis suggest the implication of herpes viruses in altered semen parameters, while their detection could be incorporated in the routine semen analysis together with the spermogram and applied both to patients seeking fertility evaluation and those performing IVF. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Κυτταρομεγαλοϊός
Polymerase chain reaction (PCR)
Herpesviridae
Καλλιέργεια σπερματοζωαρίων
Απλός έρπητας
Ιός σχετιζόμενος με σάρκωμα καποσι
Herpesviridae Infections
Ερπητοϊοί
Sperm culture
Kaposi sarcoma associated herpesvirus (HHV-8)
Herpes viruses
Male infertility
Herpes simplex virus (HSV)
Oligoasthenozoospermia
Ολιγοασθενοζωοσπερμία
Ανδρική υπογονιμότητα
Cytomegalovirus (CMV)


Ελληνική γλώσσα

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.