Η έννοια της μέτρησης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές του νέου δημόσιου management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ έννοια της μέτρησης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές του νέου δημόσιου management

Χριστοδουλάκη, Μαρία

Ν. Παπαδάκης
Η. Μαυρομούστακου
Κ. Λάβδας

Η έννοια της μέτρησης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μanagement. Δεδομένης της κρίσιμης για την Ελλάδα ιστορικής συγκυρίας με την ανάμιξη παγκόσμιων παικτών-Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε.- στα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα και της επικρινόμενης από διεθνή και εγχώρια μέσα καταφανούς αναποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού του ελληνικού κράτους επελέγη ως θεματικό αντικείμενο της παρούσης εργασίας η εμβάθυνση στις έννοιες της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της μέτρησης σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Management. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή από το γραφειοκρατικό κράτος στο μεταγραφειοκρατικό που δίνει έμφαση στα αποτελέσματα. Αναλύεται η θεωρία της δημόσιας διακυβέρνησης και γίνεται αναφορά στην ιστορική διαδρομή στα είδη των μετρήσεων. Σε δεύτερο χρόνο αναπτύσσονται τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού διοικητικού συστήματος, με κυριότερη αιτία την εξάρτηση από τους πολιτικούς πάτρωνες και αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο στην έννοια του Προγραμματισμού και της Διοίκησης μέσω Στόχων και στο πώς έχει εισαχθεί αυτή η τεχνική στην εθνική έννομη τάξη. Αναλύεται η εφαρμογή της στην πράξη που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και η σύνδεση της με την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με τον πρόσφατο νόμο για το Ενιαίο Μισθολόγιο και γίνεται αναφορά στους προϋπολογισμούς προγραμμάτων που αντικατέστησαν τους παραδοσιακούς προϋπολογισμούς κονδυλίων. Επιπλέον, σχολιάζονται τα πορίσματα της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. για τη λειτουργική αξιολόγηση της Κεντρικής Διοίκησης στην Ελλάδα (η οποία εκδόθηκε Δεκέμβρη 2011). Γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση, στα πλαίσια του οποίου χρηματοδοτούνται πολλές δράσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του ελληνικού κράτους και στη διαδρομή μέχρι εκεί από το 1979 με την εισαγωγή της Z.B.S. και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην έννοια της Οργανωτικής Μάθησης και της συγκριτικής προτυποποίησης –μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα-και εξάγεται το συμπέρασμα ότι σημαντικό δεν είναι μόνο τι μετριέται αλλά και πώς τελικά χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και από απλούς αριθμούς και ακατέργαστα δεδομένα δύνανται να μετατραπούν σε ερμηνευτικές πληροφορίες και να βοηθήσουν στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά στη μελέτη περίπτωσης-εφαρμογή του συστήματος Διοίκηση μέσω Στόχων στο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και προτείνει την εφαρμογή κάποιων δεικτών, όπως δείκτης για τις διαδικασίες που απλοποιήθηκαν ή μηχανογραφήθηκαν, για το μέσο χρόνο ικανοποίησης ενός αιτήματος πολίτη, τις υπερωρίες που έγιναν, για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν και δείχνει πώς μέσα από τη μέτρηση και την ανατροφοδότηση θα βελτιωθεί η καθημερινή πραγματικότητα των υπαλλήλων, των πολιτών και θα μεγιστο / και βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση γραπτών τεκμηρίων-τόσο πρωτογενών πηγών, όπως νόμων, εγκυκλίων, άρθρων του Συντάγματος όσο και δευτερογενών, όπως βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, εκθέσεων Διεθνών Οργανισμών, δημοσιευμάτων στον τύπο, στατιστικών στοιχείων. Χρησιμοποιήθηκε δε και ποιοτική έρευνα, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ., που έχουν ερευνητικό έργο γύρω από το θέμα και υπαλλήλων του Υπ.ΕΣ. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που στελεχώνουν τις σχετικές διευθύνσεις. (EL)
The term of Measurement, Efficiency and Efficacy in the Greek Public Administration in accordance with the principles of New Public Management Given the historical moment, which is very crucial for the Greek society considering the new global players –I.M.F. and E.U., which co decide with Greek government about the future of Greece, this research tries to enlarge into the terms efficiency, efficacy, productivity, measurement and their practical adjustment not only through laws and prescriptive rules, but also through the everyday practice in the Greek administration. The transition from the administration of bureaucracy, to the administration of results, is described and the theory of public governance is discussed. Τhe different measurement methods through the time are also presented. Furthermore, it presents the reasons of low efficacy and efficiency of the Greek state, which are also detected by the very recent general Review of the central government of O.E.C.D (published in December 2011) and which can be resumed in the strong dependents of the Greek administration on politicians. The main part of the research is dedicated to the kind of methods used in order to measure performance, the different indicators and how such a measurement system is planned. The new law about united payroll and its connection to M.B.O. and the program budgeting in contrast to the traditional expenditure budgeting are also analyzed. The conclusion is that the incorporation of these tools is slow and not as successful as it was expected. The effort to implement a system based on the M.B.O. (Management by Objectives) through the years, beginning from the Z.B.S. method in 1979 and through the Operational Program “Politeia” and the operational Program “Administrative Reform” is presented. The term of organizational learning and programming and the technique of benchmarking are presented. The main idea is that it s not what it‘s measured, but how the measurements are used that determines organizational success and that the numbers must be transformed into information and used in order to take measures for the reengineering of the organization. The last part of the research concludes a case study in the Directorate of Development Planning and the implement of M.B.O. by using indicators, for example how many new jobs have been created, how satisfied the citizens are, how quick the administration corresponds to their demands. The research was mainly based on the analysis of written evidence either primary for example laws, circulars, or secondary like books, studies, articles, publications in the press. The qualitative research was also used. Different people working in the Ministry of Interior and in the region of Crete (among others graduates of the National School of Public Administration with relevant work and study experience) were interviewed and asked about their opinion on the implementation of M.B.O. in the Greek public administration and on performance measurement. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.