Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση σύνθετων μοριακών συστημάτων με πολλαπλές κλίμακες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMathematical and computational modeling of complex molecular systems in multiple scale
Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση σύνθετων μοριακών συστημάτων με πολλαπλές κλίμακες

Τσούρτης, Αναστάσιος

Τσόγκα, Χ.
Μακριδάκης, Χ.
Μακράκης, Γ.
Χαρμανδάρης, Βαγγέλης
Κατσουλάκης, Μ.
Τσαγκαρογιάννης, Δ.
Ζουράρης, Γ.

The theoretical study of complex materials, through mathematical and computational modeling (computer simulations) of many-particle systems has been a vibrant field of study during the last decades. Such materi¬als are used in technological applications, ranging from nanotechnology, to aerospace engineering materials up to biomedical applications, drug design etc. Recently, there has been significant progress both in the level of an¬swering fundamental physical questions, and in the development of novel algorithms, numerical methods and simulations. At the same time there is a rapid increase in computer processing capabilities and architectures [1, 2]. Simulation techniques for such systems vary from quantum, to micro¬scopic (atomistic) up to mesoscopic (Coarse-Grained, CG) and to the contin¬uum level. In this thesis we develop novel mathematical and computational methodologies for studying molecular systems in multiple length scales. In more detail, we: (a) Develop/apply a sensitivity analysis methodology for the parameters of the model systems, by using ideas from information the¬ory in a probabilistic framework. (b) Examine different parameterization schemes of CG effective potentials, and (c) Propose a new CG parameter¬ization methodology based on rigorous cluster expansion techniques. The above numerical approaches can be used to a vast variety of different molec¬ular systems. Η θεωρητική μελέτη καθώς και οι υπολογιστικές προσομοιώσεις πολύ¬πλοκων μοριακών υλικών/συστημάτων, αποτελούν ένα ενεργό διεπιστημονικό πεδίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Υλικά τέτοιου είδους χρησι¬μοποιούνται σε τομείς με εφαρμογές από τη νανοτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία εώς την αεροδιαστημική μηχανική, την βιο-ιατρική (π.χ. ανάπτυξη φαρμάκων) κ.α. Οι τεχνικές προσομοιώσεων μοριακών συστημάτων αφορούν διαφορετικές μεθοδολογίες σε ένα πολύ μεγάλο εύρος, από το κβαντικό στο μικροσκοπικό (ατομιστικό) επίπεδο, το μεσοσκοπικό (αδροποιημένο) έως και το συνεχές επίπεδο. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε μια σειρά καινοτόμων μαθηματικών και υπολογιστικών μεθοδολογιών για τη μελέτη πολύπλοκων μοριακών συστη¬μάτων τόσο σε ατομιστικό όσο και σε αδροποιημένο επίεπεδο. Πιο συγκεκριμένα: (α) Αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε μια ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους των μοριακών μοντέλων, χρησιμοποιώντας ιδέες από τη θεωρία πληροφορίας σε ένα πιθανοθεωρητικό πλαίσιο. (β) Εξετάσαμε διαφορετικές μεθόδους παραμετροποίησης αποτελεσματικών (δυναμικών) αδροποιημένων μοντέλων, για μια συστηματική μετάβαση από το μικροσκοπικό (ατομιστικό) στο μεσοσκοπικό επίπεδο. (γ) Παρουσιάσαμε μια νέα μεθοδολογία εξαγωγής των αδροποιημένων δυναμικών, η οποία βασίζεται σε τεχνικές αναπτυγμάτων ομάδων. Όλες οι παραπάνω τεχνικές δοκιμάστηκαν σε απλά μοριακά συστήματα, ενώ μπορούν περαιτέρω να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος πιθανών πολύπλοκων μοριακών συστη¬μάτων. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Molecular dynamics
Στοχαστική μοντελοποίηση
Stochastic modeling
Μοριακή δυναμική


Αγγλική γλώσσα

2017-03-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.