Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜηχανισμός για τον έλεγχο κυκλοφορίας στα δίκτυα ΑΤΜ
On-line mechanisms for traffic control in atm networks

Φούσκας, Γεώργιος Κ

Κουρκουμπέτης, Κ.

Ο Ελεγχος Κυκλοφορίας στα δίκτυα ΑΤΜ εκτελείται με σκοπό την αποφυγή των συνθηκών συνφόρησης και σε γενικές γραμμές, θα διενεργείται με την ταυτόχρονη συνεργαζόμενη εκτέλεση πολλών λειτουργιών. Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το κρίσιμο πρόβλημα καθαρισμού των εφικτών διαδρομών που μπορεί να διατρέξει μια νέα κλήση, όταν ο δείκτης ποιότητας εξυπηρέτησης είναι η Πιθανότητα Απώλειας Κελιού(ΠΑΚ). Στην περίπτωσή μας, μια υποψήφια διαδρομή θα ορίζεται ως εφικτή εάν, σε κάθε σύνδεσμο της διαδρομής, η εξυπηρέτηση της καινούργιας κλήσης δεν προκαλεί αύξηση της ΠΑΚ μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπτή. Οι προτεινόνμενοι μηχανισμοί για τον Ελεγχο Κυκλογορίας έχουν βασισθεί σε γνωστά προσεγγιστικά αποτελέσματα, που έχουν εξαχθεί με χρήση της θεωρίας Μεγάλης Απόκλισης. Τα γνωστά αποτελέσματα από τη θεωρία Ουρών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυψη της συμπεριφοράς των μεταγωγέων ΑΤΜ, γιατί η διεργασία αγλιξεων χαρακτηρίζεται από απλά μοντέλα, τα οποία δεν επαρκούν στο να περιγράψουν την επαλληλία των σύνθετων πραγματικών πηγών κυκλοφορίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε και αξιολογούμε τα αποτελέσματα της θεωρίας Μεγάλης Απόκλισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ΠΑΚ σε ουρές που εξυπηρετούνται με πιλιτική FCFS. Η αξιολόγηση τους στηρίζεται σε πειράματα προσομοίωσης για ρεαλιστικές πηγές κυκλοφορίας. Ο πρώτος μηχανισμός που προτείνεται παρέχει μια ακριβή και εγκαιρη εκτίμηση της τρέχουσας Πιθανότητας Απώλειας Κελιού για κάθε σύνδεσμο του δικτύου. (EL)
In ATM networks, the traffic Control mechanism is defined as a set of actions taken by the network in all the relevant network elements to avoid congestion conditions. Aprimary function of that mechanism is to determine if there are available the sufficient resources to establish a new call through the whole network at its required Quality of Service(QoS) and to maintain the agreed QoS of existing calls. A measure of QoS offered by the network to a traffic sream is its cell loss probability (CLP), which is used as the sole QoS criterio. The proposed mechanisms are justified by the theory of large deviations and the information they require is based on the actual traffic flows rather than the analysis of some specific traffic models.Two asymptotic results, well known as the large B and the lerge N asymptotic, and a lieuristic for bufferless systems, are described and evaluated. Thouse results can be used to estimate the CLP in ATM links which serve a single buffer in a FCFS manner. Evalusation is based on stimulation experiments for realistic input traffic. In this dissertation we present a methodology for estimating the cell-loss rate of an ATM link in a reasonably short time. Since the events of interest are rate, any direct brute-forse on line estimation procedure would fail because of the large time required to make an accurate estimate. The proposed methodology is based on the lerge N asymptotic and therefore is effective when there is a large dergee of statisticaly multiplexing in other words, when the number of input traffic sources is large. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Ποιότητα εξυπηρέτησης
Traffic Control
Πιθανότητα απώλειας κελιού
Statistical analysis
Broadband networks
Effective bandwidth
Quality of service
Cell loss probability
Traffic source characterization
Στατιστική ανάλυση
Large deviation
Δίκτυα ΑΤΜ
Ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής
Έλεγχος κυκλοφορίας
Χαρακτηρισμός πηγής κυκλοφορίας
Θεωρία μεγάλης απόκλισης
Ευρυζώνια δίκτυα
ATM networks


Ελληνική γλώσσα

1996-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.