Το θεατρικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο : απόψεις των νηπιαγωγών και αξιοποίησή του στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο θεατρικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο : απόψεις των νηπιαγωγών και αξιοποίησή του στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική

Καζιάλες, Δημήτριος

Το παιχνίδι, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε ολόκληρος ο προβληματισμός και η μεθοδολογία της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με το παιχνίδι τους, τα παιδιά δεν αποκτούν απλά γνώσεις, αλλά ανακαλύπτουν την ίδια τη γνώση μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες τους. Το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) είναι ένα ατέλειωτο παιχνίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας του παιδιού. Ένα παιχνίδι που ενσωματώνει κώδικες και τεχνικές του θεάτρου, λειτουργώντας στο πλαίσιο μιας φαντασιακής δημιουργικής σύμβασης. Μιας σύμβασης που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν χωρίς κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό καταναγκασμό και λογοκριτή. Το Θ.Π αποτελεί μία από τις μορφές της δραματικής έκφρασης στην εκπαίδευση και ένα από τα αντικείμενα ενασχόλησης της θεατρικής παιδείας, όπως αυτή έχει ενταχθεί από το 1990 στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων των Νηπιαγωγών για το Θ.Π και των ιδιαιτεροτήτων αξιοποίησής του, στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική. Έπειτα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και τον εντοπισμό των σχετιζόμενων με το θέμα ερευνών αναδύθηκε, ως κοινή συνισταμένη, η ευεργετική επίδραση του Θ.Π στα παιδιά. Στην πλειονότητά τους οι ερευνητές διατυπώνουν την άποψη, ότι το Θ.Π είναι ίσως, μία από τις πλέον ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές μορφές θεατρικής έκφρασης για τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Νηπιαγωγοί φαίνεται να διάκεινται θετικά προς το Θ.Π, εκτιμώντας ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως αξιοποιήσιμο στο Νηπιαγωγείο και ότι τους δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματός του. Οι νηπιαγωγοί τολμούν να εφαρμόσουν το Θ.Π στην τάξη τους, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Προβλήματα που συνδέονται κατά βάση με την ελλιπή κατάρτιση / επιμόρφωσή τους και την ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή των Ελληνικών Νηπιαγωγείων. Στο πλαίσιο αυτό πρότειναν Στο πλαίσιο αυτό πρότειναν λύσεις για την βελτίωση της παρούσας κατάστασης. (EL)
The game constituted the base on which the entire reflection and the methodology of preschool education and training was founded from antiquity until today. With their game the children do not simply acquire different types of knowledge, but they discover the nature of knowledge itself, by means of their own experiences. ″Playing through theatre″ (P.T.T) is an endless game of exploration and discovery of both the internal and external child’s reality. This game incorporates theatrical codes and techniques, functioning in the framework of an imaginary creative convention. A convention that provides the children with the opportunity to express themselves without any kind of internal or external compulsion or censor. ″Playing through theatre″ constitutes one of the forms of dramatic expression in the educational system and one of the subject matters of the theatrical training, the way the last one has been placed among in the Greek Primary Education since the 1990. This study attempts to investigate the preschool teachers’ aspects and opinions, as far as ″Playing through theatre″ is concerned and the particularities of its exploitation in their everyday didactics practice. After studying the relevant bibliography spotting the related to issue surveys it emerged as a common resultant the beneficial impact of ″Playing through theatre″ on children. In their majority, researchers have formulated the opinion that ″Playing through theatre″ is, perhaps, one of the most advisable and exploitable forms of theatrical expression, as far as the younger in age groups are concerned. Judging by the survey’s results, it became evident that preschool teachers seem to be in favor of ″Playing through theatre″, since they believe it to be particularly applicable in the preschool education and since it provides them the opportunity to approach the didactic aims of its curriculum. Preschool teachers dare to apply ″Playing through theatre″ in their class despite the problems they are faced with. These problems are basically connected with their deficient training and the insufficient material and technical infrastructure of the Greek infant schools. Taking these facts into consideration, proposals were made in order to improve the current situation. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2007


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.