Σχέση συναισθήματος και υγείας σε άτομα με χρόνια ασθένεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχέση συναισθήματος και υγείας σε άτομα με χρόνια ασθένεια

Αναστασιάδη, Γεωργία

Ε. Καραδήμας

Η παρούσα πτυχιακή ερευνητική εργασία ασχολείται με τη συσχέτιση του επιπέδου υγείας (σωματική υγεία και γενική αντίληψη υγείας) με τα συναισθήματα (θετικά και αρνητικά) των ατόμων με κάποια χρόνια ασθένεια. Μελετήθηκε ακόμα η υπόθεση της διαφοροποίησης ως προς το φύλο στη σχέση ανάμεσα στη σωματική υγεία και τη γενική αντίληψη της υγείας με τα θετικά συναισθήματα. Αρχικά, ορίζεται η χρόνια ασθένεια και καταγράφονται ορισμένες συμπεριφορές υγείας. Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για το συναίσθημα, τα είδη και οι τρόποι έκφρασής του. Ακόμα, παρατίθενται κάποια δεδομένα μελετών που αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα και την υγεία. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας τα οποία ακολουθούνται από ένα παράρτημα όπου επισυνάπτονται τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση στους συμμετέχοντες. Το δείγμα στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα αποτελείται από 55 άτομα, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της υγείας ήταν η κλίμακα σωματικής λειτουργίας και η κλίμακα συναισθηματικής υγείας, ενώ η αξιολόγηση της διάθεσης έγινε με τη χρήση της κλίμακας θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαίωσαν εν μέρει τις αρχικές μας υποθέσεις. Βρέθηκαν μικρές συσχετίσεις στις υπό εξέταση μεταβλητές. Ακόμα, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στους άντρες παρουσιάστηκε πιο ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική υγεία και στα θετικά συναισθήματα. Τέλος, βρήκαμε ότι μόνο τα θετικά συναισθήματα προβλέπουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη σωματική υγεία στη δεύτερη μέτρηση της έρευνας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.