Σχέση συναισθήματος και υγείας σε άτομα με χρόνια ασθένεια

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Σχέση συναισθήματος και υγείας σε άτομα με χρόνια ασθένεια

Αναστασιάδη, Γεωργία

Ε. Καραδήμας

Η παρούσα πτυχιακή ερευνητική εργασία ασχολείται με τη συσχέτιση του επιπέδου υγείας (σωματική υγεία και γενική αντίληψη υγείας) με τα συναισθήματα (θετικά και αρνητικά) των ατόμων με κάποια χρόνια ασθένεια. Μελετήθηκε ακόμα η υπόθεση της διαφοροποίησης ως προς το φύλο στη σχέση ανάμεσα στη σωματική υγεία και τη γενική αντίληψη της υγείας με τα θετικά συναισθήματα. Αρχικά, ορίζεται η χρόνια ασθένεια και καταγράφονται ορισμένες συμπεριφορές υγείας. Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για το συναίσθημα, τα είδη και οι τρόποι έκφρασής του. Ακόμα, παρατίθενται κάποια δεδομένα μελετών που αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα και την υγεία. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας τα οποία ακολουθούνται από ένα παράρτημα όπου επισυνάπτονται τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση στους συμμετέχοντες. Το δείγμα στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα αποτελείται από 55 άτομα, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της υγείας ήταν η κλίμακα σωματικής λειτουργίας και η κλίμακα συναισθηματικής υγείας, ενώ η αξιολόγηση της διάθεσης έγινε με τη χρήση της κλίμακας θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαίωσαν εν μέρει τις αρχικές μας υποθέσεις. Βρέθηκαν μικρές συσχετίσεις στις υπό εξέταση μεταβλητές. Ακόμα, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στους άντρες παρουσιάστηκε πιο ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική υγεία και στα θετικά συναισθήματα. Τέλος, βρήκαμε ότι μόνο τα θετικά συναισθήματα προβλέπουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη σωματική υγεία στη δεύτερη μέτρηση της έρευνας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Greek

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)